Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Otsustamise aeg

Kolmapäev, 29. August 2007

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Mt 16:13-23

Peetrus tunnistab Jeesuse Messiaks
13Kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt: "Kelle ütlevad inimesed Inimese Poja olevat?"
14Aga nemad kostsid: "Mõned ütlevad Ristija Johannese, teised aga Eelija, teised aga Jeremija või ühe prohveteist."
15Tema küsis neilt: "Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?"
16Siimon Peetrus kostis: "Sina oled Messias, elava Jumala Poeg."
17Jeesus vastas talle: "Sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu Isa, kes on taevas.
18Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu.
19Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas."
20Siis ta keelas jüngreid, et nad kellelegi ei ütleks, et tema on Messias.
Jeesus kuulutab ette oma surma ja ülestõusmist
21Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama.22Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama: "Jumal hoidku, Issand! Ärgu seda sulle sündigu!"
23Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele: "Tagane, vastupanija! Sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil."

Millele rajaneb sinu arusaamine Jeesusest? Kes Ta on?

Miks pidi kirjeldatud vestlus toimuma just Kaisarea Filipis? Selles paigas olid mitmed paganlikud mõjutused – kaananlaste, kreekalste ja roomlaste omas – ning see õigustas veelgi Jeesuse küsimust jüngritele, milline oli nende suhtumine keisrisse ning paganlikesse jumalustesse. Oli Jeesus lihtsalt järjekordne võimalus maailma paljude ususüteemide keskel? Või oli ta unikaalne tolleaegses sünkretistlikus maailmas? Samas ei soovinud Jeesus, et jüngrid oma eelistust avaldaksid avalikult. Arvatakse, et eelmiste põlvkondade jooksul oli ligi 200 000 juuti jätnud oma elu viljatutes vastuhakkudes järgnedes isehakanud messiatele. Räägi veel, et Messia ei too kättemaksu oma järgijate peale! Jeesus aga ei soovinud mingeid sõjaväelisi väljaastumisi ning seepärast ka tiitel „Inimese Poeg”, milles suuremal või väiksemal määral sisaldusid kõik kaasaegsed ideed Messiast.
Kui meie oleksime olnud seal, mida oleksime siis ise vastanud? Millised olid võimalikud edasised stsenaariumid? Ristija Johannese tunnistus, Mäejutlus, haigete tervendamine, tormi vaigistamine, jügrite läkitamine, tuhandete toitimine ja variseride kasvav vaenulikkus. Seda polnud palju, et vastu panna Messiale asetatud sõjalistele ning poliitilistele ootustele. Tundus, et Jeesus ründas täiesti väära sihtgruppi. Miski tema poolt kordasaadetu ei ähvardadnud Rooma sõdureid, kes lõppude-lõpuks olid ju vaenalsed. Oli ju nii?
Mis siis tõukas Peetrust tegema oma julget avaldust? See oli Püha Vaim mis aitas tal korraga mõista vaimset reaalsust. Tõeline oht ei peitunud mitte sõdurites ja poliitikutes. Nemad olid vaid ajastuhoovuse vaht. Tõeline probleem peitus palju sügavamal inimlikest jõustruktuuridest ning Peetrus hakkas seda vähehaaval mõistma. Või kas hakkas?

Palveta, et keegi su uskmatuist sõpradest võiks hakata mõistma, kes Jeesus tegelikult on.

Selle kommentaari autor: Peter Kimber