Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Js 10:20-34

Teisipäev, 9. Mai 2006

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Js 10:20-34

Rahustavad sõnad Iisraeli jäägile
20Ja sel päeval sünnib, et Iisraeli jääk ja Jaakobi soo pääsenu ei toetu enam oma peksjale, vaid toetub ustavalt Issandale, Iisraeli Pühale.
21Jääk pöördub, Jaakobi jääk, vägeva Jumala poole.
22Sest kuigi su rahvast, Iisrael, oleks otsekui mereliiva, pöördub sellest ainult jääk. Hävitus on otsustatud, õiglus ujutab üle.
23Sest hävituse ja otsuse teeb Jumal, vägede Issand, teoks kogu maal. 24Seepärast ütleb Jumal, vägede Issand, nõnda: Mu rahvas, kes sa elad Siionis, ära karda Assurit, kui ta peksab vitsaga ja Egiptuse kombel tõstab su kohale oma kepi!
25Sest veel pisut-pisut, siis on mu sajatusel lõpp ja mu viha pöördub neid hävitama.
26Siis keerutab vägede Issand ta kohal piitsa otsekui Midjani löömisel Oorebi kaljul, ja oma kepi, mis kord oli mere kohal, tõstab ta üles nagu tol korral Egiptuses.
27Ja sel päeval sünnib, et tema koorem võetakse su õlgadelt ja tema ike su kaela pealt. Ta tuleb üles Samaariast,
Assuri karistusretk
28tungib Ajjatisse, läbib Migroni, Mikmassi ta jätab oma varustuse.
29Nad läbivad kuru: "Gebas on meie öömaja!" Raama väriseb, Sauli Gibea põgeneb.
30Hüüa kilavalt, Gallimi tütar! Kuulata, Laisa! Vasta, Anatot!
31Madmena põgeneb, Geebimi elanikud poevad peitu.
32Juba täna peatub ta Noobis, viibutab kätt Siioni tütre mäe, Jeruusalemma künka poole.
33Vaata, Jumal, vägede Issand, laasib oksad vägeval jõul. Kõrgeks kasvanud raiutakse maha: kõrged peavad saama madalaks!
34Metsarägastik laastatakse raudkirvega ja Liibanon langeb vägeva läbi.

Meile kristlastena ja laiemalt võttes kõigile vastutustundega inimestele valmistab muret eetika ja moraali madalseis meie kodumaal.

Otsitakse erinevaid teid, kuidas valmistada lapsi ja noori eluks paremini ette, et nad suudaksid eristada head ja kurja, väärtuslikku ja tühist, üle aegade elavat kaduvast. Ühe võimalusena on välja pakutud usuõpetuse sisseviimist koolides. Taolisest kindlasti siirast ettepanekust jääb mulje, et teadmiste omandamine heast muudab sirguva põlvkonna kui mitte just heaks, siis vähemalt paremaks. Sellelt taustalt ja tänase päeva teksti najal võiksime mõelda ajaloole ja selles kehtivatele seaduspärasustele. Veel paarsada aastat tagasi oli usuõpetus koolihariduse lahutamatu osa. Talupoiss pidi pärast päevatööd pirru valgel Martin Lutheri “Väikese katekismuse” sõna-sõnalt pähe õppima, sest muidu ei saanud ta leerist läbi ja ta ei saanud ka naist võtta. Aga ilma naist võtmata ei saanud talu pidada. Nii ta siis veeris ja veeris ja saigi selle enesele viimaks pähe. Aga mida enamat temale sellest hinge võis jääda peale harjumuspärase kirkuskäimise, laste ristimise ja teiste külaelanike surnuaiale saatmise, kuni tema enese tee kirikuaias lõpule jõudis. Ajas veelgi kaugemale liikudes jõuame keskaega, mil terve Euroopa oli kristlik ja selle inimesed rõhuvas enamikus kristlased. Kõik nad olid tolle aja standardite järgi usuõpetust saanud. Kuid tänasel päeval teame tollest ajast kirjalike allikate najal kui uskumatult verisest, julmade piinamiste ja lausa kujuteldamatu ebausu ajast. Liigume ajas veelgi tagasi. Iisraeli rahvas oli Jumala poolt vallitud. Rahvas, kelle Looja oli valinud, Egiptuse orjapõlvest lunastanud ja teda läbi ajastute tormimöllude juhtinud. Rahvas, kelle pojad ja tütred lausa koos emapiimaga õpetuse isade Jumalast kätte said. Rahvas, kes pidanuks selle taustaga arvestades nagu üks mees oma Jumalale järgnema. Siiski kõneleb prohvet rõhutatult jäägist ja mitte tervest rahvast. Üks prantsuse jesuiidist teoloog on kristlaskonda silmas pidades soovinud, et nad oleksid teravaks odaotsaks, mis muudab maailma ja toob lähemale jumalariigi. Vaatame veelkord ajalukku, nendesse epohhidesse, millele ma eelpool viitasin. Vana Testamendi aeg, selle prohvetid ja need, kes prohvetite poolt vahendatud sõnumit tõsisest võtsid. Uue Testamendi aeg ja need, kes Jeesuse kutsele järgnesid. Keskaeg ja selle ordud, kes tõmbusid eemale, moodustades oma kloostritega omamoodi oaasid, kes nimekristlikku Euroopa kõrbe. Vennastekoguduse ärganud vennad ja õed meie kodumaal. Ajas veelgi tänasele päevale lähemale tulles need, kes Nõukogude ateistliku vaimu kiuste siiski kirikule ustavateks jäid. Kas meil on tegemist odaotstega? Vaieldamatult, kusjuures väga teravate odaotstega. Mõelgem sellele ja mõelgem enestele.

Palugem tarkust tegelda õigete, ajaliku ja igaviku suhtes oluliste asjadega.

Selle kommentaari autor: Tiit Sepp