Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Usuteekonna varustus

Teisipäev, 3. September 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 7:89-8:26

Ohvriannid kogudusetelgi ja altari pühitsemiseks
89Ja kui Mooses läks kogudusetelki Issandaga rääkima, siis ta kuulis häält, mis kõnetas teda tunnistuslaeka peal olevalt kaanelt, kahe keerubi vahelt. Ja Issand rääkis temaga.
Aaron süütab lambid
1Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
2„Räägi Aaroniga ja ütle temale: Kui sa lambid üles sead, siis need seitse lampi valgustagu lambijala esist!”
3Ja Aaron tegi nõnda: ta seadis lambijala lambid selle esise poole, nagu Issand oli Moosesele käsu andnud.
4Ja lambijalg oli valmistatud nõnda: kullast sepistatud, jalast kuni õiekeseni sepisetöö; eeskuju järgi, mida Issand oli näidanud Moosesele, oli ta lambijala valmistanud.
Leviitide ametisse pühitsemine
5Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
6„Võta leviidid Iisraeli laste hulgast ja puhasta nad!
7Neid puhastades talita nendega nõnda: piserda nende peale patupuhastuse vett ja nad lasku endil käia habemenuga üle kogu ihu; nad pesku oma riided ja puhastagu endid!
8Siis nad võtku noor härjavärss ja selle roaohvrina õliga segatud peent jahu, sina aga võta teine noor härjavärss patuohvriks,
9lase leviidid astuda kogudusetelgi ette ja kogu kokku terve Iisraeli laste kogudus!
10Siis lase leviidid astuda Issanda ette ja Iisraeli lapsed pangu oma käed leviitide peale!
11Seejärel Aaron kõigutagu leviite Iisraeli laste kõigutusohvrina Issanda ees, et nad võiksid toimetada Issanda teenistust!
12Siis pangu leviidid oma käed härjavärsside peade peale: üks neist valmistatagu patuohvriks ja teine põletusohvriks Issandale lepituse toimetamiseks leviitide eest!
13Pane leviidid seisma Aaroni ja ta poegade ette ja kõiguta neid kõigutusohvrina Issandale!
14Eralda leviidid Iisraeli laste hulgast, et leviidid jääksid minule!
15Seejärel mingu leviidid kogudusetelgi teenistusse, kui sa oled neid puhastanud ja kõigutanud kõigutusohvrina,
16sest nad on antud täiesti minule Iisraeli laste hulgast; kõigi emakoja avajate asemel kõigist Iisraeli laste esmasündinuist olen ma võtnud nad enesele,
17kuna minu päralt on iga esmasündinu Iisraeli laste hulgast, niihästi inimestest kui loomadest: sel päeval, mil ma lõin maha kõik esmasündinud Egiptusemaal, pühitsesin mina nad enesele.
18Ma võtsin leviidid kõigi Iisraeli laste esmasündinute asemel
19ja andsin leviidid kingina Iisraeli laste hulgast Aaronile ja ta poegadele toimetama Iisraeli laste teenistust kogudusetelgi juures ja toimetama Iisraeli laste eest lepitust, et Iisraeli lapsi ei tabaks nuhtlus, kui Iisraeli lapsed liginevad pühamule.”
20Ja Mooses, Aaron ja terve Iisraeli laste kogudus talitasid nõnda leviitidega; Iisraeli lapsed talitasid nendega kõigiti vastavalt Issanda poolt Moosesele antud käsule leviitide kohta.
21Ja leviidid puhastasid endid ning pesid oma riided; Aaron kõigutas neid kõigutusohvrina Issanda ees ja Aaron toimetas nende eest lepitust nende puhastamiseks.
22Seejärel leviidid läksid toimetama oma teenistust kogudusetelgis Aaroni ja tema poegade ees. Nõnda nagu Issand oli Moosest leviitide pärast käskinud, nõnda nad talitasid nendega.
Leviitide ametiaja kestus
23Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
24„See kehtib leviitide kohta: kes on kahekümne viie aastane ja üle selle, on teenistuskohustuslik kogudusetelgi töös.25Aga alates viiekümnendast eluaastast saagu ta lahti teenistuskohustusest ja ärgu enam teenigu,
26vaid ta aidaku oma vendi kogudusetelgis toimetada, mis on tarvis, ent päris teenistust ta ärgu toimetagu! Talita nõnda leviitidega nende kohustuste poolest!”

Täna loeme kõigepealt, et Jumal räägib Moosesega ja annab talle juhtnööre.See ei ole ime: on ju Jumal ise Moosese selleks valinud ja kutsunud. Oluline on aga ka paik kust Jumal Moosest kõnetab: Jumal räägib keerubite vahelt. Keerubid olid need, kes alguses tõkestasid inimese tee elupuu juurde ja paradiisi aeda (1Ms 3:24). Nüüd aga lähtub Jumala elav ja täpseid juhtnööre andev sõna just nende vahelt. See on sõna, mis toob elu, ning siin näeme ühendust tõe sõna ja igavese elu vahel. 

Oluline on ka see, et rääkimine ei toimu kuidagi möödaminnes, keset päevasaginat ja rahvahulka, vaid eriliselt selleks pühitsetud paigas. See näitab meile, et Jumala hääle kuulamiseks on vaja vaikust, selleks eraldatud kohta ja aega. Nii nagu Iisrael, vajame ka meie Jumala elustavat sõna, Tema püha ligiolu ja juhtimist igal päeval. Jumala ligiolus, lähedases isiklikus osaduses on see koht, kus meie jääme vait ja kuulame Teda, kus me muutume ja kus järjest enam mõistame kes Jumal on. Seda ei saa millegagi asendada ning kui see osa meie elus puudub, on suur oht eksiteele sattuda.

Teiseks räägitakse lampidest ja lambijalast kogudusetelgis. Need seitse lampi olid tehtud täpselt nii, nagu Jumal Moosesele oli näidanud (vt 2Ms 25:31-40 ja Hb 8:5) ning nad tuli asetada nii, et nad heidaksid valgust Ligiolu lauale, kus asetsesid 12 vaateleiba. Need lambid pidid pidevalt põlema (3Ms 24:2-4) Uuesti mainitakse neid Pühakirjas Ilmutuse raamatus, kus need esindavad seitset kogudust (Ilm 1:12).

Ka siin on palju ettepoole viitavaid sümboleid, mida tolle aja rahvas veel ei mõistnud, kuid mis meile räägivad väga selget keelt. Kogudusetelgis polnud aknaid, sinna ei paistnud päevavalgus. Ka meie jääme oma usuelus hätta, kui püüame toetuda vaid loomulikule, inimlikule tarkusele. Paulus ütleb, et meil tuleb elada ja käia Vaimus (Gl 5:16-25) ja ainuke viis selleks on viibida Jumala ligiolus, võtta see aeg ja paluda et oleksime täidetud Tema Vaimuga, et ka meis põleks Püha Vaimu valgus, mida sümboliseerisid need lambid (vrd Mt 5:14).

Kolmas teema on leviitide ametisseseadmine. Nagu kõik muugi, toimus see Jumala antud eeskirjade järgi, mitte rahva, preestrite või isegi Moosese tahte kohaselt. Leviidid kuulusid Issandale elava ohvrina ja nad olid selleks eraldatud ning pühitsetud (s 11, 14, 15). Jumal ise valis nad kõikide esmasündinute asemel (s 18,19) Leviitide ülesandeks oli teenida seatud eas (25-a-50 a) Jumalat kogudusetelgis, et Iisraeli rahvas oleks jätkuvalt pühitsetud ja saaks ligineda Jumalale. Peale 50. eluaastat pidid nad teenima oma vendi ja abistama kogudusetelgi juures nii kuidas neile jõudu anti. Näeme et juba algusest peale seadis Jumal vaimulikud teenijad teenima oma rahvast. Praegusel ajal on nendeks teenijateks koguduste vanemad ja juhid, keda Jumal ka praegu valib, eraldab ja pühitseb ise sellesse teenistusse. Koguduse vaimulikud teenijad on Jumala kingitus oma rahvale (s 19) ning see on suur tänupõhjus Jumala ees.

Need 3 väga tähtsat sündmust templiteenistuse alguses, peale rahva põhjalikku pühitsemist, osutavad 3 olulisele asjale uskliku elus mistahes ajastul. On vaja puhastada ja pühitseda end Jeesuse verega, aga seejärel on oluline võtta igapäevaselt piisavalt aega, et olla Jumala ees ja kuulda Tema elavaks tegevaid sõnu. On vaja pidevalt olla täidetud Püha Vaimuga. Keegi ei saa käia usuteel, ilma Püha Vaimu juhtimise ja täitmiseta, sest Temast lähtub vägi ja jõud mida vajame. See “lamp” peab põlema pidevalt - päeval ja ööl. Ja viimaks on meile antud abi vaimulike töötegijate näol, keda Jumal ise on valinud ja kasutab, ning kelle juhatusel me ei eksi. Nii näeme, et usuteekond ei ole sugugi ainult üksikisiku privaatne asi, vaid see hõlmab nii taevast kui maapealset kogukonda.

“Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.” (Rm 8:14)

Selle kommentaari autor: APÜ