Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ustavuse proov

Reede, 7. Mai 2021

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Tn 3:1-30

Kolm meest tulises ahjus
1Kuningas Nebukadnetsar laskis valmistada kuldkuju, mille
kõrgus oli kuuskümmend küünart ja laius kuus küünart; ta laskis
selle püstitada Duura orgu Paabelimaal.
2Ja kuningas Nebukadnetsar käskis kokku kutsuda asehaldurid,
ülemad ja maavalitsejad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud,
korravalvurid ja kõik linna ametikandjad, et need tuleksid
pühitsema kuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud
püstitada.
3Siis kogunesid asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad,
nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna
ametikandjad pühitsema kuju, mille kuningas Nebukadnetsar
oli lasknud püstitada. Nad asetusid kuju ette, mille
Nebukadnetsar oli püstitanud.
4Ja hüüdja hüüdis valjusti: „Teid, rahvad, suguvõsad ja
keeled, kästakse:
5niipea kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide,
naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, heitke
maha ja kummardage kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar on
püstitanud!
6Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse otsekohe
tulisesse ahju!”
7Seepärast, niipea kui kuuldi sarvede, vilede, kannelde, harfide,
naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, heitsid
kõik rahvad, suguvõsad ja keeled maha ja
kummardasid kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud
püstitada.
8Seepeale astus otsekohe esile kaldea mehi ja need
süüdistasid juute.
9Nad hakkasid rääkima ja ütlesid kuningas Nebukadnetsarile:
„Kuningas elagu igavesti!
10Sina, kuningas, oled andnud käsu, et igaüks, kes
kuuleb sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide
ja igasugu mänguriistade häält, peab heitma maha ja kummardama
kuldkuju,
11aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse
tulisesse ahju.
12On olemas juuda mehed, keda sa oled pannud valitsema
Paabeli maakonna üle: Sadrak, Meesak ja Abednego. Need mehed ei
hooli sinust, kuningas, nad ei teeni sinu jumalaid ega kummarda
kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada.”
13Siis käskis vihane ja raevunud Nebukadnetsar tuua Sadraki,
Meesaki ja Abednego; ja need mehed toodi kuninga ette.
14Nebukadnetsar hakkas rääkima ja ütles neile: „Kas see on
tõsi, Sadrak, Meesak ja Abednego, et teie ei teeni mu jumalaid
ega kummarda kuldkuju, mille ma olen lasknud püstitada?
15Kui te nüüd otsekohe, kui te kuulete sarvede,
vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu
mänguriistade häält, olete valmis maha heitma ja kummardama kuju, mille ma
olen lasknud valmistada, siis on see hea; aga kui te ei
kummarda, siis heidetakse teid otsekohe tulisesse ahju. Ja
kes oleks see jumal, kes teid päästaks minu käest?”
16Sadrak, Meesak ja Abednego kostsid ning ütlesid kuningale:
„Nebukadnetsar! Selle peale pole meil tarvis sulle vastata
sõnagi.
17Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid
päästa: ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh
kuningas!
18Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei
teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud
püstitada.”
19Siis Nebukadnetsar vihastas ja ta näojume muutus
Sadraki, Meesaki ja Abednego pärast; ta käskis ahju
kütta seitse korda rohkem kui tavaliselt.
20Ja ta käskis mõningaid tugevaid mehi oma sõjaväest siduda
Sadrak, Meesak ja Abednego kinni, et heita nad tulisesse ahju.
21Siis seoti mehed kinni ning heideti tulisesse ahju koos
nende kuubede, pükste, mütside ja muude riietega.
22Et kuninga käsk oli vali ja ahi oli ülemäära köetud, siis
tappis tuleleek need mehed, kes Sadraki, Meesaki ja Abednego
sinna viisid.
23Aga need kolm meest, Sadrak, Meesak ja Abednego, langesid
seotuina tulisesse ahju.
24Siis kuningas Nebukadnetsar ehmus ja tõusis kähku üles,
kostis ja ütles oma nõuandjaile: „Eks me heitnud kolm seotud
meest tulle?” Nad kostsid ja ütlesid kuningale: „Tõepoolest,
kuningas!”
25Tema kostis ja ütles: „Vaata, ma näen nelja meest vabalt
tules käivat ja neil pole midagi viga, neljas aga on välimuselt
jumalate poja sarnane.”26Siis Nebukadnetsar läks tulise ahju ukse juurde, hakkas
rääkima ja ütles: „Sadrak, Meesak ja Abednego, kõrgeima Jumala
sulased, astuge välja ja tulge siia!” Siis tulid Sadrak, Meesak
ja Abednego tulest välja.
27Ja asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad ja kuninga
nõuandjad kogunesid ning nägid, et tuli ei olnud saanud võimust
nende meeste ihu üle; neil ei olnud juuksed peas kõrbenud,
nende kuued ei olnud muutnud värvi ja neile ei olnud külge
hakanud kõrbelõhna.
28Nebukadnetsar kostis ja ütles: „Kiidetud olgu Sadraki,
Meesaki ja Abednego Jumal, kes läkitas oma ingli ja päästis oma
sulased, kes lootsid tema peale ja astusid üle kuninga käsust.
Nad andsid pigem ära oma ihu, kui et teenida ja kummardada mõnda
muud jumalat peale nende oma Jumala!
29Nüüd antakse minu poolt käsk, et igaüks, olgu mis tahes
rahvast, suguvõsast ja keelest, kes kõneleb häbematult Sadraki,
Meesaki ja Abednego Jumala kohta, raiutakse tükkideks ja tema
koda tehakse rusuks, sest ei ole muud jumalat, kes
suudaks nõnda päästa!”
30Siis kuningas andis Sadrakile, Meesakile ja
Abednegole Paabeli linnas hea põlve.

Meenuta kristlasi keda täna maailmas taga kiusatakse. Kujutle, mida teeksid ise sellises olukorras - ning lisa oma mõtted siis palvesse.

2017.aasta juunis astus Tim Farron tagasi Briti poliitilise partei juhi kohalt tagasi, teatades, et ta on lõhki kistud soovides ühelt poolt olla ustav kristlane ning teisalt teenida ühiskonda täites poliitilise liidri kohustusi: ”…mõlemat rolli korraga täita, käib mulle üle jõu,” ütles ta.

Tänases piiblitekstis on meie ees Sadrak, Meesak ja Abednego - samamoodi kistud kaheks. Jumalale ustavaks jäämine tähendab neile kohest surmaminekut, teisele poole aga jääb oma elu säilitamine poliitilise ameti kaotamise hinnaga. Kriisi tekitajaks on kuningas Nebukadnedsari poolt väljaantud seadus, et tema valmistatud kuldkuju (s 1) tuleb kõigil kummardada - osutades kuningale sellist täielikku austust ja alistumist, mida usklik peaks üksnes Jumalale andma. 

Kas oskad siia leida paralleele mõne kaasaegse organisatsiooni, grupi või isegi perekonna näol, kes samamoodi nõuavad täielikku truuduseavaldust nii, et kristlane kogeb end lõhestatuna nende nõudmiste vahel? Mida soovitaksid usklikule, kes on sellises olukorras? Ole oma vastuses nii üksikasjalik ja täpne kui võimalik.

Taanieli 3 peatüki jutustus on väga ilmekas - lugeja peaaegu tunneb selle tohutu ahju kuumust. Poliitiline intriig, mida kirjeldatakse salmides 8-12 on ka tänapäeval täiesti usutav. Aga Sadraki, Meesaki ja Abednego vastus (s 16-18) on rohkem - see on inspireeriv ja äärmiselt liigutavad, eriti lisa: “ Aga kui ta ka ei päästa….”.

Neljanda mehe ligitulek ahjus (s 25) on läbi aegade toonud paljudele kristlastele sügavat lohutust  - eriti neile, kes ise on pidanud katsumuste “tulest” läbi minema. Ja milline epitaaf on salm 28!

Kord kui seda peatükki loeti ette kirikus, kostus salmides 5,7,10 ja 15 korduva instrumentide loetelu ajal kogduse keskelt summutatud naeru. Võib arvata, et see oli ka Taanieli raamatu autori kavatsus, kes ehk tahtis esile tuua seda “sooja auru” mis taolise tühisuse ülistamise sisuks tegelikult on, kui kummardatakse midagi või kedagi teist peale elava Jumala.

 
Tänase loo keskmes on Jumalale ustavaks jäämine. Pane siia kõrvale Peetruse lugu, kes Jeesuse reetis (kuid kellele andestati) ning ka su enese ustavus Jumalale. Milline palve tõuseb su südamest?

Selle kommentaari autor: Paul Oakley