Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Reetmine

Teisipäev, 7. Aprill 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 14:66-72

Peetrus salgab Jeesuse
66Ja kui Peetrus oli all õues, tuli üks ülempreestri teenijatüdruk
67ja, nähes Peetrust ennast soojendamas, ütles tema otsa vaadates: „Ka sina olid selle Naatsaretlase Jeesusega.”
68Aga tema salgas: „Ma ei mõista ega saa aru, mida sa kõneled!” Ja ta läks sealt välja eesõue.
69Ja nähes teda seal, hakkas sama teenijatüdruk jälle ütlema juuresseisjatele, et see on üks nende seast.
70Aga Peetrus salgas taas. Ja üsna varsti ütles üks juuresseisjaid taas Peetrusele: „Tõesti, sina oled nende seast, sinagi oled ju galilealane!”
71Tema hakkas aga sajatama ja vanduma: „Ma ei tunne seda inimest, kellest teie räägite!”
72Ja kohe laulis kukk teist korda. Ja Peetrusele tuli meelde lause, mis Jeesus oli talle öelnud: „Enne kui kukk kaks korda laulab, salgad sina mu kolm korda ära!” Ja ta puhkes nutma.

Täna Jumalat, et Jeesus jäi ustavaks vaatamata kõikidele süüdistajatele.

Tänases tekstis ei pane meid imestama mitte Jeesuse sõnade täideminek reetmise kohta, vaid Peetruse reetmise ulatus. Näeme, kuidas  reetmine üha laieneb: kõigepealt vastates teenijatüdrukule, siis tüdruku ümber olevaile inimestele, ning viimaks pealtvaatajatele õue sissepääsu juures. Progresseeruv on ka reetmise jõulisus: alates Peetruse väitest, et ta ei saa küsimusest aru, kuni selle väite kinnitamiseni vannete ja needmisega. Mitte ühtegi teist jüngrit ei nimetata seoses reetmisega, kuid  mitte ükski neist ka ei järgnenud Jeesusele ülempreestri õuele, peale Peetruse. Peetrus oli end ise asetanud ohutsooni, tajumata omaenses nõrka seisu.

Enamik meist ei satu iial sellisesse olukorda nagu oli Peetrus, kus me oma sõnadega salgame usu Jeesusesse. Paljud aga võivad sattuda olukordadesse, kus võiksime tunnistada oma suhtest Jeesusega, kuid selle asemel vaikime. 

Mittetunnistamine on ka reetmine. Just Peetrus on see, kes hiljem Jeesuse järgijatele (ja ka meile) kirjutab, et peaksime alati olema valmis vastama neile, kes pärivad  lootuse kohta, mis meil on (1Pt 3:15). 

Võibolla meeldib meile enam olla nende seas, kes jagavad meiega sama usku, ning seetõttu ei satugi olukordadesse, kus meie usu küsimus tõstatuda võib ning kus peaksime /saaksime tunnistada. See aga on reetmine tegematajätmise kaudu.

Loetud reetmise lugu lõpeb Peetruse kibeda kahetsusega ning oma läbikukkumise tunnistamisega. Järgmise kolme päeva jooksul peab ta elama täie teadmisega oma patust. Ometi - saadetakse ülestõusmise hommikul Peetrusele isiklik teade, et ta läheks koos teiste jüngritega Galileasse Issandaga kohtuma. Enne veel, kui see evangeelium lõpeb, saame me teada, et isegi Jeesuse salgajatele on olemas andeksandmine. See on Tema arm.

 

Mõtle olukordadele, kus oled oma usust tunnistamises läbi kukkunud. Vaata need uuesti üle koos Jeesusega ning palu Temalt andeks.

Selle kommentaari autor: Ray Porter