Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumalal on lahendused

Esmaspäev, 9. September 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 11:10-35

Issand tõotab rahvale liha anda
10Ja Mooses kuulis rahvast nutvat oma suguvõsade kaupa, igaüks oma telgi ukse ees. Siis Issanda viha süttis väga põlema ja see oli Moosese silmis paha.
11Ja Mooses ütles Issandale: „Miks oled teinud paha oma sulasele? Miks ei ole ma leidnud armu sinu silma ees, et paned kogu selle rahva koormaks minu peale?
12Kas olen mina kogu selle rahva pärast olnud lapseootel või olen mina tema sünnitanud, et sa ütled mulle: Kanna teda süles, nagu hoidja kannab imikut, maale, mille sa vandega tõotasid anda tema vanemaile?
13Kus on mul liha anda kogu sellele rahvale? Sest nad nutavad mu ees, öeldes: Anna meile liha süüa!
14Ei jaksa mina üksi kanda kogu seda rahvast, sest see on mulle liiga raske.
15Kui sa tahad mind kohelda nõnda, siis parem tapa mind, kui ma leian armu su silmis, et ma ei näeks oma viletsust!”
16Aga Issand ütles Moosesele: „Kogu mulle seitsekümmend meest Iisraeli vanemaist, kellest sa tead, et nad on tõesti rahvavanemad ja ülevaatajad; too need kogudusetelgi juurde ja nad seisku seal koos sinuga!
17Siis ma astun alla ja räägin seal sinuga, ja ma võtan sinu peal oleva Vaimu, ja panen nende peale, et nad koos sinuga kannaksid rahva koormat ja sul ei oleks vaja üksinda kanda.
18Aga rahvale ütle: Pühitsege endid homseks, siis te saate liha süüa, sest te olete nutnud Issanda kõrva ees, öeldes: Kes annaks meile liha süüa? Egiptuses oli meil ju hea olla! Issand annab teile nüüd liha süüa.
19Te ei söö seda mitte üks päev, ka mitte kaks päeva, viis päeva, kümme päeva ega kakskümmend päeva,
20vaid terve kuu, kuni see tuleb teil ninast välja ja muutub teile vastikuks, sellepärast et te olete põlanud Issandat, kes on teie keskel, ja olete nutnud ta palge ees, öeldes: Miks tulime siis Egiptusest ära?”
21Aga Mooses ütles: „Kuussada tuhat jalameest on seda rahvast, kelle keskel ma olen, ja sina ütled: Ma annan neile liha süüa terveks kuuks!
22Ons lambaid, kitsi ja veiseid tapmiseks, nõnda et neile jätkuks? Või tuleks neile koguda kõik mere kalad, et neile jätkuks?”
23Aga Issand vastas Moosesele: „Kas Issanda käsi on jäänud lühemaks? Nüüd sa saad näha, kas mu sõna sulle tõestub või mitte!”
Rahva vanemad räägivad prohvetlikult
24Ja Mooses tuli välja ning andis rahvale edasi Issanda sõnad; ta kogus seitsekümmend meest rahva vanemaist ja pani need seisma ümber telgi.
25Siis Issand astus alla pilve sees ja rääkis temaga ning võttis tema peal oleva Vaimu, ja pani nende seitsmekümne mehe peale, kes olid vanemad. Ja kui Vaim oli nende peal, siis nad rääkisid prohveti viisil, aga pärast seda mitte enam.
26Kaks meest aga oli jäänud leeri, ühe nimi oli Eldad ja teise nimi Meedad; nendegi peal oli Vaim, sest nad olid üleskirjutatute hulgast, kuid nad ei olnud läinud telgi juurde, vaid nad rääkisid leeris prohveti viisil.
27Siis jooksis üks poiss ja kuulutas Moosesele ning ütles: „Eldad ja Meedad räägivad leeris prohveti viisil!”
28Siis võttis sõna Joosua, Nuuni poeg, Moosese teener oma noorusest alates, ja ütles: „Mooses, mu isand, keela neid!”
29Aga Mooses vastas temale: „Kas sa ägestud minu eest? Kes küll annaks, et kogu Issanda rahvas saaks prohveteiks, et Issand paneks oma Vaimu nende peale!”
30Ja Mooses läks tagasi leeri, tema ja Iisraeli vanemad.
Issand saadab vutid rahvale toiduks
31Siis tõusis tuul Issanda juurest ja ajas mere poolt vutte, paisates need üle leeri, päevateekond siit- ja päevateekond sealtpoolt ümber leeri, ligi kahe küünra kõrguselt üle maapinna.
32Ja rahvas võttis kätte kogu selle päeva, kogu öö ja kogu järgmise päeva, ja nad korjasid vutte. Kes korjas pisut, sai viiskümmend vakka, ja nad laotasid need endile kuivama ümber leeri.
33Liha oli neil alles hammaste vahel, see ei olnud veel ära söödud, kui Issanda viha süttis põlema rahva vastu ja Issand lõi rahvast väga suure nuhtlusega.
34Siis pandi sellele paigale nimeks Kibrot-Hattaava, sest sinna maeti rahvas, kes oli olnud himukas.35Kibrot-Hattaavast läks rahvas teele Haserotti; ja nad jäid Haserotti.

Millised on su tänased vajadused? Kuidas oled nende tekkimisele reageerinud?

Jumal andis tekkinud probleemile kaheosalise vastuse. 

Kõigepealt andis ta käsu valida 70 vanemat, kes pidid Moosest tema ülesannetes aitama. Nad pidid olema koos Moosesega otsekui rahva karjased ning neil tuli oma tööst aru anda Moosesele. Need mehed tuli valida rahvavanemate hulgast (s 16) ja Jumal ise võidis neid Püha Vaimuga, et nad oleksid varustatud täitma valitsemise ülesandeid koos Moosesega. Püha Vaimuga täitumise märgiks hakkasid vanemad rääkima prohveti viisil, nii nagu sündis ka hilisematel juhtumitel (1Sm 10:6-13; Jl 3:1; Ap 2:4; 1Kr 12:10). Läbi terve piibli on juhid olnud võimelised juhtima üksnes Püha Vaimu kaasabil. Seda näeme kohtumõistjate, Sauli, Taaveti, prohvetite ja apostlite näitel ikka ja jälle.

Sama mudelit, et ka suured juhid ei pea kandma oma koormat üksinda, näeme Uue Testamendi ajal, hilisemate põlvkondade juures. Näiteks ei pandud esimeste koguduste juhtimise koormat ühe inimese õlgadele, vaid selleks määrati vanemate kogu (Fl 1:1)

Lisaks Moosese aitamisele, lahendas Jumal ka teise probleemi - inimeste nurisemise liha pärast. 

Nurisemisest lähtuv depressioon oli haaranud kogu rahvast (s 10). Nurisemine on ohtlik nakkushaigus. Inimesed näevad lõpuks ainult seda, mida nad himustavad, kuid ei saa hankida. Kogu muu maailm on pime. Tegelikult ei nutetud hoopiski mitte näljast (oli ju manna!), vaid jonnist.

Realistlikult võttes oli võimatu keset kõrbe hankida liha 600 000 mehele (naised, lapsed peaelkauba) ning nii selles loos kui edaspidi on Piibli sõnum väga selge: see mis inimesele on võimatu, on võimalik Jumalale. Mooses reageerib siin üsna samamoodi kui Jeesuse jüngrid 5000 mehe söötmisel (Jh 6:7). Jumala käsi ei ole jäänd lühemaks (1Ms 18:14; Js 50:2; Js 59:1;  Jr 32:17, 27). Maa ja taevaste valitseja vägi on alati olnud päästeks ja pelgupaigaks neile, kes Temasse usuvad ja seda usaldavad ning Jumal ilmutab oma väge selleks, et kinnitada oma sõna. Vuttide ime lihtsalt kinnitab fakti, et Jumal valitseb üle oma loodu.

Samas tuleb tähele panna, et koos rahva nurinale vastamisega sai ilmsiks ka Jumala viha. Inimesed kes liha küllastumiseni sõid, hakkasid surema. Nende tee Tõotatud maale hakkas kiskuma hoopis surma poole. Himu, mis alguses võib näida isegi õigustatud või põhjendatud, võib viimaks osutuda surmavaks. On alati targem rahulduda selle varustusega, mida Jumal on andnud ning ka see lugu on hoiatuseks, kui surmav võib olla nurisemine, mis algab väikestest vestlustest, nakatab terveid perekondi ja viimaks viib kogu rahva hukkumise äärele. Ka praegusel ajal võib nn “väikesest nurinast” mida eos ei kustutata alguse saada terve koguduse kriis. Pigem võiksime joonduda apostel Paulusega, kes ütles: “Oskan elada kehvalt ja oskan elada jõukalt, olen kõigega ja kõigi oludega tuttav: nii kõhtu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses.” (Fl 4:12) 

 
Nurisemine ei aita lahendada probleeme vaid toob neid juurde. Aga nurina vastumürk on tänu. See on tekkinud probleemile Jumala perspektiivist vaatamine ning veel üks võimalus usaldada Teda. “Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemisega palumises ja anumises.” (Fl 4:6)

Selle kommentaari autor: APÜ