Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Koduigatsus

Pühapäev, 31. Märts 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 84

Igatsus Jumala koja järele
1Laulujuhatajale, gati pillil mängijale: Korahi laste laul.
2
Kui armsad on sinu hooned,
Issand Sebaot!
3Issanda õuesid igatseb
ja ihaldab mu hing;
mu süda ja mu ihu
hüüavad rõõmsasti elava Jumala poole.
4Lind on ju enesele aseme leidnud
ja pääsuke enesele pesa,
kuhu ta paneb oma pojad:
sinu altarid, Issand Sebaot,
mu kuningas ja mu Jumal!
5Õndsad on need,
kes elavad sinu kojas;
nad kiidavad sind alati. Sela.
6
Õnnis on inimene,
kelle tugevus on sinus,
kelle mõttes on pühad teekonnad.
7Nutuorust läbi käies
teevad nad selle allikate maaks;
ka varajane vihm katab neid õnnistusega.
8Nad saavad rammule rammu lisaks
ja ilmuvad Jumala ette Siionis.
9Issand, vägede Jumal,
kuule mu palvet,
võta kuulda, Jaakobi Jumal! Sela.
10
Meie kilp, Jumal, vaata siia
ja pane tähele oma võitud mehe palet!
11Sest üks päev sinu õuedes
on parem kui muid tuhat;
ma seisan pigemini läve juures
oma Jumala kojas,
kui viibin õelate majades.
12Sest Issand Jumal on päike ja kilp;
armu ja au annab Issand
ega keela head neile,
kes laitmatult elavad.
13Issand Sebaot,
õnnis on inimene,
kes sinu peale loodab.

Millal viimati kogesid koduigatsust? Palu, et see psalm tõstaks su silmad tõelisele kodule ja tugevdaks su igatsust sinna jõuda.

Paulus ütleb tessalooniklastele, et Kristuse tulles on nad igavesti koos Issandaga (1Ts 4:17). Olles läbinud suuri kannatusi nad loomulikult igatsevad seda. Ka Paulus igatseb, sest elada ja surra Kristusele on parim kõigest (Fl 1:21-23). Näeme ju maailma ägavat surmavalus, ebaõigluses, õnnetustes, sõdades, näljas - kuid meil on lootus Jumalalt (Rm 8:17-23). Meie südamed igatsevad taeva poole, sest meie kodakondsuse sissekanne on eluraamatus. Praaegu elame impeeriumide valitsuse all, kuid taevariigis on meie tõelise Issanda troon. Ta tuleb tagasi ja toob rahu.  

See Korahi laste laul väljendab sama igatsust, kuid juudi võtmes: siin on Siioni mägi, tempel, selle õued ja altarid.  Jumala kojas olemine tähendab olla Tema ligiolus ja saada tugevaks. Psalmi autor kuulutab, et üks päev Jumala õuedes on parem kui muid tuhat. Salm 11 räägib lävepakul seisjast, see võib olla vihje kerjusele - on parem olla kerjus Jumala uksel  kui viibida õelate majades. Miks? Sest Jumal hoiab ja kaitseb omi, ta jagab neile armu ja teeb nad väärikaks ning varustab neid kõige vajalikuga. Õnnis on inimene, kes Issanda peale loodab (s 13).

Me ei pea enam minema Siioni mäele, sest meie juurde on tulnud Jeesus. Siioni mägi on meie juurde tulnud. Kuulume Tema templisse ja oleme Tema rahvas.  Ootame päeva, mil Kristus tuleb auhiilguses, surnud äratatakse, kuri võidetakse ja võtame ta rõõmsalt vastu Tema maailma, Tema templisse. Aga vahepeal püsime kindlatena!

 
Täna Jumalat kõige hea eest, mis ta annab - eelkõige selle eest, et saame Temaga vabalt suhelda tänu Kristuse ristiohvrile. Palu, et jääksid oma palverännakul kindlaks.

Selle kommentaari autor: Mark Keown