Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hämmastav sugupuu

Esmaspäev, 24. Detsember 2018

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 1:1-17

Jeesuse põlvnemine
1Jeesuse Kristuse, Aabrahami poja, Taaveti poja sugupuu:
2Aabrahamile sündis Iisak, Iisakile sündis Jaakob, Jaakobile sündisid Juuda ja tema vennad,
3Juudale sündisid Taamariga Perets ja Serah, Peretsile sündis Hesron, Hesronile sündis Aram,
4Aramile sündis Amminadab, Amminadabile sündis Nahson, Nahsonile sündis Salma,
5Salmale sündis Raahabiga Boas, Boasele sündis Rutiga Oobed, Oobedile sündis Iisai,
6Iisaile sündis kuningas Taavet.Taavetile sündis Uurija naisega Saalomon,
7Saalomonile sündis Rehabeam, Rehabeamile sündis Abija, Abijale sündis Aasa,
8Aasale sündis Joosafat, Joosafatile sündis Jooram, Jooramile sündis Ussija,
9Ussijale sündis Jootam, Jootamile sündis Aahas, Aahasele sündis Hiskija,
10Hiskijale sündis Manasse, Manassele sündis Aamon, Aamonile sündis Joosija,
11Joosijale sündisid Jekonja ja tema vennad Paabeli vangipõlve ajal.
12Pärast Paabeli vangipõlve sündis Jekonjale Sealtiel, Sealtielile sündis Serubbaabel,
13Serubbaabelile sündis Abihuud, Abihuudile sündis Eljakim, Eljakimile sündis Assur,
14Assurile sündis Saadok, Saadokile sündis Ahhim, Ahhimile sündis Elihuud,
15Elihuudile sündis Eleasar, Eleasarile sündis Mattan, Mattanile sündis Jaakob,
16Jaakobile sündis Joosep, selle Maarja mees, kellest sündis Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks.
17Niisiis on Aabrahamist Taavetini kokku neliteist sugupõlve ja Taavetist Paabeli vangipõlveni neliteist sugupõlve ja Paabeli vangipõlvest Kristuseni samuti neliteist sugupõlve.

„Sinu sõnade mõistmine toob meie mõtetesse valguse“. Issand, palun muuda see ka minu elus tõeks!

Väljapool Lääne ühiskonna piire on sageli sotsiaalsed ning perekondlikud sidemed palju olulisemad kui Lääne ühiskonnas. Just need määravad selle kuidas ja kuhu inimene „asetub“ oma kogukonnas. Näiteks kogevad üksikud misjonärid ( ja nende hulgas eriti naised) et neid aktsepteeritakse palju paremini kui neid tulevad külastama kas oma perekonnaliikmed või vanemad. Siis saavad ka nende naabrid ja sõbrad näha, kuhu nad kuuluvad. Neil ei pruugi olla abikaasat või lapsi, aga neil on vähemalt perekond!

Jeesuse ajal oli inimese peresidemete esiletoomine ülima tähtsusega. Ja millised sidemed need Jeesusel olid! Ta põlvneb Iisraeli kuningasoost ja Matteuse üks eesmärke on näidata et Jeesus ise on ülim Kuningas, Messia – kellele on kogu ajaloo kulg viinud ja viidanud. Kuid Jeesus põlvneb samas ka Iisraeli rahva usuisade soost – alates Aabrahamist, Iisakist ja Jaakobist kuni läbi 40 põlvkonna vähemalt ( s 17). Jeesuse põlvnemisliinis oli kuulsaid ja häid inimesi nagu näiteks Rutt (s 5) või Joosija ( S 11), aga ka ehmatavalt kurje inimesi nagu näiteks Ahas (s 9) ja Manasse (s 10). Taamar (s 3) võrgutas oma äia, Raahab ( s 5) oli prostituut ja Batseba ( s 6) truudusetu oma abikaasale ning arvatavasti kaasosaline tema mõrvamises. Lisaks on Jeesuse sugupuus 24 nime, milledest me ei tea midagi peale selle, et need on Luuka poolt nimekirja lisatud.

Mõtle nüüd – kuidas Jumal Jeesust siin maa peal kasutas. Ja kas ei saa ta ka meid kasutada – ükskõik milline on meie sugupuu või taust kust tuleme?

 
Täna Jumalat selle perekonna eest, kust sina pärined – täna head ja halbade ja tundmatute eest. Õnnistatud jõulupühi!!

Selle kommentaari autor: Ross Pilkinton