Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Aktsepteerige üksteist

Neljapäev, 25. Aprill 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 11:17-34

Püha õhtusöömaaja korrast
17Kuid seda käskides ma ei kiida teid, sest teie kokkutulekud ei ole teile kasuks, vaid kahjuks.
18Sest esmalt ma kuulen, et kui te tulete kokku kogudusena, esineb teie seas lõhesid, ja osalt ma usun seda.
19Teie seas peabki ju olema lahkarvamusi, et tunnustatud teie seast saaksid avalikuks.
20Kui te nüüd kokku tulete, siis ei saa pidada Issanda õhtusöömaaega,
21sest igaüks võtab sööma asudes ette omaenda toidu, ja mõni jääb nälga, ja mõni on joobnud.
22Kas teil siis tõesti ei ole kodasid, kus te võite süüa ja juua? Või te põlastate Jumala kogudust ja häbistate neid, kel midagi ei ole? Mis ma pean teile ütlema? Kas pean teid kiitma? Selle poolest ma teid küll ei kiida.
23Sest mina olen Issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi: et Issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva,
24tänas, murdis ja ütles: „See on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks!”
25Selsamal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: „See karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks!”
26Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie Issanda surma, kuni tema tuleb.
27Niisiis, kes iial seda leiba sööb või Issanda karikast joob vääritul viisil, on süüdi Issanda ihu ja vere vastu.
28Inimene katsugu ennast läbi ja alles siis söögu sellest leivast ja joogu sellest karikast!
29Sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta ei anna aru sellest ihust.
30Seepärast ongi teie seas palju nõrku ja põduraid ning paljud on surnud.
31Kui me aga iseenda üle õigesti otsustame, siis ei mõisteta meid hukka;
32kui meie eneste üle mõistame kohut, siis Issand kasvatab meid, et meid koos maailmaga hukka ei mõistetaks.
33Niisiis, mu vennad, kui te tulete kokku sööma, siis oodake üksteist.
34Kui kellelgi on nälg, siis ta söögu enne kodus, et te ei tuleks kokku nuhtluseks. Muud asjad ma korraldan siis, kui tulen.

“Tehke seda minu mälestuseks”; mõtiskle Jeesuse armastusest sinu vastu.

Üsna tõenäoliselt oleme neid sõnu lugematuid kordi kuulnud Püha Õhtusöömaja raames. Samas, kui lugeda neid nende kontekstis mõistame, et asi on kaugel pelgast liturgilisest kordusest ning, et neid sõnu kasutati selleks, et paljastada ja mõõta Korintose koguduse läbikukkumist toimida ühtse, Issanda ihuna (s 29). Paulus kasutab otsest ja häirivat kõneviisi algusest peale - ta kuulutab avalikkudel teenistustel, et Korintose usklikuld “teevad rohkem halba kui head” (s 17)! 

Milles siis asi oli? Kui tolles linnas olev Jeesuse liikumine koosnes suuremas osas vaestest ning inimestest, kel puudus staatus ja respekt (1Kr 1:26-31), oli usklike hulgas ka pöördunuid, kes pärinesid Rooma kõrgemast seltskonnast ning omasid tähelepanuväärset ressurssi, sh nt maju, mida tõenäoliselt kasutati usukogukonna kogunemisteks. Näha ennast koguduse ja kogukonna inimeste patroonidena, järgides Kreeka-Rooma staatuse ja austusavalduse traditsiooni  Issanda Laua istumisjärjestuses, oli nende jõukamate jaoks tõsine kiusatus. 

Ja see, ütleb Paulus, on vale. Kogudus on üks ning meie ühtsus peab olema ilmne, eriti aga siis kui leiba ja veini võttes mälestame Jeesust ja kõike, mida Tema meie eest tegi. Mistahes muul viisil selles lauas osalmine on Kristuse ja Tema töö salgamine, mis juhib koguduse suurtesse probleemidesse. Kui me ei suuda elada nii, nagu Jeesus meilt ootab, oleme silmitsi tõsiste tagajärgedega nii enda vaimuliku, kui ilmselt ka füüsilises tervise osas (s 30).

Kui tuleme kokku, ning eriti kui jagame omavahel osaduse leiba - ükskõik mil viisil seda ka teeme või kuidas seda nimetame - peame tagama, et ei ole midagi, mis võiks õõnestada meie ühtsust. Ei mingeid kibestumisi, ei viha, ei ülimuslikkuse tunnet, ei lahendamata põrkumisi!

Richard Horley sõnul aga jäi Korintose kogudus lihtsalt meenutama; selle asemel, et hakata muutma omavahelisi sotsiaalsete suhete mustreid - valitsevas domineerivas, ning imperaatorlikus ühiskonnas, kus taolist osadust peeti  arvatavasti “Jumala alternatiiviks”:

Ühes Masai külakeses, Aafrikas,  tähistatakse Euharisti järgmiselt: kõigepealt, enne ühist osasaamist ohverdatakse traditsionaalne rohututt rahu märgiks. Enne lauaosadust ulatatakse seda rohututti perekonna juurest teise juurde läbi terve kogukonna. Kui selle protsessi mingil hetkel keegi keeldub seda vastu võtmast, ei alustata ka Püha Õhtusöömajaga enne, kui eksimus oli saanud korrigeeritud ja probleem lahendatud.

 
Kuidas mõjutab tänane piiblitekst sind teisiti vaatama Püha õhtusöömaja osadusele järgmisel korral? Kas sulle meenub midagi, mille peaksid kaaskristlasega enne ära lahendama?

Selle kommentaari autor: David Smith