Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Reeturid laagris

Esmaspäev, 24. Juuli 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Esra 4:1-24

Templi ehitamist takistatakse
1Aga kui Juuda ja Benjamini vaenlased kuulsid, et need, kes olid vangis olnud, ehitasid templit Issandale, Iisraeli Jumalale,
2siis astusid nad Serubbaabeli ja perekondade peameeste juurde ja ütlesid neile: „Me tahame koos teiega ehitada, sest me austame teie Jumalat nagu teiegi, ja me oleme temale ohverdanud alates Assuri kuninga Eesar-Haddoni päevist, kes meid siia tõi!”
3Aga Serubbaabel ja Jeesua ning teised Iisraeli perekondade peamehed ütlesid neile: „Meil pole teiega midagi tegemist koja ehitamisel meie Jumalale, vaid meie üksi ehitame Issandale, Iisraeli Jumalale, nagu kuningas Koores, Pärsia kuningas, meid käskis.”
4Kuid maa rahvas tegi Juuda rahva käed lõdvaks ja hirmutas neid ehitamast.
5Ja nad andsid altkäemaksu nõunikele, kes tegid nende kavatsuse tühjaks kogu Pärsia kuninga Koorese eluajal kuni Pärsia kuninga Daarjavese valitsuseni.
6Ja Ahasverose valitsemisajal, tema valitsemisaja alguses, kirjutasid nad süüdistuskirja Juuda ja Jeruusalemma elanike vastu.
7Ja Artahsasta ajal kirjutasid Bislam, Mitredat ja Taabeel ning teised nende kaaslased Artahsastale, Pärsia kuningale; kiri oli koostatud ja kirjutatud aramea keeles ja kirjaviisis.
8Rehum, käsunduspealik, ja Simsai, kirjutaja, kirjutasid kuningas Artahsastale ühe niisuguse kirja Jeruusalemma vastu -
9seekord kirjutasid käsunduspealik Rehum ja kirjutaja Simsai ja nende teised kaaslased, kohtunikud ja ametnikud, Pärsia teenistujad, elanikud Urukist, Paabelist, Suusanist, see tähendab eelamlased,
10ja muud rahvad, keda suur ja kuulus Aasnappar oli viinud asumisele ja pannud elama Samaaria linnadesse ning mujale teisele poole Frati jõge - ja nüüd:
11see on selle kirja ärakiri, mille nad temale läkitasid: „Kuningas Artahsastale, sinu sulased, mehed teisel pool Frati jõge. Ja nüüd
12saagu kuningale teatavaks, et juudid, kes sinu juurest tulid, on saabunud meie juurde Jeruusalemma. Nad ehitavad üles seda mässulist ja paha linna ning parandavad müüre; alused on juba rajatud.
13Nüüd olgu kuningale teada, et kui see linn üles ehitatakse ja müürid valmis saavad, siis ei anna nad maksu, tolli ega muud koormist, ja kuninga varakamber saab kahju.
14Kuna me nüüd sööme kuningakoja soola ja meil pole sünnis näha kuninga teotust, siis oleme läkitanud ja kuningale teada andnud,
15et võiks järele uurida sinu isade ajaraamatust; ja ajaraamatust sa leiad ning saad teada, et see linn on olnud vastuhakkaja linn, mis kuningatele ja maadele on kahju teinud, ja et seal ammust ajast on mässu tõstetud; seepärast on see linn ka hävitatud.
16Me teeme kuningale teatavaks, et kui see linn üles ehitatakse ja selle müürid valmis saavad, siis ei jää sulle enam osa teisel pool Frati jõge.”
17Kuningas läkitas vastuse käsunduspealik Rehumile ja kirjutaja Simsaile ja teistele nende kaaslastele, kes elasid Samaarias ja mujal teisel pool Frati jõge: „Rahu! Ja nüüd -
18kirjutis, mis te meile läkitasite, on mulle selgesti ette loetud.
19Ja mina andsin käsu, ja uuriti järele ning leiti, et see linn on vanast ajast tõusnud kuningate vastu ja et seal on mässu ning vastuhakku toime pandud.
20Jeruusalemmal on olnud vägevad kuningad, kes on valitsenud kõikjal sealpool Frati jõge ja kellele on antud maksu, tolli ja muud koormist. 21Nüüd andke käsk, et need mehed peatataks ja et seda linna ei ehitataks üles, enne kui mina olen käsu andnud!
22Ja vaadake ette, et te selles asjas ei ole hooletud! Sest miks peaks viga kuningate kahjuks suurenema?”
23Niipea kui kuningas Artahsasta kirja ärakiri oli Rehumile, kirjutaja Simsaile ja nende kaaslastele ette loetud, läksid nad rutuga Jeruusalemma juutide juurde ja peatasid neid väevõimuga.
24Siis jäi Jumala koja töö Jeruusalemmas seisma ja seisis kuni Pärsia kuninga Daarjavese teise valitsemisaastani.

“Ja Issand ise käib su ees, tema on sinuga, tema ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ära karda ega kohku!” (5Ms 31:8). Palu Jumalalalt julgustust lugede tänast kirjakohta.

Hirmutavates olukordades tundub sageli,  et Jumalat ei ole kohal. Võib ka juhtuda, et tunneme end isegi peale meeleparandust ikkagi  süüdi mõne patu pärast,. Või meenutab keegi teine meile meie vajakajäämisi ja teame, et nende süüdistus on osaliselt tõsi. Või oleme hüüdnud Jumala poole, kuid tundub, et Ta ei vasta.

Peale esialgset lootusrikast algust, kohtuvad vangipõlvest tagasipöördunud esimese tõsisema takistusega. Kohalikud, mitte Iisraeli rahva hulka kuuluvad elanikud, kes olid maale suunatud elama endise Assüüria kuninga poolt, tahavad samuti ehitusprojektiga liituda (s 1, 2). Meil ei ole midagi teada Eesar-Haddonist, kuid 2Kn 17 ptk räägib võõrastest, kes asusid elama Samaariasse peale seda, kui Iisrael oli Assüüriasse vangi viidud. Need võõrad võtsid omaks sünkretistliku (erinevaist traditsioonidest kokku pandud) jumalakummardamise kombed (2Kn 17:29-33) ja on väga tõenäoline et kohalikud elanikud, keda  tänases tekstis mainitake, olid just taolise tausta ja mõtteviisiga. Võimalik, et pagendusest tagasipöördunud kartsid anda sünkretistlikele kummardajatele osa templiteenistusest kartes nende potentsiaalselt kahjustavat mõju edaspidi. See, et nad keeldusid kompromisse tegemast,  põhjustas vastaste vihase tegutsemise  eesmärgiga  panna seisma kogu ehitusprojekt. Tegu oli jätkuva lahinguga, mida järgnev kirjavahetus (s 11-16) ja Nehemja lugu (Neh 4:1-3) hästi illustreerivad. See kirjavahetus kirjeldab ka erinevaid taktikaid, mida kasutati: tõde (tegu oli mässumeelse linnaga, mis oli keeldunud makse maksmast - s 15) segatud valedega (“nad kindlasti teevad seda tulevikus samamoodi uuesti ja kuninga varakamber saab kahju” - s 13). Ja nii osutus templi ehituse opositsioonil võimalikuks  oma tahtmine läbi suruda.

Kas pagendusest tagasipöördujad võisid kahtluse alla seada Jumala edasise abi nende möödunud pattude tõttu? Ehk arvasid nad, et opositsiooni olemasolu oli märk, et aeg ei olnud templi uuesti üles ehitamiseks ikkagi õige? Kus oli Jumal kõige selle keskel? Jutustaja vaikib selle koha pealt otsekui väljendades tagasipöördunud rahva meeltheite seisundit, kes enam ei suutnud näha Jumala abi kõige toimuva keskel. Julgusetus ongi sageli  see suurim vaenlane, kellel õnnestub Jumalat meie silme eest peita. 

 
Palu täna kellegi eest, kes võib lootuse kaotanud olla mõne olukorra tõttu kuhu Jumal on teda juhtinud. Võid paluda ka oma koguduse eest, et Jumal võiks neid julgustada kõiges, kus nad Teda teenivad.

Selle kommentaari autor: Csilla Saysell