Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Andestatud, lunastatud

Pühapäev, 12. Mai 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ps 103

Jumala heategude ülistus
1Taaveti laul.
Kiida, mu hing, Issandat,
ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime!
2Kiida, mu hing, Issandat,
ja ära unusta ainsatki tema heategu!
3Tema annab andeks kõik su ülekohtu,
tema parandab kõik su tõved.
4Tema lunastab su elu hukatusest
ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga.
5Tema täidab su suu heaga,
et su iga saab uueks nagu kotkal.
6Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohut
kõigile, kellele liiga tehakse.
7
Tema andis Moosesele teada oma teed,
Iisraeli lastele oma teod.
8Halastaja ja armuline on Issand,
pikameelne ja rikas heldusest.
9Tema ei riidle lõpmata
ega pea igavesti viha.
10Tema ei tee meile meie pattu mööda
ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda.
11Sest otsekui taevas on maast kõrgel,
nõnda on tema heldus võimas nende vastu,
kes teda kardavad.
12Nii kaugel kui ida on läänest,
nii kaugele viib ta meist meie üleastumised.
13Otsekui isa halastab laste peale,
nõnda halastab Issand nende peale,
kes teda kardavad.
14Sest ta teab, millist tegu me oleme;
tal on meeles, et oleme põrm.
15Inimese elupäevad on nagu rohi:
ta õitseb nõnda nagu õieke väljal;
16kui tuul temast üle käib, ei ole teda
ja tema ase ei tunne teda enam.
17Aga Issanda heldus on igavesest igavesti
nendele, kes teda kardavad,
ja tema õigus jääb laste lastele,
18neile, kes peavad tema lepingut
ja mõtlevad tema korraldustele,
et teha nende järgi.
19
Issand on oma aujärje kinnitanud taevasse,
tema kuningriik valitseb kõiki.
20Kiitke Issandat, tema inglid,
teie, vägevad sangarid,
kes täidate tema käske,
kuuldes tema sõna häält!
21Kiitke Issandat, kõik tema väehulgad,
tema teenijad, kes teete tema tahtmist!
22Kiitke Issandat, kõik tema tööd
kõigis tema valitsuse paigus!
Kiida, mu hing, Issandat!

“Kuuluta mu hing, Issanda suurust! Lugematud õnnistused, kinkige mu vaimule hääl; kallis on mulle Tema tõotuse sõna; Jumalas, minu Päästjas rõõmustab mu süda.” (Timothy Dudley-Smith, 1962).

Armulise Jumala imelisus, milest Paulus nii palju kiitleb, tõuseb esile ka selle psalmis. Päästele, mis on meile osaks saanud Jeesuses, viitab laulja etteulatuvalt juba siin, kui ta kutsub iseennast ja meid üles kiitma Jumalat tema suurte tegude pärast. Laulja tõstab kõrgeks andestuse ning Jumala hoolitsuse meie eest kõiges. Üks osa sellest on sisemine uuendamine (vrdl 2Kr 4:16). Toimub ka maailma ümberkorraldamine õigsuses. Veel sisaldub selles Jumala teede tundmise õnnistus läbi Moosese seaduse, mis omakorda toob meieni Jumala isaliku kaastunde. Tema teab kui vilets on meie pärand Aadamalt.

Psalmisti nägemuses on maailma ulatuvus idast lääneni ühtlasi viide Jumala andestuse ulatusele, samamoodi kui vahemaa taeva ja maa vahel peegeldab Jumala armastuse suurust. Kristlastena on meil hoopis teine perspektiiv ka terminite “ida” ja “lääas” puhul. Meie käes on evangeelium, mis on kättesaadav tervele maailmale ja see esitab meile ka väljakutse viia evangeelium nii idasse kui läände. Tänapäeval võime näha kuidas kõikidest rahvustest kristlased täidavad seda korraldust. 

Psalmist mõtiskleb inimese piiratuse üle, kuid rõõmustab Jumala igavikulisuse pärast. Ta tõstab kõrgeks Jumala armastuse jätkuvust põlvest põlve. Ja meile meenutatakse täna, et see maailma on meie Issanda Jeesuse kuningriik ning, et Tema jätkab toimimist läbi ajastute kasutades oma tahte täideviimiseks nii taevaseid saadikuid kui ka inimesi. Kord tuleb see päev, mil kogu Jumala loodu toob kiitust Tema nimele. 

Sellest psalmist voolava julgustusega saame mitte ainult õhutada oma südant kiitma Jumalat, vaid  ka aktiivselt kuulutada päästet kõikide rahvaste keskel teades, et kogu vägi ja võim taevas ja maa peal kuulub Temale (Mt 28:18).

 
“Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime!” (s 1). Kasuta seda salmi et nüüd ise kiita ja tänada Jumalat!

Selle kommentaari autor: Ray Porter