Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Militaarne mõnitamine

Neljapäev, 9. Aprill 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mk 15:16-32

Pilaatus mõistab Jeesuse surma
16Aga sõdurid viisid Jeesuse siseõue - see tähendab kohtukotta - ja kutsusid kokku terve väesalga.
17Ja nad rõivastasid ta purpurmantlisse ja panid talle pähe pärja, mille nad olid pununud kibuvitstest,
18ning hakkasid teda teretama: „Tervist, juutide kuningas!”
19Ja nad lõid talle pillirooga pähe ja sülitasid ta peale ning kummardasid teda nõtkutatud põlvedega.
20Ja kui nad olid teda küllalt teotanud, tõmbasid nad talt purpurmantli seljast ja riietasid Jeesuse ta oma rõivastesse.Ja nad viisid Jeesuse välja, et teda risti lüüa.
Jeesus lüüakse risti
21Ja nad sundisid üht möödujat, maalt linna tulevat Küreene Siimonat, Aleksandrose ja Ruufuse isa, kandma tema risti.
22Ja nad viisid Jeesuse Kolgata-nimelisse paika - see on tõlgitult Pealuu paik.
23Ja talle pakuti mürriveini, aga tema ei võtnud vastu.
24Ja nad lõid ta risti ja jagasid ta rõivad omavahel, heites liisku nende üle, kes mida saab.
25Aga kell oli üheksa, kui nad ta risti lõid.
26Ja tema süütahvlile oli kirjutatud: Juutide kuningas.
27Ja koos temaga lõid nad risti kaks teeröövlit, ühe ta paremale ja teise vasemale käele.
28[Siis läks täide kiri, mis ütleb: „Ta on ülekohtuste sekka arvatud.”]
29Ja möödujad parastasid teda pead vangutades ja üteldes: „Nõndaks, templi lammutaja ja kolme päevaga ehitaja!
30Päästa iseennast ja astu ristilt alla!”
31Nõndasamuti teotasid teda ka ülempreestrid koos kirjatundjatega, üteldes: „Teisi on ta päästnud, iseennast ei suuda päästa!
32Messias, Iisraeli kuningas, astugu nüüd ristilt alla, et me näeksime ja usuksime!” Ka need, kes temaga koos olid risti löödud, teotasid teda.

Täna Jumalat kõikide usklike eest, kes on talunud kannatusi nii nagu Jeesus.

Kunagi ei tohi alahinnata inimese võimet tekitada teisele kannatusi. Võimulolijatele meeldib rõhuda nõrgemaid. Otsekui piitsutamisest ning ristilöömisest oleks veel vähe, saab Jeesusest ka sõdurite mängukann. Kui uhked võisid nad olla oma ideede üle - panna Jeesusele selga purpurkuub ning okaskroon. Siinkohal mõtleme taas Js 53:3 salmile, mis kirjeldab kuidas Jumala Sulast põlati ning ära tõugati - sõduritepoolne mõnitamine aga keskendus Jeesusele kui kuningale. Talle pannakse selga kuninglik kuub ning Talle tehakse pilkavaid austusavaldusi. Jeesuse sõnad Mk 10:34 lähevad täide.

Selles mitte-juutidest sõdurite pilkamises võib aimata sõdurite põlgust terve juudi rahva vastu. Too vermetes ja haavatud kuju on nende jaoks juutidele kohane kuningas. Juba teist korda saab Jeesus süljerahe osaliseks. Enne sülitasid Tema peale juutide juhid ning valvurid, kes Ta kinni võtsid, pilkasid Teda kui prohvetit. Nii täitub Js 50:6 kahekordselt.

Kõiges selles võime näha mitmekordset äratõukamist - juutide poolt ja paganaist sõdurite poolt, preestrite ja poliitiliste liidrite poolt; kõik tõukavad Ta ära, Teda põlastades.

Ometi me teame, kui erinev võib väline pilt olla tegelikust reaalsusest. See, keda niimoodi mõnitatakse - on Aukuningas. Tuleb päev mil iga põlv nõtkub Tema ees. Ta on saanud endale kuningriigi enne aegade algust. Tema võit kinnitas selle kuningriigi ja see kuulub ka kõikidele Tema järgijatele. Paljud kristlased näevad omaenda kannatusi, kui peegeldust Jeesuse kannatustest. Ka neid põlastatakse kõikide poolt, neid võidakse isegi surma mõista Tema pärast, aga meie teame selliste lugude lõppu: me teame, et kord seatakse kõik õigeks ning iga kannatus saab tasutud ja Jumala lapsed, keda maailm ei vääri,  saavad ilmsiks (1Jh 3:1-2; Hb 11:38). 

Temaga koos oleme juba võitnud selle maailma.

 
Palveta kõikide eest, kes täna Kristuse nime pärast kannatavad, et nad võiksid kogeda rõõmu, mis on nende jaoks valmis pandud.


Selle kommentaari autor: Ray Porter