Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kui Jeesus valitseb

Teisipäev, 18. Aprill 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 24:36-53

Jeesus ilmub üheteistkümnele jüngrile
36Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile: „Rahu olgu teile!”
37Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimu nägevat.
38Ent tema ütles neile: „Miks te olete nii kohkunud ja miks sellised kahtlused tõusevad teie südames?
39Vaadake mu käsi ja mu jalgu, et see olen mina ise! Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te minul näete olevat!”
40Ja seda öeldes näitas Jeesus neile oma käsi ja jalgu.
41Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile: „Kas teil on siin mingit söögipoolist?”
42Nemad panid ta ette tüki küpsetatud kala,
43ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all.
44Siis ütles Jeesus neile: „Need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese Seaduses ja Prohvetites ja Psalmides minu kohta on kirjutatud.”
45Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama
46ja ütles neile: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist.
47Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast.
48Teie olete nende asjade tunnistajad.
49Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!”
Jeesus võetakse taevasse
50Aga Jeesus viis nad välja kuni Betaaniani ja, tõstes oma käed, õnnistas neid.
51Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse.
52Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma
53ja olid alati pühakojas Jumalat tänades.

Mõtle oma argirutiini osade peale. Kuidas võiks Jeesus valitseda üle selle rutiini?

Kui meie lapsed nooremad olid, viisime nad suviti kristlikku laagrisse. Kui tuli aeg hüvasti jätta, andsin neile sageli  kaasa soovituse napisõnalises lauses : “Müts! Kreem!” See oli minu viis neile meenutada et tuleb hoiduda päikesepõletusest. 

Tänases loos jätab Jeesus hüvasti oma jüngritega ja Tema hüvastijätusõnad on naljast kaugel, need on tähelepanuväärsed. Jeesusel oli enne lahkumist jüngritele edasi anda neli olulist sõnumit. 

Kõigepealt soovis Jeesus neile rahu (s 36). Ta teadis, et jüngrid olid möödunud nädalate sündmustest veel segaduses ning et  ka Tema taasilmumine hirmutas neid (s 37). Tema sõnumi sisu oli selles, et tegelikult polnud neil mingit põhjust hirmu tunda. Kui Jeesus on ligi, siis on kõik turvatud (Mt 8:23-27). 

Teiseks pakkus Jeesus neile tõestust (s 38,39). Ta soovis, et neile ei jääks Tema ülestõusmises mingit kahtlust (s 48). See polnud mingi ebamäärane kuju, kes nendega rääkis - see oli lihast ja luust Jeesus, kes oli ihulikult tõusnud surnuist. Taoline veendumus on koguduse kasvamise aluseks.

Kolmandaks pakkus Jeesus jüngritele taevast perspektiivi selles mis oli sündinud ning sündimas (s 44-47). Näeme, et terve Piibel osutab Jeesusele; ja ka selles tekstis läheb Jeesus veelkord selle juurde tagasi, seega on asi väga oluline. Kuidas mõjutab too Jeesuse pakutud perspektiiv sinu piiblilugemist?

Viimaks räägib Jeesus neile väest, mida nad varsti kogeda saavad Püha Vaimu väljavalamises (Ap 2:1-13).  Jeesus andis oma teenimistöö edasi jüngritele (s 47, Mt 28:16-20), ning polnud mingit võimalust, et jüngrid oleksid omast jõust seda jätkata suutnud. Kui jüngrid vaatasid Jeesuse taevasseminekut (s 51) võisid nad mõelda, et see oli nende viimane kohtumine Jumala Pojaga, kuid Apostlite tegude raamatus jätkab Luukas seda lugu. Inglid kuulutavad, et ühel päeval tuleb Jeesus tagasi samasugusel dramaatilisel viisil (Ap 1;11) Ja seda viimast kohtumist igatseme me kõik, sest sellel ei ole enam lõppu.

 
Võta aega, et Jeesust kummardada ja ülistada.

Selle kommentaari autor: Whitney Kuniholm