Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tõsine viga vajab tõsist parandamist

Esmaspäev, 31. Juuli 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Esr 10:1-17

Võõrad naised ja lapsed saadetakse ära
1Ja kui Esra nõnda palvetas ja tunnistas, nuttes ja maha heites Jumala koja ees, kogunes tema juurde väga suur kogudus Iisraelist, mehi, naisi ja lapsi; sest rahvaski nuttis suurt nuttu.
2Ja Sekanja, Jehieli poeg Eelami poegadest, rääkis ning ütles Esrale: „Me oleme truuduseta olnud oma Jumala vastu ja oleme võtnud võõraid naisi maa rahvaste hulgast. Aga veel nüüdki on Iisraelil selles asjas lootust.
3Tehkem nüüd oma Jumalaga leping, et me saadame ära kõik naised ja kes neist on sündinud, vastavalt Issanda ja nende otsusele, kes kardavad meie Jumala käsku; ja seda tehtagu Seaduse põhjal.
4Tõuse üles, sest see on sinu asi, aga meiegi oleme sinuga! Ole kindel ja tegutse!”
5Siis Esra tõusis ja vannutas preestreid, leviite ja kogu Iisraeli, et nad teeksid selle sõna järgi; ja nad andsid vande.
6Ja Esra tõusis Jumala koja esiselt ning läks Joohanani, Eljasibi poja kambrisse; ta läks sinna, ei söönud leiba ega joonud vett, sest ta leinas vangisolnute jumalavallatuse pärast.
7Ja kõigile vangisolnuile kuulutati Juudas ja Jeruusalemmas, et nad koguneksid Jeruusalemma,
8aga kes kolme päeva jooksul ei tule, vastavalt vürstide ja vanemate otsusele, selle kogu varandus pannakse vande alla ja ta ise eraldatakse vangide kogudusest.
9Siis kogunesid kõik Juuda ja Benjamini mehed Jeruusalemma kolmandaks päevaks, mis oli üheksanda kuu kahekümnes päev; ja kõik rahvas istus Jumala koja väljakul, värisedes selle asja ja vihmahoogude pärast.
10Ja preester Esra tõusis ning ütles neile: „Te olete olnud jumalavallatud ja olete enestele võtnud võõraid naisi, lisades nõnda Iisraelile süüd!
11Aga nüüd tunnistage seda Issandale, oma vanemate Jumalale, ja tehke tema tahtmist: lahutage endid maa rahvaist ja võõrastest naistest!”
12Ja kogudus vastas ning ütles suure häälega: „Meie kohus on teha nõnda, nagu sa oled öelnud!
13Aga rahvast on palju, ja on vihmaaeg, nõnda et väljas ei saa seista. Ka ei ole see ühe või kahe päeva töö, sest me oleme selles asjas rohkesti üle astunud.
14Meie vürstid esindagu nüüd tervet kogudust, ja kõik, kes on meie linnades võtnud võõrad naised, peavad tulema määratud aegadel, ja koos nendega iga linna vanemad ja kohtumõistjad, kuni meie Jumala tuline viha selle asja pärast meist on ära pöördunud!”
15Ainult Joonatan, Asaeli poeg, ja Jahseja, Tikva poeg, astusid üles selle vastu, ning Mesullam ja leviit Sabbetai toetasid neid.
16Aga vangisolnud tegid nõnda, ja preester Esra valis mehi, perekondade peamehi, vastavalt nende perekondadele, kõiki nimeliselt nimetades; ja need istusid maha kümnenda kuu esimesel päeval seda asja uurima.
17Ja esimese kuu esimesel päeval said nad valmis kõigi meestega, kes olid enestele võtnud võõrad naised.

Patt hiilib inimese ellu tavaliselt vähehaaval.
Väikestele (?) üleastumistele leidub ikka õigustusi ja põhjendusi. Nii võidakse pikema aja jooksul märkamatult taganeda Jumalast päris kaugele, kusjuures väline religioossus võib säilida (näiteks võetakse endiselt osa jumalateenistustest). Alles siis, kui keegi tuleb kõrvalt ja märkab, mis on toimunud, lähevad ka teiste silmad lahti. Seda näeme s 1. Aga Esra ei süüdista patustanuid. Leia, mida ta teeb!
Raskel hetkel ei jäta Jumal Esrat üksinda: äkki ilmub talle abiline, kes annab lootust (s 2), teab, mida ette võtta, (s 3) ja julgustab (s 4). See on üks Jumala toimimisviise.
Tõelise meeleparanduse juurde kuulub peale kahetsuse ka patust loobumine. See on selle lepingu mõte, mille Sekanja soovitab teha Jumalaga. Otsustajaid on seejuures kaks: Issand ja need, kes …………………………… (s 3).
Nii äärmuslikule tegutsemisele hinnangut andes peab arvestama, et Iisraelis polnud abielulahutus nii taunitav nagu kristluses. Juut võis ka oma rahvusest abikaasa “vabastada” üsna tühistel põhjustel.
Milline on esimene samm süüst vabanemiseks (s 11)? Kelle suust peab see tulema – kas Esra leinamisest (s 6) ja ütlemisest (s 10) piisas? Võrdle 1Jh 1:9.
Jeesus ütles: “Kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu, ja pisut on neid, kes selle leiavad” (Mt 7:14).
Vigadest hoidumine on alati odavam kui nende parandamine.

Selle kommentaari autor: APÜ