Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala näo järele

Reede, 14. Jaanuar 2022

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 1:20-2:4a

Jumal loob ja õnnistab maailma
20Ja Jumal ütles: „Vesi kihagu elavaist
olendeist, ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole!”
21Ja Jumal lõi suured mereloomad ja
kõiksugu elavad olendid, kellest vesi kihab, nende liikide
järgi, ja kõiksugu tiibadega linnud nende liikide järgi. Ja
Jumal nägi, et see oli hea.
22Ja Jumal õnnistas neid ja ütles:
„Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke mere vesi, ja
lindusid saagu palju maa peale!”
23Siis sai õhtu ja sai hommik - viies päev.
24Ja Jumal ütles: „Maa toogu esile elavad
olendid nende liikide järgi, kariloomad ja roomajad ja metsloomad
nende liikide järgi!” Ja nõnda sündis:
25Jumal tegi metsloomad nende liikide järgi,
ja kariloomad nende liikide järgi, ja kõik roomajad maa peal nende
liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see oli hea.
26Ja Jumal ütles: „Tehkem inimesed oma näo
järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres,
lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi
roomajate üle, kes maa peal roomavad!”
27
Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi,
Jumala näo järgi lõi ta tema,
ta lõi tema meheks ja naiseks.
28[m]Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile:
„Olge viljakad ja teid saagu palju,
täitke maa ja alistage see enestele;
ja valitsege kalade üle meres,
lindude üle taeva all
ja kõigi loomade üle,
kes maa peal liiguvad!”
29[m]Ja Jumal ütles: „Vaata, mina annan teile
kõik seemet kandvad taimed kogu maal, ja kõik puud, mis kannavad
vilja, milles on nende seeme; need olgu teile roaks!
30Ja kõigile loomadele maa peal ja kõigile
lindudele taeva all ja kõigile roomajaile maa peal, kelles on
elav hing, annan ma kõiksugu haljast rohtu toiduks.” Ja nõnda
sündis.
31Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud,
ja vaata, see oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik - kuues
päev.
1Nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud.
2Ja Jumal oli lõpetanud seitsmendaks päevaks oma töö, mis ta tegi, ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud.
3Ja Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja pühitses seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud.
Aadam ja Eeva
4See on lugu taeva ja maa sündimisest, kui need loodi. Sel ajal, kui Issand Jumal tegi maa ja taeva,

Sa oled loodud Jumala näo järele, Tema käekiri paistab kogu su olemusest. Kuidas mõjutab see sinu enesehinnangut?

Jumala loomistöö tipphetk oli inimeste loomine. Sellele eelnes aga jumalik „mõttepaus“, mis näitab kui hoolikalt oli järgnev läbi mõeldud. 

Inimesed loodi samal päeval kui maa loomad ning see osutab loomise ühtsusele ja üksteisest sõltumisele. See, et siin toimub ka tegusõna vormi muutus, jõuliselt eesmärgile suunatud “tehkem” verbiks (salmis 26), näitab, et oleme jõudnud Jumala loomistegevuse kulminatsioonini. Just selle pärast sai loodud kogu eelnev! 

Verbi „looma“ on selles lõigus kasutatud 3 korda (s 27), mis viitab inimese olulisusele. Vaid inimene kõige muu loodu seas on loodud „Jumala näo järele“. Mida see tähendab? 

Esiteks, siin viidatakse inimesele tervikuna, mitte ühele tema küljele või omadusele. Me peame seda jumalanäolisust kandma igas oma loomuse ning elu aspektis. 

Teiseks see, et inimene - nii mees kui naine - loodi Jumala “näo järgi” rõhutab, et eksisteerib otsene, eesmärgist tulenev ühendus Looja Jumala ning inimese vahel, mida ei oma ülejäänud loodu. See ühendus ei väljendu niivõrd privileegides, kuivõrd vastutuses. 

Inimestele antakse eriline vastutusala hooldada loodut Jumala asemel. Ta peab tagama loodu toimimise. Esmalt iseendi jaoks, aga samavõrra ka kogu ülejäänud loodu kasuks. See ei ole luba loodu isekaks ekspluateerimiseks, vaid selle targaks, ökoloogiliseks ning ökonoomseks kasutamiseks.  Nii esimesed inimesed kui ka meie peame jätkuvalt tagama, et Jumala loodut koheldakse viisil, mis on kooskõlas Jumala eesmärkide täitmisega. Jumala poolt loodud elu tagamine praeguses langenud maailmas palju raskem, ometi jääb inimese põhivastutus samaks.

Kolmandaks: just selle lõigus tehakse väga selgeks, et sugu on oluline element Jumala loodus. Inimene loodi meheks ja naiseks. Samas on tähelepanuväärne, et identiteedi või rolli mõttes, ei ole soolist erinevust tähtsustatud. Mõlemad loodi Jumala näo järele ning mõlemale anti ühine vastutus loodud maailma eest hoolt kanda. Mõlemad peavad ka kord aru andma kuidas nad oma inimseks olemise aega kasutanud on.

Neljandaks: iidses Lähis-Idas püstitasid valitsejad oma kujutisi selleks, et rahvas teaks, kes neid valitseb. Inimesed on Jumala esindajad siin maa peal. Oma ülesandeid täites peegeldame Jumala „kuju“ ka selles, et tegutseme sellise loomuse kohaselt, nagu on Temal: armastuses, õigluses, tarkuses jne. Elada sellisel viisil tähendab elada Jumalale ligidal. 

Just seepärast on loomisloo seitsmes päev nii oluline. Päev puhkust peale tavatööd on äärmiselt vajalik nii meie ihule kui meelele, kuid lisaks aitab see vältida, et teeme tööst enesele ebajumala, häbistades sellega tõelist Loojat. Olulisim aga on, et see päev annab võimaluse olla Jumalaga lähedases osaduses ja õppida Teda tundma veel paremini.

 

 
„Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud – tehke seda Jumala austamiseks!“ (1Kr 10:31). Kas su elus on mingi ala, kus Jumal võiks veel enam nähtavaks saada?

Selle kommentaari autor: APÜ