Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala näo järgi

Kolmapäev, 3. Jaanuar 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 1:20 - 31

Jumal loob ja õnnistab maailma
20Ja Jumal ütles: „Vesi kihagu elavaist olendeist, ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole!”
21Ja Jumal lõi suured mereloomad ja kõiksugu elavad olendid, kellest vesi kihab, nende liikide järgi, ja kõiksugu tiibadega linnud nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea.
22Ja Jumal õnnistas neid ja ütles: „Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke mere vesi, ja lindusid saagu palju maa peale!”
23Siis sai õhtu ja sai hommik - viies päev.
24Ja Jumal ütles: „Maa toogu esile elavad olendid nende liikide järgi, kariloomad ja roomajad ja metsloomad nende liikide järgi!” Ja nõnda sündis:
25Jumal tegi metsloomad nende liikide järgi, ja kariloomad nende liikide järgi, ja kõik roomajad maa peal nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea.
26Ja Jumal ütles: „Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!”
27Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks.
28Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile: „Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele; ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad!”
29Ja Jumal ütles: „Vaata, mina annan teile kõik seemet kandvad taimed kogu maal, ja kõik puud, mis kannavad vilja, milles on nende seeme; need olgu teile roaks!
30Ja kõigile loomadele maa peal ja kõigile lindudele taeva all ja kõigile roomajaile maa peal, kelles on elav hing, annan ma kõiksugu haljast rohtu toiduks.” Ja nõnda sündis.
31Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik - kuues päev.

Sa oled loodud Jumala näo järele - tema käekiri paistab kogu su olemusest. Palu, et Jumal aitaks sul mõista, mil viisil kujundab see sinu enesehinnangut ning arusaamist oma olemise eesmärgist.

Inimesed loodi samal päeval kui maa loomad - ning see osutab loomise ühtsusele ja üksteisest sõltumisele. See, et siin toimub ka tegusõna vormi muutus, jõuliselt eesmärgile suunatud “tehkem” verbiks (salmis 26), näitab, et oleme jõudnud Jumala loomistegevuse kulminatsioonini. Just selle pärast sai loodud kogu eelnev! Salm 27 laiendab seda mõtet veelgi, sest seal öeldakse et inimene - nii mees kui naine - loodi Jumala “näo järgi”. Millest see täpselt koosneb, meile ei selgitata, kuid väga selgelt osutatakse, et siin on otsene ühendus, eesmärgist tulenev side Looja Jumala ning inimese vahel, mida ei oma ülejäänud loodu. 

See seos ei seisne niivõd privileegis, kuivõd vastutuses. Inimestele antakse eriline vastutusala hooldada loodut Jumala asemel. Inimene peab tagama selle toimimise - iseendi jaoks, kindlasti - aga ka kogu ülejäänud loodu kasuks. See on nende - ja see on meie - vastutus, kindlustada, et Jumala loodut koheldakse viisil, mis on kooskõlas Jumala eesmärkide täide viimisega. Loomulikult on elu tagamine siin langenud maailmas palju raskem, ometi on põhivastutus sama.

Tasub tähele panna, et just selle lõigus tehakse väga selgeks, et sugu on tähelepanuväärne element Jumala loodus - inimene loodi meheks ja naiseks. Samuti on tähelepanuväärne, et

identiteedi või rolli mõttes, ei ole soolist erinevust tähtsustatud. Mõlemad loodi Jumala näo järele ning mõlemale anti ühine vastutus loodud maailma eest hoolt kanda. Mõlemad peavad ka kord aru andma kuidas nad oma inimseks olemise aega kasutanud on.

 
Tänu sulle Looja Jumal, et oled mind loonud enda näo järele! Aita mul palun elada siin sinu maailmas nii, et tooksin au sulle ning võiksin olla osaline sinu lunastuse plaanis.

Selle kommentaari autor: Mary J Evans