Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Üllad beroialased

Esmaspäev, 8. Juuni 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ap 17:1-15

Paulus läheb Tessaloonikasse
1Nad matkasid läbi Amfipolise ja Apolloonia ning tulid Tessaloonikasse, kus oli juudi sünagoog.
2Ja Paulus astus oma harjumust mööda nende juurde sisse ning arutles ja väitles nendega kolmel hingamispäeval Pühakirja üle,
3selgitades ja tõestades, et Messias pidi kannatama ja surnuist üles tõusma: „Tema ongi Messias - see Jeesus, keda mina teile kuulutan.”
4Ja mõned neist lasksid end veenda ja liitusid Pauluse ja Siilasega, samuti suur hulk jumalakartlikke kreeklasi ja rohkesti suursuguseid naisi.
5Juudid läksid aga kadedaks ja võtsid enestega turuplatsidelt mõningaid nurjatuid mehi ja rahvahulki koondades muutsid linna rahutuks. Rünnates Jaasoni koda, püüdsid nad apostleid rahva ette tuua.
6Aga kui neid ei leitud, siis nad vedasid Jaasoni ja mõned vennad linna ülemate ette ning hüüdsid: „Need, kes kogu maal rahutusi tekitavad, need on ka siia tulnud.
7Jaason on nad vastu võtnud; ja nad kõik rikuvad keisri korraldusi, öeldes ühe teise olevat kuninga, kellegi Jeesuse.”
8Seda kuuldes rahvas ja linna ülemad ärritusid,
9kuid saades Jaasonilt ja teistelt tagatise, lasksid nad nemad vabaks.
Paulus ja Siilas lähevad Beroiasse
10Vennad saatsid siis kohe Pauluse ja Siilase öö varjus Beroiasse. Kui nad olid sinna jõudnud, läksid nad juudi sünagoogi.
11Sealsed olid üllameelsemad kui Tessaloonika omad, nemad võtsid sõna vastu täie innuga ja uurisid iga päev Pühakirjast, kas see on nõnda.
12Paljud neist hakkasid uskuma, samuti rohkesti kõrgemast seisusest kreeka naisi ja mehi.
13Kui aga Tessaloonika juudid said teada, et Paulus ka Beroias kuulutab Jumala sõna, tulid nad sinnagi rahvast ässitama ja segadusse ajama.
14Siis saatsid vennad Pauluse kohe mere äärde, Siilas ja Timoteos jäid aga paigale.
15Pauluse saatjad viisid ta Ateenani ja läksid ise ära, kui nad olid saanud Siilase ja Timoteose jaoks käsu, et need võimalikult ruttu tuleksid Pauluse juurde.

“…mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage!” (Fl 4:8)

Meenutan muigega oma hämmeldust ning segadust noorena, kui mulle öeldi, et peaksin olema “hea beroialane”. Tänane tekst selgitab, mis selle kummalise väljendi taga tegelikult peitub. 

Peale seda kui Paulus juhiti Makedoonia piirkonda ning vabastati dramaatilisel viisil vanglast Filipist (Ap 16), saabub ta jutlustama Tessaloonika linna. Kuigi suur hulk inimesi reageerib Pauluse sõnumile positiivselt, hakkab linn tervikuna ikkagi mässama, protesteerides selle vastu, et Pauluse jutlustamine pöörab inimesed kummardama “ keisri asemel teist kuningat, keda kutsutakse Jeesuseks” (s 7). 

Paulus ja Siilas põgenevad Berioasse. Sealne reaktsioon evangeeliumi sõnumile aga oli teravaks kontrastiks sellele, mis juhtus Tessaloonikas: “Sealsed olid üllameelsemad kui Tessaloonika omad, nemad võtsid sõna vastu täie innuga ja uurisid iga päev Pühakirjast, kas see on nõnda.” (s 11)

See väike vahejuhtum innustab meid beroialastest eeskuju võtma vähemalt kolmel erineval viisil. 

Nende isloom oli “üllas” või “õiglane”. Kreekakeelne sõna eugenesteroi tähendab algselt “hästi sündinut”, viidates aadellikusele, kuid ajapikku hakkas see tähistama avarat ja heldet meelelaadi ning avatud meelt tõele, mis polnud varjutatud eelarvamustest või kahtlustest võõraste suhtes vaid andsid kõikidele ausa ärakuulamise võimaluse. Loeme ka, et beroialased võtsid Pauluse sõnumi vastu “suure innukusega”. See sõna tähistab entusisasmi ja pürgimist, otsekui meeletult näljane inimene, kes ahmib tema ette pandud toitu.

Viimaks loeme, et beroialased uurisid iga päev Pühakrija (Vana Testamenti) , et saada kinnitust tõele. Nad olid sügavalt juurdunud Jumala sõnasse, kuid avatud vastu võtma uut ilmutust ning õpetust, mis kinnitas nende keskel juba levinud Jumala tõde uuel ning sobival viisil.

 
Kuidas saaksime meie, järgides beroialaste eeskuju, kinnitada oma tähelepanu Jumala tõele ning tõesele toimimisele, mida näeme Piiblis - praeguses komplitseeritud maailmas, kus tõeste väidete üle kembeldakse nii poliitilistes kui ka filosoofilistes ringkondades?

Selle kommentaari autor: Daniel McGinnis