Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tõeline meelevald

Kolmapäev, 22. Märts 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 20:1-8

Küsimus Jeesuse meelevallast
1Ja see sündis ühel neist päevist, kui Jeesus rahvast pühakojas õpetas ja evangeeliumi kuulutas, et ülempreestrid ja kirjatundjad koos vanematega astusid ta juurde
2ja küsisid temalt: „Ütle meile, millise meelevallaga sa neid asju teed või kes on see, kes sulle selle meelevalla on andnud?”
3Jeesus kostis neile: „Ka mina küsin teilt ühte asja. Öelge mulle,
4kas Johannese ristimine oli taevast või inimestest.”
5Aga nemad arutasid omavahel: „Kui ütleme, et taevast, siis ta ütleb: „Miks te siis ei uskunud teda?”
6Kui me aga ütleksime: „Inimestest”, siis kogu rahvas viskab meid kividega surnuks, sest nemad on veendunud, et Johannes oli prohvet.”
7Ja nemad vastasid, et nad ei teadvat, kust see oli.
8Siis Jeesus ütles neile: „Ega minagi teile ütle, millise meelevallaga ma seda teen.”

Mida tähendab sinu jaoks vaimne meelevald? Mõtle miks. (Ilmselt meenub sulle palju erinevaid näiteid.)

Iisraeli usu järgi oli Jeesus kahtlemata rabi, Jumala teede õpetaja. Et teda kuulata ja temalt õppida, kogunesid inimesed templisse, kodudesse ja muudesse erinevatesse kohtadesse. Jeesuse õpetus keskendus põhiliselt selle ümber, et ta on Inimese poeg, ja tema kaudu tuleb esile kauaoodatud Jumala kuningriik. See oli hea uudis inimeste ja maailma jaoks, kuid Jeesusel puudus tavapärane mandaat selle tegemiseks. Ta ei olnud ordineeritud, litsentseeritud, akrediteeritud ega muul viisil tunnustatud, samuti ei olnud ta käinud õigetes koolides ja talle polnud õigeid käsi peale pandud. Ta oli ju lihtsalt puusepp Naatsaretist. Ta võis isegi keegi isehakanud, vastutusvõimetu inimene, kelle eest vahel inimesi hoiatatakse.

Üks asi on siiski silmnähtavalt tema poolt, nimelt oli Jumal ise ta sellele prohvetlikule, preesterlikule ja kuninglikule positsioonile kutsunud ja ametisse pannud  (Lk 3:21, 22). Sealt pärines tema meelevald, mis tõestas end ise ja mida tavalised inimesed, erinevalt ülempreestritest, õpetajatest ja vanematest (s 1), olid kiired ära tundma (Mk 1:21–28). Nagu Ristija Johannesel enne teda, oli Jeesuse meelevald pärit taevast (s 5).

Selles kirjakohas muutub üha selgemaks Jeesuse ja Jeruusalemma võimude vastuolu ja see on eelvaatus tema lõplikule tagasilükkamisele ristil. Siin tegutsevad erinevat tüüpi võimud. Neil on võim oma positsiooni tõttu. Neil on vägi käskida ja sundida. Jeesus oli karismaatiline, kuid tal polnud õigust käskida ega sundida – tema andis vaid inimestele andeks nende patud ja vabastas nad kurjadest mõjudest (Mt 9:6; Lk 17–20). Mõlemat tüüpi võimul on oma koht, kui seda õigesti kasutatakse – kuid Jeesuse vägi teeb meid vabaks. Võta see vastu.

Kas oled olnud vahel kaasa tõmmatud vaidlustesse, mis võiks teoreetiliselt olla õigustatud, kuid tegelikult saavad takistuseks hea sõnumi levitamisel? Mõtle asjad ümber ja vaata, kuidas saaksid sellest surnud ringist välja.

Selle kommentaari autor: Nigel Wright