Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kuulutades tundmatut

Teisipäev, 9. Juuni 2020

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ap 17:16-34

Paulus Ateenas
16Aga kui Paulus neid Ateenas ootas, siis ta ärritus vaimus, nähes linna ebajumalakujusid täis olevat.
17Ta arutles ja väitles nüüd sünagoogis juutide ja proselüütidega ning turul iga päev nendega, kes tema juurde juhtusid.
18Aga mõned epikuurlaste ja stoikute mõttetargad vaidlesid temaga. Ühed ütlesid: „Mida see lobasuu tahab öelda?” Teised aga: „Tema näib kuulutavat võõraid vaime.” Sest ta kuulutas neile evangeeliumi Jeesusest ja ülestõusmisest.
19Ja nad võtsid ta kinni ja viisid Areopaagile, sõnades: „Kas me võime teada saada, mis uus õpetus see on, mida sa räägid?
20Sest sa tood meie kõrvu võõrastavaid asju. Me tahame nüüd teada saada, mis need õige on.”
21Kõigil ateenlastel ja seal elavatel muulastel ei olnud ju muuks aega, kui vaid rääkida ja kuulata midagi uut.
22Paulus jäi seisma keset Areopaagi ja ütles: „Ateena mehed, ma näen, et te olete haruldaselt jumalakartlikud,
23sest kui ma läksin läbi linna ja teie pühamuid silmitsesin, leidsin ka sellise altari, millele on kirjutatud: „Tundmatule Jumalale.” Keda teie nüüd kui tundmatut teenite, teda kuulutan mina teile.
24Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis siin sees, kes taeva ja maa Issandana ei ela templites, mis on kätega tehtud,
25ega lase ennast ka inimkätega teenida, nagu oleks tal midagi vaja, - tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik.
26Tema on teinud ühestainsast terve inimkonna elama kogu ilmamaa peal ning on neile seadnud ettemääratud ajad ja nende asukohtade piirid,
27et nad otsiksid Jumalat, kas nad ehk saaksid teda käega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist,
28sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajaist on öelnud: „Sest ka meie oleme tema sugu.”
29Kui me nüüd oleme Jumala sugu, siis ei tohi me arvata, et jumalus on kulla või hõbeda või kivi sarnane või nagu inimeste oskuse ja kujutluse loodud.
30Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd käsib ta kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada.
31Sest ta on seadnud ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt kohut kogu ilmamaa üle mehe läbi, kelle ta on määranud, ja ta on pakkunud kõigile tõestuse sellega, et on tema üles äratanud surnuist.”
32Kuuldes surnute ülestõusmisest, hakkasid mõned pilkama, teised aga ütlesid: „Me tahame sinult selle kohta veel teinegi kord kuulda.”
33Nõnda läks Paulus nende keskelt ära.
34Aga mõned mehed ühinesid temaga ja said usklikuks, nende seas ka Areopaagi liige Dionüüsios, ja üks naine, Damaris nimi, ja teisigi koos nendega.

“Ma olen kõigile saanud kõigeks, et igal juhul mõned päästa.” (1Kr 9:22)

See piiblitekst on saanud rohkem piibliuurijate tähelepanu kui mistahes teine tekst Apostlite tegude raamatus. Osaliselt on põhjuseks kuulus koht Ateenas, aga ka see, et siit leiame ühe Paulus kuulutamise meetoditest. Pauluse publiku puhul on eriline see, et tegu on haritud ja filosoofilise arutlusega harjunud paganate grupiga, kellel ei olnud kontakte juudi sünagoogiga. See täiesti teistsugune sihtgrupp innustab Paulust esitama Jumala sõnumit  teisit - just neile sobivaks muudetud viisil.

Tavaliselt rajas Paulus oma kõne Vana Testamendi alusele, seda mustrit näeme läbi terve Apostlite tegude raamatu. Siin on aga tähelepanuväärne, et antud kontekstis ei leia me mitte ühte viidet heebrea Piiblile. Selle asemel koostab Paulus oma sõnumi kasutades viiteid, mis sellele publikule on kõnekad ja autoriteetsed. 

Ta alustab viidates alatrile, mis on pühendatud “Tundmatule jumalale”, ning mis oli tuttav Paulust kuulama kogunenud inimestele (s 23). Seejärel kasutab Paulus viiteid loodusele ja seob teoloogilised väited looduga kuulajate ümber, kui tunnistusmaterjali elavast Jumalast (s 24-27).

Paulus tsiteerib isegi kreeklaste tolleaegseid tuntumaid poeete (s 28) ning lõpetab oma kõrgelennulise sõnumi selge kutsega teha meeleparandus, toetudes Kristuse ülestõusmisele (s 29-31). 

See on tõeliselt meisterlik jutlus, mille põhiteema on väga selge. Ka meil tuleb kuulutades juhinduda neist, kes meid kuulavad. Tundub, et Paulus omas paindlikkust ja vabadust muuta oma tavapärast lähenemisviisi kui tuli kõnelda ebatavalisele kuulajaskonnale. Ka meie elame maailmas, mis paljuski on sarnane iidsele Ateenale - see on maailm, kus õppimine on au sees ning mis on täidetud paljudest filosoofiatest ning erinevaist väidetest. Ja Pauluse kuulutus sellises keskkonnas mõjub äärmiselt teravana, võiks öelda, et isegi kuulajaid ärritavana. Aga Jumala sõnumit tulebki kuulutada viisil mis tabab kuulajaid selle mõju ja autoriteediga.

 
Kellele on Jumal kutsunud kuulutama sind? Mis on nende inimeste jaoks autoriteetne ja kaalukas ja kuidas võiksid sa neile esitada Jumala head sõnumit? Palveta, et oleksid juhitud Püha Vaimu poolt.

Selle kommentaari autor: Daniel McGinnis