Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tegutsev kogudus

Reede, 10. Mai 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Kr 16:1-24

Apostli tulevikukavadest
1Korjandusest pühade jaoks: nii nagu ma olen korraldanud selle Galaatia kogudustes, nõnda tehke ka teie.
2Iga nädala esimesel päeval pangu igaüks teist midagi tallele oma jõudu mööda, kuidas ta käsi lubab, et raha ei korjataks alles siis, kui ma tulen.
3Aga kui ma olen pärale jõudnud, siis ma saadan kirjadega need, keda te iganes arvate kõlbavat, viima teie anni Jeruusalemma,
4aga kui on sünnis, et minagi sinna lähen, tulgu nad minuga kaasa.
5Aga ma tulen teie juurde, kui ma lähen läbi Makedoonia, sest mu tee läheb Makedoonia kaudu.
6Teie juurde jään ma vahest kauemakski, ehk veedan ka talve, et te siis mind teele saadaksite, kuhu ma iganes lähen.
7Sest praegu ma ei taha teid ainult möödumisi näha, vaid loodan mõneks ajaks jääda teie juurde, kui Issand lubab.
8Efesosse jään ma aga nelipühani,
9sest mulle on siin avanenud uks suureks ja tõhusaks tööks, ent vastaseid on palju.
10Aga kui Timoteos tuleb, siis vaadake, et ta võiks teie juures olla kartmata, ta ju teeb Issanda tööd nagu minagi.
11Ärgu siis keegi pidagu teda halvaks, vaid saatke ta rahus teele, et ta tuleks minu juurde, sest mina koos vendadega ootan teda.
12Vend Apollose kohta: olen teda tihti õhutanud, et ta koos vendadega tuleks teie juurde, aga tal polnud põrmugi tahtmist nüüd tulla; ent ta tuleb, kui ta leiab mahti.
Lõpumanitsusi ja tervitusi
13Valvake, seiske usus, olge mehised, saage tugevaks!
14Kõik teie teod sündigu armastuses!
15Aga ma palun teid, vennad: te teate Stefanase peret, et see pere oli Ahhaias esimene pöörduma Kristuse poole. Nemad on pühendunud pühade abistamisele.
16Alistuge teiegi niisugustele ja kõigile, kes aitavad kaasa ja näevad vaeva.
17Ent ma rõõmustan Stefanase ja Fortunatuse ja Ahhaikose tulekust, sest nemad on täitnud teie aset,
18nad on ju andnud hingamist minu ja teie vaimule. Tunnustage siis niisuguseid!
19Aasia kogudused tervitavad teid! Palju tervitusi teile Issandas Akvilalt ja Priskalt koos kogudusega nende kojas.
20Kõik vennad tervitavad teid! Tervitage üksteist püha suudlusega!
21Tervitus on minu, Pauluse oma käega!
22Kui keegi ei armasta Issandat, olgu ta ära neetud! Maaranata!
23Issanda Jeesuse arm olgu teiega!
24Minu armastus on teie kõikidega Kristuses Jeesuses!

Mõtiskle Jumala helduse üle, kes on andnud su ellu inimesi, kes sind julgustavad ja toetavad.

Oleks üsna lihtne sellest peatükist üle libiseda, vaadates seda nagu lisa, milles Paulus korraldab argiasju. Nii toimides aga jääksime ilma selle teksti olulisest sõnumist, mis algab juhistega “Korjandusest pühade jaoks…” (s 1-4). See projekt - Pauluse poolt rajatud teiste koguduste toetamine, on usklike solidaarsuse ja toetuse väljendus neile juudi usklikele, kes Jeruusalemmas kogesid vaesust, nälga ning rõhumist - oli äärmiselt oluline nii apostlile enesele kui ka paganatele (vt: Gl 2:9,10; 2Kr 8,9; Rm 15:25–28).

Paulus ei alustanud seda kui pelgalt heategevuslikku ettevõtmist, vaid pidas palju enam silmas Jumala rahva omavahelist ühtsust. Taolisel tegevusel on sügav teoloogiline alus, sest selle läbi levib koguduse kui Kristuse ihu mudel palju kaugemale Korintosest, hõlmates kogu Jeesus - liikumise üle terve Vana Maailma.

Korintlastele meenutatakse, et mitte ainult nemad ei ole “üksteise liikmed” (Rm 12:5), vaid nad kuuluvad uude perekonda, milles lõhutakse maha ja ei kehti enam etnilised, staatuse ja ka soolised barjäärid, mis lahutasid inimesi terves Rooma impeeriumis. Paulusele oli kogu see projekt sedavõrd oluline, et ta annab teada oma vajadusest viivitada külastusega korintlaste juurde ning isegi oma viimase misjonireisiga Hispaaniasse selleks, et viia kogutud annetus kannatavatele juudi kristlastest õdedele ja vendadele Jeruusalemmas.

Lisaks: see annetus osutas kristluse kui liikumise solidaarsusele ning väljendas selgemalt kui sõnad raha teoloogiat. Laiendades seda Jeruusalemma algkoguduse radikaalset praktikat (Ap 2:44-45) rahvusvahelise skaalani, näitas see kogudust jälgivale maailmale eluviisi, milles mammon kisti troonilt maha ning kus Jumalale kuuletuti ning Teda austati tõeliselt ja kõigega. Nii palju siis “majapidamisest” või “argiasjadest”: tegelikult on selle teksti sõnum oluline kõikidele kogudustele ka praeguse ajastu globaliseeruvas maailmas.

 
Mida veel saaks teha sinu kogudus et tugevdada taolisi sidemeid ja suhteid? Palevta täna oma piirkonna koguduste eest ning nende eest, ked tunned maailma teistes piirkondades.

Selle kommentaari autor: David Smith