Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Aus elu

Pühapäev, 25. August 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 101

Kuninga valitsemistõotus
1Taaveti laul.
Ma laulan heldusest ja õigusest
ja mängin sinule, Issand.
2Ma mõtlen käia laitmatut teed.
Millal sina tuled mu juurde?
Ma tahan vaga südamega käia oma kojas.
3Ei ma sea oma silma ette tühje asju;
ma vihkan taganejate tegusid, ei need hakka mu külge.
4Pöörane süda olgu kaugel minust,
ei ma salli kurja.
5Kes salaja laimab oma ligimest,
selle ma hävitan;
kel ülbed silmad ja hooplev süda,
seda ma ei talu.
6Mu silmad otsivad ustavaid maa peal,
et nad elaksid mu juures.
Kes käib laitmatut teed,
see peab olema minu teenija.
7Ei tohi mu koja keskele astuda see,
kes teeb pettust;
kes räägib valet,
ei jää püsima mu silma ette.
8Igal hommikul ma hävitan
kõik õelad maa pealt,
kaotan Issanda linnast
kõik ülekohtutegijad.

“Maitske ja vaadake, et Issand on hea” ( Ps 34:9) Jumal on ilmutanud meile oma teede ja toimimise headust. Võta aega, et Teda tänada ja kiita.

Taaveti pühendumine elada “laitmatut elu” (s 2), peaks olema iga uskliku tõotuseks - ometi tundub see kättesaamatu nõudmisena, tõotusena, mis juba eos on määratud läbikukkumisele  Aga mida siis Taavet sellega mõtleb? Ehk oleks kohasem tõlkida tema tõotust kui pühendumist elada siiralt, elada ausat elu - just nii nagu seda selgitab ülejäänud psalm, mitte aga tõotust elada täiuslikult.

Enne, kui vaatame lähemalt, mida see tähendas Taaveti argielus (s 2), tuleks uurida miks ta sellise tõotuse üldse andis. 

Taavet teeb seda põhjusel, et Issandat, tema Jumalat  iseloomustab lepingusuhtest tulenev armastus ning rikkumatu õiglus (s 1). Seega taotleb Taavet oma igapäevases toimimises teiste inimestega Jumala enda omaduste ilmsikssaamist. Teisisõnu täidab ta nii Jumala käsku: “Olge pühad, sest mina olen püha “ (3Ms 11:44, 3Ms 19:2; 3Ms 20:26; 3Ms 21:8) See on suurim ajend üldse.

Taavet vaatab üle oma elu, otsides, kus on veel vajaka aususest mis võiks takistada tal oma tõotust täitmast - seda eriti oma kuningarollis. Täielikku ausust on vaja tema juhtimisstiilis ning perekonna eest hoolitsemisel (s 2b, 3a); suhetes lähedaste parnteritega (s 3b; 4); tõe ülalhoidmisel ning ülbe valetamise hukkamõistmisel; jumalakartlike inimeste  huvide eest hoolitsemisel ( s 6), enese eemalehoidmises kurjast (s 7) ning rikkumatu õigluse levitamisel ( s 8). Need salmid katavad kogu ta era- ning avaliku elu, tema kõne ja teod, tahte ning tunded. Ausalt elamine tähendab jagamatut elu, kus iga eluaspekt on teenimas Jumalat ning mitte midagi ega kedagi teist. Milline imeline elu- ja töökirjeldus võiks see olla kaasaja poliitikutele - samamoodi kui igale Jeesuse järgijale, sest ka Jeesus kirjeldas end kui “tõemeelset” ( Mt 22:16)

 

 
Ainult Jeesus on täiuslikult täitnud kõik selle, mida psalmist siin nimetab ning igatseb olla. Vaadates Jeesusele jätkakem meie oma usu täiustamist (Hb 12:2); ning küsigem Temalt abi, et võiksime käia “laitmatu südamega”.

Selle kommentaari autor: Derek Tidball