Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sissevaade kuninglikkusesse

Pühapäev, 30. Juuli 2017

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ps 21

Tänu vaenlase käest päästmise eest
1Laulujuhatajale: Taaveti laul.
2Issand, sinu võimusest rõõmutseb kuningas; kui väga ilutseb ta sinu abist!
3Sa andsid temale, mida ta süda himustas, ja tema huulte igatsust sa ei keelanud! Sela.
4Sest sa tulid temale vastu heade õnnistustega; sa panid temale pähe kuldkrooni.
5Ta palus sinult elu; sina andsid talle pika ea igaveseks ja alatiseks.
6Suur on tema au, kui sa tema päästad; hiilguse ja toreduse paned sa tema peale.
7Sest sa paned ta õnnistuseks igavesti; sa teed ta õnnelikuks oma palge rõõmuga.
8Sest kuningas loodab Issanda peale ja Kõigekõrgema helduses ta ei kõigu.
9Sinu käsi leiab kõik su vaenlased, su parem käsi leiab su vihkajad.
10Sa paned nad otsekui põlevasse ahju, kui sa oma palet näitad; Issand neelab nad ära oma vihas, ja tuli sööb nad ära.
11Nende järeltuleva soo sa hävitad ära maa pealt ja nende seemne inimlaste seast.
12Sest nemad püüdsid sulle kurja teha; nad sepitsesid kavalat nõu su vastu, aga nad ei suutnud midagi teha.
13Sest sina sunnid nad selga pöörama, oma vibudega sihid sa neile näkku.
14Tõuse kõrgele, Issand, oma võimuses: me tahame laulda ja ülistada sinu vägevust!

Kes või mis valitseb sinu elu? On palju asju, mis võivad meid innustada või kontrollida - olgu selleks pühendumus, oukorrad või ambitsioon. Aseta need kõik täna Jumala jalge ette, kes on meie Kuningas ja Päästja. Jeesus on Issand - kiitke teda, halleluuja!

See kuninglik psalm nägi ilmavalgust palju enne Jeesuse eluaega; psalm, mis räägib kuningaks olemisest. Iisraeli kuningad (nagu see psalm kirjeldab) sõltusid täielikult Jumalast. Kõik, mida nad omasid ja olid - positsioon ja võim, rõõm ja edukus, varandus ja tervis - oli Jumala armu kingitusena saadud. Psalmi esimestest ridadest viimasteni - nagu kindlasti ka iga kuninga valitsusaja algusest lõpuni - kõlab jätkuva refräänina "Issand, sinu võimusest" (s 2, 14), kogu kuningavõimu vundamendi ja alusena. "Sina" - kordab pslamist rida rea järel (s 2-7), tuues Jumalale au ja kiitust kõige eest, mis Ta on teinud. 

Seejärel salmides 9-13 muutub ta tähelepanu keskpunkt. Me loeme lahingutest vaenlastega ja vihkajatest, kes saadakse kätte ja hävitatakse võiduka võitleja poolt - kuid kes on see "sina" nendes salmides? Iisraeli kuningas? Kas selle psalmi sõnum on see, et ta kindlasti võidab kõik oma lahingud, kuna ta loodab Issanda peale? Või tähistab "sina" siinkohal Jumalat ennast? Sellisel juhul muutuks psalmi tähendusväli palju laiemaks viidates sellele, et Taeva vaenlaseid ei saada kunagi lõplikult edu. Sama kindlalt, kui võidutsevad usu läbi Jumala võitud kuningad, langevad Jumala vaenlased keset oma vandenõusid ja mahhinatsioone.

Paljud kristlased on arvanud, et see psalm viitab millelegi sügavamale kui päevapoliitilised sündmused või inimlik sõjategevus. Võime kindlasti öelda, et jumalikud valistejad on enamasti head valitsejad - ja sageli väga edukad oma tegevuses - ning Jumal töötas ka läbi Iisraeli muistsete kuningate võimsatel ja erakordsetel viisidel. Kuid Pühakiri räägib meile veelgi võimsamast ja ustavamast kuningast, kes kehastab Jumala elavat ligiolu Maa peal - Jumala tõotatud lunastaja, võitud Messias ja kuningas, Iisraeli lootus - Jeesus Kristus. Temas me näeme Jumala väe, võimu, kohtumõistmise ja armastuse kehastust. Tema on kuningate Kuningas, kogu maailmale antud lootuseks, austuseks ja kiituseks.

"Issand, Sa tead ja tunned kõiki mu õnnistusi ja võitlusi, mu katsumusi ja võite. Ma usaldan ennast Sinu hoolde täna paludes, et ma võiksin kõiki oma vastutusalasid hallata sinu nimel - ja rõõmustada Sind oma teenimise ja armastusega."

Selle kommentaari autor: John Proctor