Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Austage üksteist

Kolmapäev, 24. Aprill 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 11:2-16

Pea katmisest jumalateenistusel
2Ma kiidan teid, vennad, et te mind igati meeles peate ja hoiate pärimusi, nõnda nagu ma need teile andsin.
3Aga ma tahan, et te teaksite: Kristus on iga mehe pea, aga mees on naise pea, ja Jumal on Kristuse pea.
4Iga mees, kes kaetud peaga palvetab või prohvetlikult kõneleb, häbistab oma pead.
5Ja iga naine, kes paljapäi palvetab või prohvetlikult kõneleb, häbistab oma pead, sest see on otse nõnda, nagu oleks ta paljakspöetu.
6Kui naine ei kata oma pead, siis ta lasku ka oma juuksed maha lõigata; kui aga naisele on häbiks lasta juukseid lõigata või pead paljaks pügada, siis ta katku oma pea kinni!
7Mees ei ole kohustatud oma pead katma, kuna ta on Jumala kuju ja aupaiste, naine aga on mehe aupaiste.
8Sest mees ei ole ju naisest, vaid naine mehest,
9ega ole ka mees loodud naise pärast, vaid naine mehe pärast.
10Seepärast on naine kohustatud kandma meelevalla tunnust pea peal inglite pärast.
11Ometi ei ole Issanda ees mees ilma naiseta midagi ega naine ilma meheta midagi,
12sest nii nagu naine on mehest, nõnda on ka mees naise läbi, aga kõik on Jumalast.
13Otsustage ise: kas naisel on kohane paluda Jumalat paljapäi?
14Eks loodus ise õpeta teile, et mehele ei ole auks kanda pikki juukseid,
15aga kui naine kannab pikki juukseid, siis on see temale auks, sest pikad juuksed on talle antud katte eest.
16Kui aga keegi kavatseb kiusu ajada, siis ta teadku, et meil ega Jumala kogudustel ei ole seesugust kommet.

Täna Jumalat oma koguduse eest. Kui tuled üksinda Jumala ette, püüa näha ja tunnetada end suurema ihu ühe osana.

Tänase tekstilõiguga oleme otsejoones sattunud “sügavasse vette”. Mitte kuidagi ei saa peita või maskeerida raskusi, millega oleme silmitsi püüdes mõista nii Korintose koguduse pastoraalseid probleeme, mida Paulus käsitleb, kui ka lahendusi mida ta siin pakub. Seetõttu tuleb meil sellele tekstile läheneda alandlikult ja ettevaatlikult, tajudes ja arvestades nii omaenda teadmiste piiratust, kui ka asjaolu, et siin tekstis antud väiteid on kasutatud Lääne kristlikus kultuuris naiste allasurumise õigustamiseks.

Teksti probelmaatilisust iseloomustab kujundlikult fakt, et piibliuurijad ei ole ühel nõul selles, kas  naiste riietumisel avalikus jumalakummardamises on teemaks loori /peakatte kandmine või hoopis juuste pikkus ja stiil. Mõlemal puhul tõusetuvad pastoraalsed teemad naiste ja meeste riietumise ja välimuse kultuurilisest tähendusest Korintoses, ning sõnumist, mida nende käitumine neis asjus kommunikeerib ümbritsevale maailmale. 

Rooma ühiskonnas kandis abielunaine avalikus kohas loori ning on võimalik, et mõned Jeesuse jüngritest Korintoses “soovisid läbi murda traditsioonilistest rollidest ja piirangutest, põhjendades seda evangeeliumi “vabadusega” ja soolise võrdõiguslikkusega”.*

Paulus teeb seda teemat käsitledes tõelist “köielkõndi”: ta kinnitab ühemõtteliselt naiste vabadust palvetada ja prohveteerida avalikult, ning rõhutab sugude põhimõttelist võrdsust (s 12); samas - jääb ta kindlaks ka selles, et kristlikku vabadust ei saa väljendada viisidel, mida võiks vääriti mõista ning mis võiks kuidagi kahjustada Kristuse nime. Nii keeruline kui see tekst ka pole, on see vägagi relevantne tänapäeva maailmas, kus kerkivad esile sugudevahelised vaidlusküsimused, ning kus läänelikud hoiakud põrkuvad aina enam pagulaskogukondadega, kellede väärtused peegeldavad eristuvas riietumisstiilis mille hulka kuulub ka pea katmine.

 
Kuidas võiksid sel nädalal julgustada teisi ühiselt ja ühel meelel Jumalat teenima ja ülistama?

* Anthony Thiselton, 1 Corinthians: A Shorter Exegetical and Pastoral Commentary, Eerdmans, 2006, p1

 

Selle kommentaari autor: David Smith