Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Vigade parandus

Neljapäev, 20. September 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Km 21:1-25

Benjamini suguharu taastatakse
1Iisraeli mehed olid Mispas vandunud, öeldes: „Ükski meist ei anna oma tütart naiseks benjaminlastele!”
2Kui rahvas tuli Peetelisse, siis nad istusid seal õhtuni Jumala ees, tõstsid häält ja nutsid suurt nuttu
3ning ütlesid: „Issand, Iisraeli Jumal, mispärast on Iisraelis sündinud see, et täna puudub Iisraelist üks suguharu?”
4Teisel päeval tõusis rahvas vara ja ehitas sinna altari ning ohverdas põletus- ja tänuohvreid.
5Ja Iisraeli lapsed küsisid: „Kes kõigist Iisraeli suguharudest ei ole tulnud koos kogudusega Issanda juurde?” Sest suur vanne oli pandud selle peale, kes ei tulnud Issanda juurde Mispasse, ja oli öeldud: „Teda tuleb surmaga karistada!”
6Ja Iisraeli lapsed kahetsesid oma venda Benjamini ning ütlesid: „Täna on üks suguharu Iisraelist ära raiutud.
7Kust peaksime leidma naised neile ülejäänutele? Sest me oleme vandunud Issanda juures, et me ei anna oma tütreist ühtegi neile naisteks.”
8Ja nad küsisid: „Kas on Iisraeli suguharudest keegi, kes ei ole tulnud Issanda juurde Mispasse?” Ja vaata, Gileadi Jaabesist ei olnud ükski tulnud sõjaleeri koguduse juurde.
9Rahvas loeti ära, ja vaata, seal ei olnud ühtegi Gileadi Jaabesi elanikku.
10Siis kogudus läkitas sinna kaksteist tuhat meest vapraist poegadest ja käskis neid, öeldes: „Minge ja lööge mõõgateraga maha Gileadi Jaabesi elanikud, ka naised ja väetid lapsed!
11Tehke nõnda: kõik meesterahvad ja kõik naised, kes tunnevad meesterahva magatamist, hävitage sootuks!”
12Nad leidsid Gileadi Jaabesi elanike hulgast nelisada tüdrukut, kes olid neitsid, kes ei olnud meest tunda saanud meesterahvast magatades; ja nad tõid need leeri Siilosse, mis on Kaananimaal.
13Siis terve kogudus läkitas käskjalad ja käskis rääkida benjaminlastega, kes olid Rimmoni kaljul, ja kuulutada neile rahu.
14Ja benjaminlased tulid siis tagasi ja nad andsid neile naisteks need, kes olid jäetud elama Gileadi Jaabesi naiste hulgast; aga neist ei jätkunud neile.
15Ja rahvas kahetses Benjamini, sest Issand oli teinud lünga Iisraeli suguharudesse.
16Ja koguduse vanemad ütlesid: „Kust peaksime leidma naised neile ülejäänutele? Sest naised on Benjaminist hävitatud.”
17Ja nad ütlesid: „Benjamini pääsenute omand on ju alles ja Iisraelist ei tohi kustutada ühtegi suguharu.
18Me ise aga ei või anda neile naisi oma tütreist.” Sest Iisraeli lapsed olid vandunud, öeldes: „Neetud olgu, kes annab Benjaminile naise!”
19Siis nad ütlesid: „Vaata, igal aastal on Issanda püha Siilos, mis on põhja pool Peetelit, päikesetõusu pool Peetelist üles Sekemisse minevat maanteed, ja lõuna pool Leboonat.”
20Ja nad käskisid benjaminlasi, öeldes: „Minge ja varitsege viinamägedes
21ja vaadake, ja vaata, kui Siilo tütred tulevad ringtantsu tantsima, siis tulge viinamägedest välja ja haarake endile igamees oma naine Siilo tütarde hulgast ja minge Benjamini maale!
22Ja kui nende isad või vennad tulevad meiega riidlema, siis ütleme neile: Olge neile armulised meie pärast, sest me pole sõjas igaühele naist võtnud. Teie ei ole ju ka andnud neid neile, muidu oleksite nüüd ise süüdlased!”
23Ja benjaminlased tegid nõnda ning võtsid tantsijate hulgast naisi vastavalt oma arvule, röövides need; siis nad läksid ja tulid tagasi oma pärisosale, ehitasid linnad üles ja elasid neis.
24Siis Iisraeli lapsed läksid sealt ära, igaüks oma suguharu ja suguvõsa juurde; igaüks läks sealt oma pärisosale.
25Neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat: igamees tegi, mis tema enese silmis õige oli.

Mida teed olles silmitsi raske probleemiga? Kas palud abi Jumalalt või loodad iseenese tarkusele õige lahenduse leidmisel?

Kohtumõistjate raamat lõpeb sõnadega: “Neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat: igamees tegi,  mis tema enese silmis õige oli.” (s 25)

Mõnel puhul on neis lugudes keeruline aru saada, millal räägitakse ilustamata kuidas igaüks siis omatahtsi tegutses, millal aga oli Jumal sündmuste käiguga kaasas, sest inimesed olid Teda appi hüüdnud. Ka tänase loo puhul tekib küsimus, et millise variandiga siin on tegemist. Kas inimesed toimisid ise, oma äranägemise järele?

Mispasse kokku kutsutud rahvakogunemine ei olnud nende killast, kust oleks võinud puududa. Käsk oli tingimusteta ja kõikidele. Ja ikkagi jäid inimesed Gileadi Jaabesist kohale tulemata. Võib arvata, et neil oli Benjamini suguharuga sedavõrd lähedased suhted, et nad ei tahtnud kaasa minna kättemaksu retkele nende vastu. Need lähedased suhted tulevad esile Saamueli raamatus, kust loeme, et Benjamini suguharust pärit kuningas Sauli sünnipaik oli Gibeas, ning et Saul aitas mitmel viisi Gileadi Jaabesi elanikke.

Pärast benjaminlaste lüüasaamist oli viimaseid järele jäänud kuussada meest. Kui enne nutsid iisraellased selle pärast, et nad olid lahingus benjaminlastega kaotanud palju inimesi, siis nüüd selle pärast, et üks suguharu oli hävimisohus.

Teised suguharud ei saanud benjaminlastele endi keskelt tütarlapsi neile naiseks anda, sest Issanda nimel antud vande murdmine toonuks kaasa needuse (s 18). Moosese seaduse järgi ei tohtinud sugulussidemeid luua ka teiste rahvastega. Kuna Iisraeli suguharudel oli vastastikune kohustus üksteist sõjaretkedel toetada, jäeti karistusretkel erandina ellu vaid need, keda sai anda benjaminlastele naiseks.

Gileadi Jaabes sai ränga karistuse  -nad hävitati peaaegu täielikult, kuid enne võeti sealt nelisada noort neitsit benjaminlastele naisteks. Puudu olevad naised rööviti Siilost, ilmselt lehtmajade püha ajal, mil inimesed elasid nädal aega väljas lehtonnides ja pidutsesid viljasaagist rõõmu tundes. Keset pidu oli varitsemist kergem läbi viia kui turvalises linnas. Nõnda oli benjaminlastel võimalik saada naised Iisraeli suguharudest, ilma et need oleksid pidanud oma vannet murdma. Ent kui palju pidi vaeva nägema, et likvideerida inimliku kättemaksu tulemusi Tekkinud probleemile leiti küll lahendus, aga kas see oli parimate hulgast? Igal juhul sai benjaminlaste suguharu nüüd edasi kesta.

 
Mõtiskle, millise põhimõtte järgi sina toimid: kas sul on kombeks valid see, mis sulle tundub kõige õigem, või selle, mida Piibel ütleb?

Selle kommentaari autor: APÜ