Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Armastuses, tões ja halastuses

Neljapäev, 11. August 2022

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jd 1:17-25

Hoiatus eksiõpetajate eest
17Teie aga, armsad, meenutage meie Issanda Jeesuse Kristuse
apostlite sõnu, mida nad juba enne on rääkinud.
18Sest nad ütlesid teile, et viimsel ajal tuleb oma
jumalakartmatute himude järgi käivaid pilkajaid.
19Need on lõhede tekitajad, maised, kellel ei
ole Vaimu.
20Teie aga, armsad, olles rajanud endid oma kõige pühamale
usule ja palvetades Pühas Vaimus,
21hoidke endid Jumala armastuses, oodates meie Issanda
Jeesuse Kristuse halastust igaveseks eluks.
22Ja halastage nende peale, kes kahtlevad,
23päästke neid tulest välja kiskudes. Teiste peale
halastage aga kartuses, vihates lihaliku loomuse poolt rüvetatud
rüüdki.
Lõputervitus
24Temale, kes suudab teid hoida komistamast ja
panna laitmatuna oma kirkuse palge ette hõiskama,
25ainsale Jumalale, meie Päästjale, olgu Jeesuse Kristuse,
meie Issanda läbi kirkus, üllus, võimus ja meelevald
enne kõiki aegu ja nüüd ja kõigi aegadeni! Aamen.

“Valagu Jumal oma armurohkuses su üle oma armujõed, õnnistagu sind ning hoidku sind pühas aukartuses.” (Coventry katedraali pühitsemise õnnistus, 1962)

Vana Testamendi eksiõpetajate galeriid kirjeldades näitab Juuda, et Jumala kohtumõistmine tuleb vältimatult nende peale, kes väidavad end Temaga lepingus olevat, kuid salgavad selle oma eluviisides. 

Kurjale tuleb vastu astuda, kuid kogudus peab olema tuntud pigem positiivse kaudu - keskendudes ustavusele, armastusele ning lootusele, mida toestab usk. Sellepärast pöörab Juuda oma pilgu tegevustele, mille abil lugeja võib kindlaks teha, et tema usk jääb seisma ka antud hetke katsumustes. Kirja lõpuosas on loetletud selle erinevad komponendid. 

Esiteks - pühim usk, mida uskujal tuleb eneses üles ehitada, on usk, mis neile anti apostlite poolt ning on väljendatud Pühakirja lehekülgedel. See on püha, sest esindab teistsugust eluviisi, ning on Jumala vägi loomuse muutumiseks.

Teiseks julgustatakse uskujaid palvetama Pühas Vaimus, kes ise juhib meie palveid, tugevdab meie palveelu, meid endid ning jagb vaimuande.

Kolmandaks - tuleb uskujal end hoida Jumala armastuses ja see nõuab valmisolekut arendada oma suhet Jumalaga. Siin on väga sarnane keelekasutus Johannese evangeeliumi 15.peatükiga, kus räägitakse armastusse jäämisest.

Neljadnaks, peavad uskujad oma lootuse elusana hoidma. Kui unustame oma usu igavikulise dimensiooni, saab meist saak alternatiivsetele maailmavaadetele ning vaimuliku elu otseteedele.

Viimaks peavad nad kaasinimeste peale vaatama halastuses. Me ise ootame “Jeesuse Kristuse halastust igaveseks eluks” (s 21) ning Juuda manitseb kogu halastusega vaatama ja tegutsema ka nende osas, kes kahtlevad või eksivad. Armastuse väljendus tegudes algab sageli halastusest. 

Kui kaasrändajad hakkavad ekslema ning tõest eemalduma, on meie kohus sirutuda nende poole - armastuses ja tões. Ning neile tuleb jagada armastust, mitte kriitikat ning meeleheidet. 

Samas tuleb kindlaks teha, et teiste aitamises ei saaks aitaja ise mõjutatud nende ebakindlusest. Kui inimesed ekslevad ning eemalduvad usust, siis on see väga rahutukstegev aeg. Iga aitaja peab kuuletuma Püha Vaimu juhtimisele ning tundma Jumala väge, mis ainsana paneb inimesed kindlalt seisma.

Salmis 24 kasutatud sõnad maalivad kirka pildi sellest lootusest, mida Juuda omas enda kirja lugejate suhtes. See on ka ainuke kord, mil sõna “komistama” on kasutatud Uues Testamendis. Reeglina kasutasid seda sõna kreeka kirjanikud kõneldes hobustest, kes ei komistanud ning inimestest, kellel ei olnud moraalseid libastumisi. Aga Juuda ei räägi siin üksnes komistamise vältimisest vaid suunab meie lootuse ja pilgu Jumala kirkusele, mis viimselt paneb meid hõiskama.

Jäta kirja viimane kiituseosa meelde, ning korda seda jätkuvalt tänases päevas, ükskõik mida parasjagu teed.

Selle kommentaari autor: APÜ