Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

“Ma tänan alati oma Jumalat…..”

Kolmapäev, 13. Veebruar 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Fm 1:1-11

Tervitus ja tänu
1Paulus, Kristuse Jeesuse vang, ja vend Timoteos - armsale Fileemonile, meie kaastöölisele,
2ja õde Appiale ja meie kaasvõitlejale Arhipposele ning kogudusele, kes käib su kojas koos:
3Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!
4Ma tänan oma Jumalat, meenutades alati sind oma palvetes.
5Olen kuulnud sinu usust Issandasse Jeesusesse ja sinu armastusest tema ja kõigi pühade vastu.
6Ma palvetan, et su usu osadus aitaks sind kõige hea tunnetamises, mis meis on Kristuse suhtes.
7Mul on olnud palju rõõmu ja julgustust sinu armastuse pärast, sest sinu kaudu, vend, on pühade südamed saanud kosutust.
Palve Oneesimose eest
8Seepärast, kuigi mul on rohkesti julgust Kristuses sind käskida, mis on su kohus,
9ma siiski meelsamini palun sind armastuse pärast. Olles vana mees Paulus, aga nüüd ka Jeesuse Kristuse vang,
10palun sind oma lapse Oneesimose pärast, kelle ma sünnitasin vangipõlves,
11kellest polnud sulle varem kasu, aga kes nüüd on vägagi kasuks nii sulle kui ka mulle.

Meenuta mõnd abiaplvet, millega hiljuti on sinu poole pöördutud - sõber, kes on vajanud teenet, kolleeg, kes palus abi. Eeldades, et vastasid positiivselt, kas sinu vastus muutis kuidagi sügavamaks ka su osadust Kristusega?

Pauluse kiri Filemonile on revolutsiooniline mudel inimsuhete muutmiseks. Oneesimus oli Filemonile kuuluv ori, kes oli põgenenud. Jumala armust oli ta usule tulnud ning saanud Paulusele lähedaseks kaaslaseks. Nüüd kuulus ta Jumala perekonna hulka. Küsimus oli aga selles, kuidas suhtub toimunusse Filemon. Ärajooksmise eest oli orjadele määratud väga karm karistus, sageli oli see surmanuhtlus. Kuidas peaks nüüd Paulus probleemile lähenema?

Paulus kirjutab Filemonile “isikliku” kirja, tungivalt paludes, et Filemon võiks saada lepitatud oma ärajooksnud orjaga. Mis sorti kirjaga siin üldse tegu on? On see käsitsi kirjutatud  leebet julgustust sisaldav sõnum, mille alltekstiks on soovitus ühelt vennalt teisele? Või tekib tunne, et tegu on pigem ametliku blanketi peal saadetud teatega, mille koopiad on saadetud ka teistele informeerimiseks, ning mille sisuks pigem ühe problemaatilise juhtide meeskonna liikme pastoraalne suunamine?

On üsna huvitav lugeda seda kirja nö “staatuse” prillidega. Paulus - Rooma kodanik ning kuulus paganate apostel - on ahelates ja keisri vang. Ometi kirjeldab ta ennast kui Kristuse vangi (s 1), ta kinnitab uuesti oma armastust kõigi vastu, keda nimetab sõpradeks ja kaastöölisteks (s 2) ning nimetab veelkord rõõmu, mida osadus nendega talle annab (s 7). Ta alustab oma kirja tuues esile selle, mis tegelikult oli kõige olulisem ja palub, et Jumal muudaks tema osaduse Filemoniga viljakandvaks selles keerulises olukorras (s 4-6). Evangeeliumi kuulutamise seisukohalt on tohutult oluline, et tõeline osadus usklike vahel jääks püsima.

Edasi tunnistab Paulus, et kuigi tal on autoriteet Filemonit apostellikult positsioonilt lihtsalt instrueerida, kuidas viimane käituma peaks (s 8), valib ta probleemi käsitlemiseks palju madalama “staatuse” - asetades rõhu Filemoni enda südame motiividele. Otsekui ära kasutades omaenda välist abitust, “jõustab” Paulus Filemonit veelkord uurima selle ärajooksnud orja probleemi.

Ja selgubki, et Oneesimuse “probleem”, on tegelikult võimalus! Salmis 11 on tegu sõnamänguga (sünonüümi ja anotnüümi läbi kreeka keeles) ja nii vaadates tähendab Oneesimuse nimi “kasulikku”: ta ei olnud enam Kasutu, vaid Kasulik. Pane tähele: Kristuses võib see, kes enne osutus koormaks, muutuda kingituseks. Ja tõesti, palve, mille Paulus esitab ei ole mitte üksnes Oneesimuse kasuks, vaid ka Pauluse enda ja isegi Filemoni kasu silmas pidades. Osaduse olemus (“…….usu osadus”- s 6), ei seisne vaid selles, et “teine” kasvab usus, vaid et ka mina saan kasu, kui jagan end veel sügavamalt Kristuses.

Kristlikus kogukonnas tuleb aegajalt ikka ette suheteprobleeme, ning meil tuleb neid käsitleda lähtudes vennalikust sõprusest (s 2), probleemile keskendunud palvest (s 6) ning meie osaduse alusest Kristuses (s 6).  Ka Paulus lähtub eelkõige usust, et nendevahelise osaduse alus on piisava kandejõuga ja on seetõttu valmis Oneesimose probleemile pakkuma tavapärasest palju radikaalsemat lahendust. Kuidas on lugu meie osaduse kandejõuga?

 
Kristliku osaduse tuum on “usk Issandasse Jeesusesse” ning “armastus kõigi pühade vastu” (s 5). Kas koged, et Kristus suunab sind suhtuma kellessegi uuel viisil?

Selle kommentaari autor: Jo Bailey Wells