Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Võitu kuulutav sõnum

Neljapäev, 2. Jaanuar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 1:1-8

Ristija Johannese jutlus
1Jeesuse Kristuse [Jumala Poja] evangeeliumi algus.
2Nõnda nagu on kirjutatud prohvet Jesaja raamatus: „Vaata, ma saadan sinu palge eele oma käskjala, kes valmistab su teed.
3Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad!”,
4nii sündis, et Ristija Johannes oli kõrbes ja kuulutas meeleparandusristimist pattude andeksandmiseks.
5Ja tema juurde läks kogu Juudamaa ja kõik Jeruusalemma linna rahvas ning kui nad olid oma patud üles tunnistanud, ristis Johannes nad Jordani jões.
6Ja Johannese riided olid kaamelikarvadest ja ta niuete ümber oli nahkvöö ning ta sõi rohutirtse ja metsmett.
7Ja ta kuulutas: „Pärast mind tuleb minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ma ei kõlba kummardudes lahti päästma.
8Mina ristin teid veega, aga tema ristib teid Püha Vaimuga.”

Millises osas oled igatsenud oma südame muutumist?

Hea sõnum (evangeelium) oli Jumala poolt plaanitud juba enne maailmade loomist. Selle tõenduseks tsiteerib Markus prohvet Jesajat ja prohvet Malakiat (Ml 3:1 ja Js 40:3). Heade sõnumite toojaks oli Ristija Johannes, keda Markus ka selgelt nimetab. Tekstis mainitud “Issand” on aga Jeesus, kes on võrdne Jumalaga, sest “Issand” Vanas Testamendis viitas reeglina Jumalale. Just nende väidete pärast tahtsid preestrid ja kirjatundjad Jeesuse hiljem risti lüüa.

“Jeesuse Messia võidust kuulutava evangeeliumi algus…” on haarav avalause evangeeliumile kõikide nende jaoks, kes tundsid Jumala rahva lugu sel ajal. “Võitu kuulutav evangeelium” viitab sellele, et Messia on võitnud lahingu. Millise?

Markus vihjab vastusele salmides 2 ja 3. Need prohveteeringud jutustavad Iisraeli pagendusest tagasipöördumisest Tõotatud Maale ja Jumalast kes oli saanud võidu oma rahva vaenlaste üle. Samamoodi, kui Jumal oli tookord vabastanud oma rahva poliitilise rõhuja käest, oodati Teda vabastavat oma rahvast ka nüüd. Johannese kuulajad võisid arvata, et ta kuulutas päästet roomlaste poliitilise ülemvõimu ning Heroodeste valitsuse alt. Johannes kuulutas Ühest, kes pidi tulema ning on suurem kui tema ning kes ristib Püha Vaimuga.

Johannese poolt kuulutatud ristimine ei olnud juutidele midagi uut, nende käsuseaduses oli mitmeid puhastusrituaale. Johannese ristimise vastuvõtmine pidi osutama täielikule südame muutumisele. Uus oli Johannese kuulutuses aga see, et taolise ristimise oli vajalik nii juudile kui ka pagantele. Lisaks oli uus ka see, et rääkides Temast, kes on tulemas ja Johannesest oluliselt suurem, ütleb Johannes, et Tema puhastab ja muudab inimeste südamed Püha Vaimu läbi. Hesekiel oli prohveteerinud, et kui Jumal taastab oma rahva, siis Ta valab oma Vaimu inimeste südamesse nii, et nad valivad kuuletuda käsuseadusele (Hs 36:24-40). Vähemalt üks iidne juutide tekst rääkis Messiast, kes muudab oma rahva pühaks ning õpetab neile käsuseadust (Saalomoni psalmid 17 ja 18). Nii oli Jeesuse teenimistöö hoopis teistlaadi kui Johannese oma.

Näeme, et Markus usub väga kindlalt, et Jeesus on see, kes annab Püha Vaimu igale uskujale, ning et Püha Vaimu saamine ei ole väheste valitute eesõigus (nagu oli see olnud Vana Testamendi päevil), vaid see on iga uestisündinu sünniõigus.Samamoodi kui igaüks, kes tahtis meelt parandada, läks Johannese juurde ja lasi end ristida, saab iga usklik minna Jeesuse juurde ning paluda ja saada ristitud Püha Vaimuga. Nüüdsest alates oli veega ristimine selle sisemise reaalsuse muutumise väliseks märgiks.

Paljud usklikud, kes on ristimisest läbi läinud, kogevad argielus, et nende süda ei ole lõpuni muutunud. Mitmesugused kiusatused ja kahtlused, kibedus või andeksandmatus tahavad seal endiselt maad võtta.  Markuse võitu kuulutav sõnum aga julgustab meid Jeesuse juurde minema ja ikka ja jälle paluma, et Tema täidaks meid Püha Vaimuga ning muudaks meie südamed selliseks nagu kuulutas prohvet Hesekiel: “ Ma panen teie sisse oma Vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid”  (Hs 36:27).

 
“Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal!” “Sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt.” (Hb 4:16, Fl 2:13)

Selle kommentaari autor: APÜ