Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Evangeeliumikohane elustiil

Laupäev, 14. September 2019

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ts 4:1-12

Jumalale meelepärasest elust
1Viimaks nüüd veel, vennad, me palume ja keelitame teid Issandas Jeesuses, et nagu te olete meilt saanud teada, kuidas teil tuleb elada ja Jumalale meeldida - nõnda te ju elategi -, et te selles veelgi enam edeneksite.
2Te ju teate, millised korraldused me teile oleme Issandas Jeesuses andnud.
3Jah, see on Jumala tahtmine: teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest,
4et igaüks teie seast oskaks pidada oma astjat pühitsuses ja aus,
5mitte himude kires, nõnda nagu paganad, kes ei tea midagi Jumalast,
6et ükski ei oleks üleastuja ega petaks oma venda asjaajamises, sest Issand maksab kõige säärase eest kätte, nii nagu me oleme seda teile ka enne ütelnud ja tunnistanud.
7Jumal ei ole meid ju kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele.
8Seepärast siis, kes on selle suhtes hoolimatu, see on hoolimatu mitte inimese, vaid Jumala vastu, kes oma Püha Vaimu teisse annab.
9Aga vennaarmastusest ei ole vaja teile kirjutada, sest Jumal on teid endid õpetanud armastama üksteist,
10ja seda teie osutategi kõigile vendadele terves Makedoonias. Meie aga manitseme teid, vennad, et te veelgi edeneksite.
11Ja arvake auks elada vaikselt, ajada oma asju ning teha tööd oma kätega, nagu meie teid oleme käskinud,
12nii et te elaksite kombekalt nende ees, kes on väljaspool, ega oleks teil kelleltki midagi vaja.

Kuidas julgustada inimesi kasvama pühaduses? Kas aitaks, kui panna kirja kõik oma vead ja sinna kõrvale Kristuse ootused meile? Või on mingi parem tee? Palveta, et mõistaksid seda paremat teed ja saaksid julgustatud neist Pauluse sõnadest tänases tekstis.

Timoteose aruanne Tessaloonika koguduse kohta ei rääkinud üksnes nende vastupidavast usust. See rääkis ka, et Tessaloonika usklike elud olid tunnistuseks nende usust. Vaimustav, kas pole? Aga alati on ruumi parandusteks, sest siin elus ei jõua me kunagi täiusele. Vaata, kuidas Paulus julgustas tessalooniklasi: te teete juba hästi, vaadake lihtsalt, et te selles aina edeneksite (s 1,10).

Kuigi Paulus veetis Tessaloonikas vaid vähe aega, siis see millest ta siin räägib ei saanud sealsetele usklikele kuidagi uudis olla. Sest seal olles õpetas Paulus õpetas neile teistsugust eluviisi, kuna oli terav vajadus elada teistmoodi kui ümbritsevad paganad (s 5).

Meenutades tessalooniklastele oma varasemat õpetust, innustab Paulus neid maha jätma oma vana eluviisi ja kombeid, ning elama Jumalale meelepärast elu: olla püha, hoiduda seksuaalsest rüvedusest, valitseda oma ihu üle ning mitte eksida üksteise vastu. Paulus hoiatab, et taolised teod tõmbavad inimeste peale Jumala viha ja kättemaksu: Jumal mõistab karmilt kohut igasuguse seksuaalse amoraalsuse üle. Selline õpetus oli kooskõlas ka judaismi eetikaga, aga teravas vastuolus kreeka-rooma kultuuriga. Just kreeka-rooma maailmas oli seksuaaleetika kõige ilmsem ala, kus teistmoodi elamine silma paistis. Sellest hoolimata ei näe Paulus põhjust hakata seksuaaleetika osas tegema valitseva kultuuriga kompromisse. Vaid ta rõhutab, et taolised eksimused ei ole tehtud mitte inimese, vaid Jumala enese vastu! "Seepärast siis, kes on selle suhtes hoolimatu, see on hoolimatu mitte inimese, vaid Jumala vastu, kes oma Püha Vaimu teisse annab." (s 8). Kas meie ajal on asjad teisiti?

Kristlik eetika kaugeneb järjest enam kaasaegsest lääne ühiskonna eetikast, mis pürgib aina suurema vabaduse poole, kus “kõik on lubatud”. Nii mõnedki usklikud on hakanud “kohandama” piibelliku eetikat “seksuaalselt liberaalsema” kultuuri suunas. Tänane tekst hoiatab, et me ei tohiks midagi sellist teha. Kirjakoha viimased salmid meenutavad meile, et kui tahame olla tugevalt rajatud kristliku eetika põhimõtetele, mis lubab seksuaalset aktiivsust vaid heteroseksuaalses abielus, siis tuleb seda teha üksnes üksteist sügavalt armastades, sh ka neid, kellel on seksuaalsuse vallas võitlusi. Ja nii on kaasaja kristlusel samasugune suur väljakutse kui oli esimestel kristlastel - kuidas jääda ustavaks Jumalast antud põhimõtetele, aga samas armastada agape armastusega ümbritsevaid inimesi?

Kogudus ei tohi seda väljakutset mingil juhul vältida, sest kui jääme Jumalale ustavaks, kasvatab ja kasutab Tema oma kogudust hoolimata muutuvast ja murenevast maailmast meie ümbr. Ligi kolme sajandi vältel levis evangeelium radikaalse “kulutulena” kõikjal Rooma maailmas, mis oli seksuaalselt üdini amoraalne. Käigem siis ka meie pühaduses ja armastuses, usaldades evangeeliumi väge.

 
Palu, et Jumal näitaks sulle, kus tuleks oma eluviisis teha parandusi, ning et Püha Vaim täidaks sind jumaliku armastuse ja tarkusega väljakutsete tarvis.

Selle kommentaari autor: APÜ