Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Valgus pimeduses

Teisipäev, 14. Mai 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Sm 2:18-36

Eeli kõlvatud pojad
18Aga Saamuel teenis Issanda ees, kuigi oli nooruke, riietatud linasesse õlarüüsse.
19Ja ta ema valmistas temale väikese ülekuue ning viis selle temale igal aastal, kui ta läks oma mehega iga-aastast ohvrit ohverdama.
20Ja Eeli õnnistas Elkanat ja tema naist ning ütles: „Issand andku sulle sellest naisest järeltulijaid palutu asemele, kelle ta oli palunud Issandale!” Siis nad läksid taas oma kodupaika.
21Ja Issand kandis hoolt Hanna eest, nii et ta jäi lapseootele ja tõi ilmale veel kolm poega ja kaks tütart. Aga poiss Saamuel kasvas üles Issanda juures.
22Eeli oli aga väga vana ja pidi kuulma kõike, mida ta pojad tegid kogu Iisraelile ja kuidas nad magasid naistega, kes olid teenistuses kogudusetelgi juures.
23Ta ütles neile: „Miks te teete niisuguseid asju, neid halbu asju, millest ma kogu sellelt rahvalt kuulen?
24Ei, mitte nõnda, mu pojad! Ei ole head need kuuldused, mida ma kuulen Issanda rahvast levitavat.
25Kui inimene teeb pattu inimese vastu, siis on Jumal temale vahemeheks; aga kui inimene teeb pattu Jumala vastu, kes võiks siis olla temale vahemeheks?” Aga nemad ei kuulanud oma isa häält, sest Issand soovis neid surmata.
26Aga poiss Saamuel edenes kasvus ja meeldivuses niihästi Issanda kui inimeste juures.
27Ja Eeli juurde tuli üks jumalamees ning ütles temale: „Nõnda ütleb Issand: Eks ma ole ennast su isa soole selgesti ilmutanud, kui nad alles olid Egiptuses vaarao koja võimuses?
28Mina valisin tema kõigist Iisraeli suguharudest enesele preestriks, et ta ohverdaks mu altaril, põletaks suitsutusrohtu, kannaks mu palge ees õlarüüd; ja ma andsin su isa soole kõik Iisraeli laste tuleohvrid.
29Mispärast te halvustate mu tapa- ja roaohvreid, mis ma oma elamus olen seadnud? Sa austad oma poegi rohkem kui mind, et te endid nuumate parimaga kõigist mu Iisraeli rahva roaohvreist!
30Sellepärast ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Mina olen tõesti öelnud: Sinu sugu ja su isa sugu peavad igavesti elama minu ees! Aga nüüd ütleb Issand: Jäägu see minust kaugele! Sest kes austab mind, seda austan mina, ja kes mind põlgab, saab põlatavaks.
31Vaata, päevad tulevad ja ma raiun ära sinu käsivarre ja su isa soo käsivarre, nõnda et ükski su soos ei ela vanaks.
32Ja sa saad näha mu elamut kitsikuses, kõige selle eest, mis ta Iisraelile head pidi tegema. Ja ükski su soos ei ela iial vanaks.
33Aga ma ei hävita sul mitte kõiki oma altari juurest, et mitte kustutada su silmi ja rammestada su hinge, kuid enamik sinu soost peab surema meheeas!
34Ja sulle olgu tähiseks see, mis juhtub su mõlema pojaga, Hofni ja Piinehasiga: mõlemad surevad samal päeval!
35Aga ma lasen enesele tõusta ühe ustava preestri, kes teeb mu südame ja hinge järgi; ja mina ehitan temale kindla koja, et ta saaks alaliselt elada mu võitu ees.
36Ja igaüks, kes su soost järele jääb, tuleb teda kummardama hõbetüki ja leivakakukese pärast ning ütleb: „Võta mind ometi mõnesse preestriteenistusse, et saaksin süüa palukese leiba!””

Issand, hoia mu lamp põlemas, mu Jumal, muuda mu pimedus valguseks. (1)

See kirjakoht on nagu kahekihiline võileib! Noore Saamueli kasvamine süütuses ja headuses on põimunud Eeli poegade pahategudega. Eeli pojad ei austanud Issandat (s 12). Väliselt nad küll teenisid Jumalat ja Tema rahvast, kuid tegelikult ei teeninud nad kedagi peale iseenda. Nende jaoks on Jumal - kui ta üldse oli olemas - täiesti kasutu igapäevaelu jaoks ja ohvriande kasutasid nad oma vara suurendamiseks. Inimeste soovid olid nende jaoks sama vähetähtsad kui Jumala tahe. Kuritegu ei olnud niivõrd rituaalide muutmine (kolmeharulist kahvlit ei mainita seaduses kusagil), vaid just see, et nad suhtusid Issandale ohverdamisse põlgusega (s 17). Kiri ütleb, et Eeli pojad olid kõlvatud ja ülbed, ning nad ei uskunud Jumalasse. Eeli mannetu protest lükati kõrvale. Hanna palve on arusaadav. Kõik, kes kuulevad ja võtavad kuulda Issandat, saavad aru, et need, kes on Issanda vastu, hävitatakse (s 10). Salm 25 kinnitab seda põhimõtet kui osa Pühakirja arutelust selle kohta, mis on Jumala suveräänsus ja mis on seejuures inimeste vastutus. (2) See ei tähenda, et pojad ei olnud vastutavad. Ka täna esitatakse kristlikele juhtidele rangemaid nõudmisi kui teistele. (3)

Keset seda kurjust, korruptsiooni ja vastuhakku kasvas Saamuel üles Issanda palge ees (s 21) ja temal oli Issanda ja inimeste soosing (s 26). Milline austusavaldus oli see vanale Eelile! On tõeline väljakutse siin, et me ei anna alla nagu "surnud" kirikud, kus on selgelt näha korruptsiooni, uskmatust või kus arvatakse, et Jumal ei saa seal töötada. Võib olla on nii, et isegi neis kohtades on neid, kes kasvavad üles Issanda palge ees.

Ootamatu on, et ka Eeli saab hukkamõistu osaliseks, nagu ka tema pojad. Ta sõitles küll oma poegi, kuid ka tema sõi nende valesti omandatud ohvriande. Neil, kellele on palju antud, on eriti suur vastutus. 

 
Palveta nende eest, kes kasvavad üles korruptsiooni ja vägivalla õhkkonnas, et ka nemad saaksid tunda Jumala ligiolu.

1 Ps 18:29 2 Vt nt, Ap 2:23 3 Jk 3:1; vt Ml 2:7-9

 

Selle kommentaari autor: Mary Evans