Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Lojaalsuskonflikt

Reede, 28. Juuni 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Sm 19:1-24

Saul, Joonatan ja Taavet
1Ja Saul rääkis oma pojale Joonatanile ja kõigile oma sulaseile, et nad surmaksid Taaveti; aga Sauli pojale Joonatanile meeldis Taavet väga.
2Ja Joonatan teatas Taavetile, öeldes: „Mu isa Saul püüab sind surmata. Ole siis nüüd hommikul valvel, jää varjule ja peida ennast!
3Mina aga lähen ja seisan oma isa kõrvale väljal, kus sinagi oled, ja ma räägin isaga sinu pärast; kui ma midagi märkan, siis ma teatan sulle.”
4Ja Joonatan kõneles Taavetist head oma isale Saulile ning ütles temale: „Kuningas ärgu tehku pattu oma sulase Taaveti vastu, sest tema ei ole sinu vastu pattu teinud ja pealegi on ta teod olnud sulle väga head!
5Ta pani kaalule oma elu ja lõi vilisti maha, ja Issand andis nõnda kogu Iisraelile suure võidu; sa nägid seda ise ja olid rõõmus. Miks sa tahad nüüd teha pattu süütu vere vastu ja Taaveti põhjuseta surmata?”
6Ja Saul kuulas Joonatani häält ning Saul vandus: „Nii tõesti kui Issand elab, teda ei surmata!”
7Siis Joonatan kutsus Taaveti ja andis temale edasi kõik need sõnad; ja Joonatan viis Taaveti Sauli juurde ning Taavet oli Sauli teenistuses nagu ennegi.
8Ja jälle puhkes sõda; ja Taavet läks välja ning sõdis vilistite vastu ja lõi neid suure kaotusega, nõnda et nad põgenesid tema eest.
9Aga kuri vaim Issandalt tuli Sauli peale; ta istus oma kojas ja tal oli piik käes, kuna Taavet mängis oma käega kannelt.
10Saul püüdis lüüa Taavetit piigiga seina külge, aga tema põikas kõrvale Sauli eest, kes lõi piigi seinasse; ja Taavet põgenes ning pääses sel ööl.
11Siis läkitas Saul käskjalad Taaveti koja juurde teda varitsema ja hommikul surmama. Aga Taaveti naine Miikal teatas Taavetile, öeldes: „Kui sa oma hinge sel ööl ei päästa, surmatakse sind homme.”
12Ja Miikal laskis Taaveti läbi akna alla; ta läks ja põgenes ning pääses.
13Miikal aga võttis teeravi ja asetas voodisse, pani selle pea katteks kitsekarvust võrgu ja kattis selle vaibaga.
14Kui Saul läkitas käskjalad Taavetit tooma, siis ütles Miikal: „Ta on haige.”
15Siis Saul läkitas käskjalad Taavetit vaatama, öeldes: „Tooge ta voodiga minu juurde, et ma ta surmaksin!”
16Ja kui käskjalad tulid, vaata, siis oli voodis teerav, pea katteks kitsekarvust võrk.
17Ja Saul küsis Miikalilt: „Mispärast sa petsid mind nõnda ja lasksid mu vaenlasel pääseda?” Ja Miikal vastas Saulile: „Tema ütles mulle: Lase mind minna, muidu ma tapan su!”
18Ja Taavet põgenes ja pääses ning tuli Saamueli juurde Raamasse ja jutustas temale kõik, mis Saul temale oli teinud. Siis läksid tema ja Saamuel Naajotisse ning jäid sinna.
19Ja Saulile teatati ning öeldi: „Vaata, Taavet on Raama Naajotis.”
20Siis Saul läkitas käskjalad Taavetit tooma; aga kui need nägid prohvetlikult kõnelevate prohvetite salka ja Saamueli seisvat ülevaatajana nende üle, siis tuli Jumala Vaim Sauli käskjalgade peale ja nemadki hakkasid prohvetlikult rääkima.
21Kui sellest Saulile teatati, siis ta läkitas teised käskjalad, aga needki hakkasid prohvetlikult rääkima; siis läkitas Saul veel kolmandad käskjalad, aga needki hakkasid prohvetlikult rääkima.
22Siis ta läks ka ise Raamasse. Ja kui ta jõudis suure kaevu juurde Sekusse ja küsis ning ütles: „Kus on Saamuel ja Taavet?”, siis vastati: „Vaata, Raama Naajotis.”
23Siis ta läks sealt Raama Naajoti poole ja Jumala Vaim tuli ka tema peale; ja ta aina läks ning kõneles prohvetlikult, kuni ta jõudis Raama Naajotisse.
24Ja temagi võttis oma riided seljast ja temagi kõneles prohvetlikult Saamueli ees ning lamas alasti kogu selle päeva ja kogu selle öö; sellepärast on ütluseks: „Kas ka Saul on prohvetite hulgas?”

Meenuta mõnd olukorda, kus sõprade, kolleegide või naabritevaheline vaidlus pani proovile su lojaalsuse osaliste suhtes.

 Ei Sauli poeg Joonatan, ega ka tema tütar Miikal jaga isa soovi tappa oma väimees Taavet. Sügava kiindumuse tõttu Taavetisse, veenab Joonatan oma isa väljaöeldud surmaähvardust tühistama. Joonatanil õnnestub saavutada lepitus kumbagi poolt solvamata, ning see võimaldab Taavetil õukonda tagasi pöörduda. Hiljem aga on Miikal see, kes takistab oma isal järjekordset mõrvakatset täide viimast. Mõlemal puhul on armastus see, mis võidab vihkamise, kui Joonatan ja Miikal seisavad julgelt vastu oma isa, kuninga ebaõiglastele tegudele.

Kui aga järjekordne konflikt vilistidega saab taas võiduka lõpu tänu Taavetile, ärkab Sauli kadedus uue jõuga ning olukorras, mis peegeldab 1Sm 18:10-11 kirjeldatut, püüab Saul teistkordselt Taaveti piigia surmata. 

Salm 9 pakub väga tabava visuaalse kirjelduse Sauli ning Taaveti erinevusest. Piiki käes hoidev Saul on otsekui tüüpiline illustratsioon teiste arvel enese huvide jõuga pealesurumisest. Kannelt käes hoidev Taavet on aga illustratsioon sulase suhtumisest, kes toob tervenemist vaevatuile. Kumma poole huvid saavad võidu minu elu inimsuhetes? Mida hoian mina käes - kannelt või piiki?

Kuna Saul oli Jumala enese poolt valitud ning eraldatud, omas ta erakordseid privileege ja see selgitab ka temaga seotud juhtumite erilisust. Sellele vaatamata kinnitab aga Sauli elu Lord Acotni sõnadega väljendatud tähelepanekut: “Võimul on inimest rikkuv, laostav toime, absoluutne võim aga rikub inimese täielikult”. 

Kuigi Saulil on kuningana täielik meelevald üle kõikide teiste, seisab ta ise Jumala, kui kõigekõrgema Kuninga meelevalla ning kontrolli all. Hoolimata sellest, et Jumala toimimine Sauliga on keerukas ja mitmeti isegi arusaamatu (nagu näiteks erinevad Jumala Vaimu mõju toimel tekkinud otsused), ei ole kuninga autonoomia absoluutne. Ning see on terav meeldetuletus kõikidele neile, kes on Jumalalt saanud meelevalla valitsemiseks, kuid kuritarvitavad seda enesele hukatuseks. Kristlikud juhid, vaadake ette!

 
Õndsad on rahutegijad! (Jk 3:17-18). Kas Jumal kutsub sind täna tundlikuks vahendajaks mõnesse konflikti kodus, tööl või koguduses? Palu, et võiksid olla valmis, ning varustatud selleks Jumala enese poolt.

Selle kommentaari autor: Desmond Alexander