Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ametisse astumine

Esmaspäev, 27. Mai 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Sm 11:1-15

Saul võidab ammonlased
1Aga ühe kuu pärast läks ammonlane Naahas ja lõi leeri üles Jaabesi alla Gileadis; ja kõik Jaabesi mehed ütlesid Naahasile: „Tee meiega leping, siis me teenime sind!”
2Kuid ammonlane Naahas vastas neile: „Ma teen teiega lepingu nõnda, et ma pistan igaühel teist välja parema silma ja teotan sellega kogu Iisraeli!”
3Siis ütlesid Jaabesi vanemad temale: „Jäta meid rahule seitsmeks päevaks, et saaksime läkitada käskjalad Iisraeli kõigisse paigusse; kui ei ole kedagi, kes meid aitaks, siis tuleme välja sinu juurde!”
4Nii tulid käskjalad Sauli Gibeasse ja rääkisid neid sõnu rahva kuuldes; siis tõstis kogu rahvas häält ja nuttis.
5Ja vaata, Saul tuli härgade taga väljalt. Ja Saul küsis: „Mis rahval viga on, et nad nutavad?” Ja temale anti edasi Jaabesi meeste sõnad.
6Kui Saul neid sõnu kuulis, siis tuli Jumala Vaim võimsasti ta peale ja ta viha süttis väga põlema.
7Ja ta võttis härjapaari, raius need tükkideks ning läkitas käskjalgadega Iisraeli kõigisse paigusse, öeldes: „Kes ei tule välja Sauli ja Saamueli järel, selle härgadega tehakse nõndasamuti!” Siis langes Issanda hirm rahva peale ja nad läksid välja nagu üks mees.
8Ja ta luges nad üle Besekis: Iisraeli lapsi oli kolmsada tuhat ja Juuda mehi kolmkümmend tuhat.
9Ja nad ütlesid käskjalgadele, kes olid tulnud: „Öelge Gileadi Jaabesi meestele nõnda: Homme, kui päike on palavaim, saate te abi.” Ja käskjalad tulid ning kuulutasid seda Jaabesi meestele ja need rõõmustasid.
10Ja Jaabesi mehed ütlesid: „Homme tuleme teie juurde, talitage siis meiega, nagu iganes teie silmis hea on!”
11Järgmisel päeval jaotas Saul rahva kolme ossa ja need tulid hommikuvahi ajal keset leeri ning lõid ammonlasi maha, kuni päev läks palavaks; aga järelejäänud pillutati laiali ega jäänud neist kahte ühtekokku.
12Siis rahvas ütles Saamuelile: „Kes see oli, kes ütles: Kas Saul hakkab meie üle valitsema? Andke need mehed, et saaksime nad surmata!”
13Aga Saul ütles: „Sel päeval ei surmata kedagi, sest täna on Issand Iisraelis abi andnud!”
14Ja Saamuel ütles rahvale: „Tulge, läki Gilgalisse ja uuendagem seal kuningriik!”
15Ja kogu rahvas läks Gilgalisse; Gilgalis tõstsid nad Sauli kuningaks Issanda ees ja seal ohverdasid nad tänuohvreid Issanda ees. Ja Saul ja kõik Iisraeli mehed olid seal väga rõõmsad.

Oleme vaimses sõjas ka argirutiinis! Palveta, et Jumal aitaks sul vahet teha kiusatustel, millele vastu seista ning teenimisvõimalustel, millest täna kinni haarata (Ef 6:11)

Kuninga otsimise protsess viidi läbi väga põhjalikult. Nagu näeme, lõppes see Sauli kuningaks võidmise (1Sm 10:1), ametisse määramise (1Sam 10:20-21) ning Iisraeli esimese kuninga tervitamisega rahva poolt (1Sm 10:24). Sellega oli Saul kuningaks kinnitatud (s 14,15). Saamueli raamatu autor ei jäta mingit kahtlust: Saul oli õige mees selle ameti jaoks. Kogu see jutustus on heaks illustratsiooniks tõele, mida üks järglastest Sauli troonil väga hästi mõistis: “Inimese süda kavandab oma teed, aga Issand juhib tema sammu “(Õp 16:9). 

See, mis viimaks Saulis kahtlejaid veenis, oli tema julge võit ammonlase Naahase, julma ja väga ebameeldiva isiku üle (s 2). On aegu, mil juht peab rakendama enesevalitsust (s 13), aga ka hetki mil õiglane viha on kohane (s 6,7). Saul suutis seda vahet teha, sest “Jumala Vaim tuli võimsasti tema peale” ( s 6). Jumala Püha Vaimuga sammupidamine (Gl 5:25) peaks olema esmane prioriteet kõikidele, kes tahavad Jumalat teenida. Küsimus on pigem selles kuidas seda teha.

Kahtlemata on selleks mitmeid erinevaid viise, samas algab kõik siiski inimese südamest - kas ja kui palju on see valmis olema Jumalast mõjutatud/ juhitud. Ja kuna juhid peavad andma korraldusi teistele, tuleb neil olla proaktiivsed  - nii võitlusse minnes kui ka nt  isikliku uhkuse mõjutuste maha surumises. Peale Sauli võitu Naahase üle, ei võtnud Saul au selle võidu eest enesele - ei andnud järgi inimlikule uhkusele, vaid osutas Jumalale, kes oli selle võidu toonud (s13) 

Minu jaoks on kõige edukam viis Jumalaga joondumiseks palves. Peaagu igal õhtul teen palvejalutuskäigu, mille kestel vaatlen loodust enda ümber ning räägin kuuldavalt maa ja taeva Loojaga. Mõnikord kõndides ma ka laulan või vilistan vaimulikke laule. Kusagil poole tee peal on mu teekonna kõige kõrgem punkt, kus avaneb imeline vaade taevalaotusele ning ümbritsevale piirkonnale. Mul on tavaks seal peatuda, ning tõsta oma käed kõrgele kas millegi üles tunnistamiseks, anumiseks või ülistuseks. Läbi aastate on mind hämmastanud kuidas selline lihtne praktika suudab hoida mu südant Jumala prioriteete tajuvana ning neile alistuvana, ning kingib  sügavalt puudutava kogemuse Jumala ligiolust.

 
Täna Jumalat kristlike juhtide eest, kes teevad oma tööd visiooni ja kirega. Palveta, et Jumal näitaks ka sulle kuida võiksid täna seista Tema rahu ja õigluse eest.

Selle kommentaari autor: Whitney T Kuniholm