Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Oma õiguste tundmine

Teisipäev, 26. Märts 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 9:1-18

Apostli õigustest ja kohustustest
1Eks ma ole vaba? Eks ma ole apostel? Eks ma ole näinud Jeesust, meie Issandat? Eks teie ole minu töö Issandas?
2Kui ma teistele ei ole apostel, siis teile olen ma seda ometi, sest teie olete minu apostliameti pitser Issandas.
3Minu kaitsekõne neile mu arvustajaile on see:
4Kas meil ei ole õigust süüa ja juua?
5Kas meil ei ole õigust kaasa võtta õdede hulgast naist, nagu teevad muud apostlid ja Issanda vennad ning Keefas?
6Või ei ole ainult minul ja Barnabasel õigust olla vaba kehalisest tööst?
7Kes läheb iial sõduriks omal palgal? Kes istutab viinamäe ega söö selle vilja? Või kes hoiab karja ega joo kariloomade piima?
8Kas ma räägin seda inimlikul pinnal? Eks ütle sedasama ka Seadus?
9On ju Moosese Seaduses kirjutatud: „Ära seo kinni pahmast tallava härja suud!” Kas Jumal hoolitseb härgade eest?
10Eks ta ütle seda pigem meie pärast? Meie pärast on ju kirjutatud, et kündja peab kündma lootuses ning rehepeksja peksma lootuses, et ta saab sellest osa.
11Kui me oleme külvanud teile vaimulikke ande, on see siis suur asi, kui me tahaksime lõigata teie ainelisi ande?
12Kui juba teistel on niisugune õigus saada teilt see osa, eks meil ole siis ammugi?Kuid me ei ole seda õigust kasutanud, vaid me lepime kõigega, et me kuidagiviisi ei saaks takistuseks Kristuse evangeeliumile.
13Eks teie tea, et need, kes pühi toiminguid toimetavad, söövad pühakoja omast, ja et need, kes altari juures teenivad, saavad oma osa altarilt?
14Nõnda on Issand ka korraldanud, et evangeeliumi kuulutajad võivad elada evangeeliumist.
15Kuid mina ei ole sellest kasutanud midagi. Aga ma ei kirjuta seda selleks, et mulle edaspidi nõnda peaks sündima, sest meelsamini ma pigem sureksin, kui... Keegi ei saa minu kiitlemist tühjaks teha.
16Sest kui ma evangeeliumi kuulutan, ei saa ma sellega kiidelda, kuna see kohustus on pandud mu peale, ja häda mulle, kui ma evangeeliumi ei kuuluta!
17Sest kui ma teen seda vabatahtlikult, siis ma saan palka, kui aga sunniviisil, siis on see ometi minu kätte usaldatud majapidamine.
18Mis siis on minu palk? See, et ma evangeeliumi kuulutades levitan evangeeliumi tasuta, nii et ma ei tarvita oma õigust, mis käib evangeeliumiga koos.

Paulus räägib oma õigustest (s 4-12). Tegelikult ta toetub eelmise peatüki argumentidele. Korintose kristlased rääkisid vabadusest ja oma õigustest Kristuses. Nüüd, Paulus näitab nende eksitust ja toob ennast näiteks (s 1). Kas nad on vabad Kristuses? Tema on. Veelgi enam, tal on apostli autoriteet ja õigused (2) - tema apostliameti autentsus on leidnud kinnituse korintlaste muutunud eludes (s 1,2).

Keskendumine kristliku teenimise tasustamisele annab vihjeid Korintose koguduse rünnakutest Pauluse suunas (3) ja nende vähesest suuremeelsusest kaasusklike suhtes, kes olid vaesemad (4). Argumentidesse süvenedes võime leida viiteid, mis võiksid jääda tähelepanuta esmakordsel lugemisel: Paulus maksis oma reisi kinni telgitegijana, et Korintoses teenida (5), Barnabas otsib nüüd ilmselt lepitust Paulusega (s 6), vaatamata varasemale lahkarvamusele Mk 6 osas - ta oli loobunud oma varast, et teenida kogudust (7). Juudi usklikud oleks aru saanud vihjetest preestritele, kelle sissetulek tuli inimeste ohvriandidest (s 13). Kindlasti oli Paulusel õigus saada materiaalset toetust nendelt usklikelt, kes olid tema töö tulemus Issandas (s 1). Kas Issand ise polnud kehtestanud põhimõtet, et evangeeliumi kuulutajad saavad oma töö eest tasu (s 14)? (8)

On siin vaja rääkida õigustest? Paulusel need olid, kuid ta ei ajanud neid taga, et mitte takistada Kristuse evangeeliumi levikut (s 12). Ta on elav eeskuju, ta tahtis, et Korintose usklikud käituksid samamoodi.

Kas oleme valmis töötama ilma kuludele mõtlemata? Kuidas heldelt toetame neid, kes annavad oma elu, et aidata meil kujuneda Kristuse sarnaseks?

Selle kommentaari autor: Emlyn ja Tricia Williams