Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Toimiv Jumal

Teisipäev, 30. Mai 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 7:18-23

Jeesus vastab Ristija Johannesele
18Ja seda kõike kuulutasid Johannesele tema jüngrid. Ja Johannes kutsus enda juurde kaks oma jüngrit
19ja saatis nad Issanda juurde küsima: „Kas sina oled see, kes pidi tulema, või jääme ootama teist?”
20Kui mehed tema juurde jõudsid, ütlesid nad: „Ristija Johannes on meid sinu juurde läkitanud küsima: Kas sina oled see, kes pidi tulema, või jääme ootama teist?”
21Tolsamal tunnil tegi Jeesus paljusid terveks haigustest ja hädadest ja kurjadest vaimudest ning paljudele pimedatele kinkis ta nägemise.
22Ja Jeesus vastas neile: „Minge, teatage Johannesele, mida te olete näinud ja kuulnud: pimedad näevad jälle, jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad, surnud ärkavad üles, vaestele kuulutatakse rõõmusõnumit
23ja õnnis on see, kes minust iial ei pahandu!”

“Pimedad näevad jälle, jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad, surnud ärkavad üles, vaestele kuulutatakse rõõmusõnumit..” ( Lk 7:22) Kas näeme seda oma kogudustes, või peaksime ootama midagi muud?

See kuidas Jeesus toimis ning mida ütles polnud mitte üksnes väga vastuoluline, vaid tõstatas ühtlasi sügavad küsimused selle kohta kes Ta tegelikult oli ning seda lisaks Ristiija Johannesela ka paljude teiste peas. Kindlale surmale vastu vaadates, oli Johannes juba kuid vanglas virelenud ning tolleks ajaks täis hämmeldust (või isegi pettumust?), et Jeesus ei käitunud ootuste kohaselt. Kui Ta oli Messias, miks ei toonud Ta juutide rõhujate peale Jumala viha ja kohtumõistmist - ning selle läbi seadnud taas  jalule Johannese ja paljude temataoliste õigsuse? Oli ju Johannes prohveteerinud, et see, kes tuleb saabub kui Kohtumõistja (Lk 3:7-9, Lk 3:15-17), mitte aga, et ta hakkab tegema halastuse ja armu tegusid. Siit lähtubki Johannaese küsimus: kas Jeesus siis on Messias, või tuleb oodata kedagi teist?

Jeesuse vastus viitab Vanas Testamendis Messia kohta kirjutatu täitumisele sisaldades tervenemisi, surnute ülesäratamist ning heade sõnumite kuulutamist vaestele (Js 35:5 -6, Js 61:1).

Ta instrueerib Johannese jüngreid tunnistama sellest, mida nood isiklikult näinud ja kuulnud olid. Need lood olid võimsaks tunnistuseks ning pidid aitama Johannesel üle saada isiklikest eeldustest ning ootusest ning hakata nägema täielikumat ja piibellikumat pilti Messia kuningriigist. Jeesus oli tulnud selleks, et kuulutada head sõnumit, täpselt nii nagu Ta oma misjoni sisseõnnistamisel Naatsareti sünagoogis ka kuulutas (Lk 4:18–21). Kohtumõistmise osa salgamata, on jumalariik esmalt ja peamiselt ikkagi heade sõnumite kuulutamine.

Lääne post-kristlikus ühiskonnas  võib samamoodi nii mõnigi kogudus tänapäeval esitada provotseerivaid küsimusi Jeesuse olemuse kohta, mis panevad küsima kas oleme ohus saada tuntuks pigem kriitika kui positiivsete sõnumite läbi? Ja kui ise püüame vastata tekstis esitatud küsimustele, kas siis saame osutada Jeesuse tuntavale kohalolule meie keskel? Kes oleme elavad ja Jeesuse keskse kogukonna lliikmed, kellel on häid sõnumeid kuulutada ükskõik, kellega elu meid kokku viib?

Meie usuväited peavad saama tõestatud kaasatundvate tegudega, usaldusega imede Jumalasse ning sooviga jagada häid sõnumeid nii tegude kui sõnadega kõikjal.

 
Kui palvetad täna kellegi eest, palu, et Jumal annaks sulle just need sõnad ja teod mida öelda ja teha “Jeesuse nimel” nii, et need, kelle eet palvetad saaks reaalselt tõmmatud Jeesusele ligemale

Selle kommentaari autor: Fran Beckett