Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kas ta suudab? Kas ta teeb?

Teisipäev, 28. Mai 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 8:1-13

Jeesus teeb puhtaks pidalitõbise
1Kui siis Jeesus tuli mäelt alla, järgnesid talle suured rahvahulgad.
2Ja vaata, tema juurde astus pidalitõbine, kummardas teda ja ütles: „Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha!”
3Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles: „Ma tahan, saa puhtaks!” Ja ta sai otsekohe oma pidalitõvest puhtaks.
4Ja Jeesus ütles talle: „Vaata, et sa sellest kellelegi ei räägi, vaid mine näita ennast preestrile ja ohverda and, mis Mooses on käskinud, neile tunnistuseks!”
Jeesus tervendab Kapernaumas
5Aga kui Jeesus tuli Kapernauma, astus tema juurde väeülem ja palus teda:
6„Issand, minu teener lamab kodus halvatuna maas hirmsas piinas!”
7Jeesus ütles talle: „Kas ma tulen ja teen ta terveks?”
8Ent väeülem vastas: „Ei, Issand, ma ei ole seda väärt, et sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna ja mu teener paraneb!
9Minagi olen ju inimene meelevalla all, aga minu käsu all on sõdureid ja kui ma ütlen ühele: „Mine ära!”, siis ta läheb, ja teisele: „Tule siia!”, siis ta tuleb, ja oma teenijale: „Tee seda!”, siis ta teeb.”
10Aga seda kuuldes Jeesus imestas ja ütles neile, kes temaga kaasas käisid: „Tõesti, ma ütlen teile, nii suurt usku ei ole ma leidnud Iisraelis ühelgi!
11Ma ütlen aga teile, et paljud tulevad idast ja läänest ning istuvad lauda Aabrahami ja Iisaki ja Jaakobiga taevariigis,
12Kuningriigi lapsed aga tõugatakse välja kaugele pimedusse, kus on ulgumine ja hammaste kiristamine.”
13Ja Jeesus ütles väeülemale: „Mine! Nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle!” Ja tema teener paranes selsamal tunnil.

Issand on armastav. Issand on väeline. Kuidas sa tead, et see on tõsi?

Alandlik usaldus

See, mida Jeesuse kohta usume mõjutab seda, kuidas palvetame. Kui usume, et Ta armastab meid, siis toome usus ja kindlusega kõik oma mured Tema ette. Kui usume, et Ta on väeline, ootame, et Ta muudab meie elu ning olukordi. Aga mida too pidalitõbine ning väeülem Jeesuse kohta uskusid?

Nad mõlemad teadsid, et kontakt pidalitõbise või paganaga muutis juudi rituaalselt ebapuhtaks. Ometi tulevad nad ikkagi Jeesuse juurde usalduses, kuigi ka alandlikult (s 2,6,8). 

Kujutle seda kuumust, tolmu, inimeste häälte suminat, pikaks sirutatud kaelu, et paremini näha…Šokeeritud mõminat rahvahulga seas, kui Jeesus puudutab inimest, kelle eest rabina, oleks Ta pidanud põgenema nagu katku eest! Mehe palve saab Jeesuselt kohese vastureaktsiooni. Jeesus puudutab teda! Ta on enda rüvetanud!

Ilmselt on too pidalitõbine elanud kui elav surnu, traumeeritud nii füüsiliselt kui emotsionaalselt, ning kogenud sügavat üksindust. Ta oli harjunud et inimesed jälestades temast ära pöördusid, et mitte keegi ei kallistanud teda, isegi ei puudutanud. Teda peeti ebapuhtaks ja ka nakkavaks  (3Ms 13:45-46) - ja just see on esimene kingitus mille ta Jeesuselt saab - puudutus! Ning sellele järgneb kiirelt täielik tervenemine. Kas suudad ette kujutada kuidas see kõik toimus, mida too mees võis tunda ning kogu olukorra mõju rahvahulgale?

Kas julgeme ka meie läheneda Jeesusele vaatamata välistele oludele, julguse ning alandlikkusega?

Vägi muuta

Mõlemad mehed uskusid ka, et Jeesusel on vägi muuta nende olukord, kuid pidalitõbine mees (kes oli arusaadavalt väga hirmul juba kõikide eelnevate, inimeste poolt äratõukamise kogemuste tõttu ) kahtles, kas Jeesus üldse hoolib temast piisavalt, et aidata (s 2). Jeesus tõestab, et Tema armastus ulatub igaüheni: ta on valmis puudutama ka ebapuhast (s 3) ning läbi käima ühiskonnast välja heidetutega (s 7). See Jeesuse valmisolek, “lubada endal saada rituaalselt ebapuhtaks selleks, et taastada keegi teine” - väljendub kõige võimsamalt ristil.

Miks tunnustab Jeesus väepealiku usku? Kas see oli mehe kõigutamatu usk selle kohta, et Jeesus saab ja tahab toime tulla tema olukorraga, või tema arusaamine, et  piisab Jeesuse sõnast, sõnast mis tõi esile kogu loodu ( Jh 1:3-5), et muuta mistahes olukord (s 8-13)?

 

 
Too Jeesuse ette enda või kellegi teise vajadused, mida tead. Tema tahab ja suudab muuta iga olukorra!

Selle kommentaari autor: Penny Boshoff,