Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kui Jumal on meie poolt

Laupäev, 3. Veebruar 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jos 10:1-15

Päike seisab paigal
1Kui Adonisedek, Jeruusalemma kuningas, kuulis, et Joosua oli vallutanud Ai ja oli hävitanud selle sootuks, et nõnda nagu ta oli talitanud Jeerikoga ja selle kuningaga, nõnda oli ta talitanud ka Aiga ja selle kuningaga, ja et Gibeoni elanikud olid Iisraeliga rahu teinud ja nende keskele jäänud,
2siis kardeti väga, sest Gibeon oli suur linn nagu mõni kuningalinn, Aist suurem, ja kõik selle mehed vaprad.
3Ja Jeruusalemma kuningas Adonisedek läkitas ütlema Hebroni kuningale Hohamile, Jarmuti kuningale Piramile, Laakise kuningale Jaafale ja Egloni kuningale Debirile:
4„Tulge üles minu juurde ja aidake mind! Me lööme Gibeoni, sellepärast et ta tegi rahu Joosuaga ja Iisraeli lastega.”
5Siis nad kogunesid ja tulid üles, need viis emorlaste kuningat: Jeruusalemma kuningas, Hebroni kuningas, Jarmuti kuningas, Laakise kuningas, Egloni kuningas - nemad ja kõik nende sõjaleerid, ja asusid leeri Gibeoni vastu ning sõdisid temaga.
6Aga Gibeoni mehed läkitasid ütlema Joosuale, kes oli leeris Gilgalis: „Ära tõmba oma kätt oma sulaste juurest tagasi! Tule ruttu üles meie juurde ja päästa ning aita meid, sest kõik emorlaste kuningad, kes elavad mäestikus, on kogunenud meie vastu!”
7Siis Joosua läks Gilgalist üles, tema ja kõik sõjamehed koos temaga, ja kõik vaprad võitlejad.
8Ja Issand ütles Joosuale: „Ära karda neid, sest ma annan nad sinu kätte; ükski neist ei suuda seista sinu ees!”
9Ja Joosua läks äkitselt neile kallale, olles öö jooksul Gilgalist üles tulnud.
10Ja Issand viis nad segadusse Iisraeli ees, kes valmistas neile suure kaotuse Gibeoni juures ja ajas neid taga Beet-Hooroni tõusutee suunas ning lõi neid kuni Asekani ja Makkedani.
11Aga kui nad Iisraeli eest põgenedes olid Beet-Hooroni nõlvakul, siis heitis Issand taevast nende peale suuri raheteri, ja nii kuni Asekani, nõnda et nad surid; neid, kes surid raheteradest, oli rohkem kui neid, keda Iisraeli lapsed tapsid mõõgaga.
12Siis Joosua rääkis Issandaga sel päeval, kui Issand andis emorlased Iisraeli laste kätte, ja ütles Iisraeli nähes: „Päike, püsi paigal Gibeonis ja kuu, Ajjaloni orus!”
13Ja päike püsis paigal ning kuu jäi seisma, kuni rahvas oli kätte maksnud oma vaenlastele. Eks see ole kirja pandud Õiglase raamatus? Ja päike seisis keset taevast ega tõtanud loojuma peaaegu kogu päeva.
14Ei enne ega pärast ole olnud selle päeva sarnast, et Issand oleks võtnud kuulda ühe mehe häält. Aga Issand sõdis Iisraeli eest.
15Seejärel tuli Joosua ja koos temaga kogu Iisrael tagasi Gilgali leeri.

Enne kui päevateksti uuesti loed, täna Jumalat Tema kõikumatu armastuse eest sinu vastu.

Iisraeli edu Jeeriko ja Ai vallutamisel ning nende leping Gibeonlastega tekitasid Kaananimaa kuningate seas hirmu ja rahutust. Nii moodustasid viimased ühisarmee, et rünnata Gibeoni, kellest oli just saanud Iisraeli vasall (s 2-4). Gibeonlased saatsid hädasignaali Joosuale (s 6) ning Joosua vastas kogudes kokku oma väed Gibeoni päästmiseks (s 7). Kuigi Gibeonlased olid Iisaraeliga lepingu sõlminud läbi pettuse ning iisraellaste hooletust  ära kasutades, oli sõnapidamine ikkagi tähtsam. Ja isegi Jumal aitas Iisraelil oma sõna Gibeoni suhtes pidada. Ta tõotas Joosuale: “ ma annan nad sinu kätte” (s 8).

Jumala abi tõuseb eriliselt esile 10.salmis.  Jumal ajas vaenlased segadusse ning Iisrael “hävitas” nad, “ajas neid taga”, ning “lõi nad maha”. Paljudes piiblitõlgetes nimetatakse et just Jumal ise oli see, kes nii toimis. Teised tõlked lihtsalt kirjeldavad fakte, nagu mingit raportit, esitledes sündinut loogilises järjekorras. Mõned Piibli väljaanded aga püüavad jõuda sügavama tõeni, ning esitavad teoloogilise perspektiivi: see, kes Iisraeli võidu taga peitus, oli Jumal. 11.salmist võime lugeda, et rohkem mehi suri Jumala poolt heidetud raheterade tõttu kui iisraellaste mõõga tõttu.

Jumal osaleb lahingus imeliselt ja väga konkreetselt. Kuna Iisraeli vajas oma võidu kindlustamiseks rohkem päevavalgust, palvetas Joosua Issanda poolt, et päike ja kuu ei liiguks oma kohalt. Jumal vastas tema palvele ning peatas päikese terveks päevaks (s 13). Viited sellisele päevale on ajalooliselt olemas ja unikaalse väärtusega rõhutades veelgi, et tegu oli imeteoga.

Jumal kuulis ühe mehe palvet ning peatas taevakehad nende trajektooril (s 14)! Tõesti: “Õige inimese mõjuvõimas eestpalve saadab palju korda.” ( Jk 5:16). Kõigile oli selge, et Jumal ise võitles Iisraeli eest! (s 14).

 
Ava end Jumalale: kus oma elus sooviksid olla täidetud palju suurema usuga? (vt Rm 8:31)

Selle kommentaari autor: Robert Solomon