Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Pinge all elades

Teisipäev, 7. Jaanuar 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 1:29-39

Jeesus tervendab Kapernaumas
29Aga nemad tulid kohe pärast sünagoogist lahkumist koos Jaakobuse ja Johannesega Siimona ja Andrease majja.
30Aga Siimona ämm lamas voodis palavikus. Ja otsekohe räägiti Jeesusele temast.
31Ja Jeesus astus ta juurde, võttis tema käest kinni ja aitas ta üles. Ja palavik lahkus Siimona ämmast ning ta teenis neid.
32Aga õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vaevatud;
33terve linn oli kogunenud maja ukse ette.
34Ja ta tervendas paljusid, kes põdesid mitmesuguseid haigusi, ning ajas välja palju kurje vaime ega lubanud kurjadel vaimudel rääkida, sest need teadsid, kes ta on.
Jeesus lahkub Kapernaumast
35Ja vara hommikul enne valget tõusis Jeesus üles, väljus ning läks tühja paika ja palvetas seal.
36Ja Siimon ja ta kaaslased ruttasid talle järele
37ning leidsid ta. Ja nad ütlesid talle: „Kõik otsivad sind!”
38Tema aga ütles neile: „Läki mujale, naaberküladesse, et ma sealgi kuulutaksin, sest selleks olen ma tulnud!”
39Ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, jutlustades sealsetes sünagoogides ja ajades välja kurje vaime.

On sul kiire? Aega napib ja liiga palju teha? Pühenda järgmised paar minutit ainult Jumalale - see on kindlalt rohkem väärt kui arvad.

Kas Jeesus palvetas? Keegi ei tea kui palju Jeesus tegelikult palvetas. Me võime eeldada, et Teda oli kasvatatud lugema Shemat (5Ms 6:4-9; 5Ms 11:13-21; 4Ms 15:37-41) ja palvetama kaks korda päevas Kaheksatteist Õnnistust, nagu kõiki ustavaid Iisraeli rahva liikmeid, samuti külastas Ta regulaarselt ka sünagoogi (Lk 4:16). Teisest küljest, tundub et Ta ei palvetanud regulaarselt üldisi palveid "võimukandjate" eest, samuti ei ole kusagil märgitud, et Ta oleks haigete eest palvetanud - Ta lihtsalt tervendas neid oma sõnaga. 

Kuidas palvetada? Muidugi ei ole vale palvetada haige inimese eest, kuid lugu Peetruse ämmast näitab kuidas peaksime seda tegema. "Ja otsekohe räägiti Jeesusele temast" (s 30). Sellest piisas. Teisalt on tähelepanuväärne, et Jeesusel oli palju öelda neile, kes arvasid, et võivad Jumalale muljet avaldada pikkade palvetega (Mt 6:7) ning palve, mille Jeesus ka oma jüngritele õpetas, on märkimisväärne oma napisõnalisuse poolest.

Samas oli mitmeid olukordi, kus Jeesusel oli vaja pikalt palvetada, nagu näeme ka selles tekstis, salmis 35. Markus räägib meile veel ühest sarnasest situatsioonist, mis järgnes viie tuhande mehe söötmisele (Mk 6:46). Luukas jutustab, et Jeesus veetis terve öö palves ka enne kaheteistkümne jüngri valimist (Lk 6:12) ning Jeesuse tervet teenistust raamivad katsumise ajad - kõigepealt kõrbes ja lõpuks Getsemani aias. Kõik need juhtumid olid otsuste vastuvõtmise või kiusatuste ajad. Tänases kirjakohas näeme Jeesust silmitsi kiusatustega, mis tulenesid tema populaarsusest.

Terve linn oli kogunenud tema ukse ette. Nagu mitmel hilisemal korral on just Peetrus see, kes märkab ning sõnastab kiusatuse saavutada kiiret edu ja rahva poolehoidu, ning protesteerib Jeesuse näilise tahtmatuse vastu hetkeolukorda ära kasutada (vt ka Mk 8:32). Kuid eelnevalt palves veedetud aeg on Jeesuses tugevdanud Jumala eesmärgi taju ja seda järgides liigub Ta edasi. Tema ülesanne oli kuulutada Jumala kuningriigi saabumist nii laialt kui võimalik, mitte aga Kapernauma Tervendusteenistust asutama hakata.  

 

Jää Jumala ette ootuses - kuni Ta veel selgemini kinnitab Sulle, mida Ta sinu elus ja selle kaudu teha tahab.

Selle kommentaari autor: Alastair Campbell