Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kiitus Kõikväelisele

Pühapäev, 13. Jaanuar 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 89:1-19

Jumala leping Taavetiga
1Esralase Eetani õpetuslaul.
2Ma laulan Issanda heldusest igavesti, ma kuulutan oma suuga su ustavust põlvest põlve.
3Sest ma ütlen: Igaveseks sa ehitasid helduse, taevastesse sa rajasid oma ustavuse.
4"Ma olen teinud lepingu oma valituga, ma olen oma sulasele Taavetile vandunud:
5Ma kinnitan su soo igaveseks ja ehitan su aujärje põlvest põlve." Sela.
6Ja taevad tunnistavad su imetegusid, Issand, ja sinu ustavust pühade koguduses.
7Sest kes on pilvedes Issanda taoline? Kes on Issanda sarnane Jumala laste seas?
8Jumal on kohutav pühade salajases kogus, ja ta on kardetav üle kõikide, kes teda ümbritsevad.
9Issand, vägede Jumal, kes on nii võimas kui sina, Issand? Ja sinu ustavus on sinu ümber.
10Sina valitsed mere uhkust; kui ta oma lained tõstab, vaigistad sina need.
11Sina purustasid Rahabi nagu mahalöödu; oma vägeva käsivarrega sa pillutasid laiali oma vaenlased.
12Sinu oma on taevas ja sinu on ka maa; maailmale ja kõigele, mis seda täidab, oled sina rajanud aluse.
13Põhja ja lõuna oled sina loonud; Taabor ja Hermon laulavad hõisates sinu nimele.
14Sinul on vägev käsivars, tugev on sinu käsi, kõrge su parem käsi.
15Õigus ja õiglus on su aujärje alus; heldus ja ustavus käivad su palge ees.
16Õnnis on rahvas, kes tunneb püha hõiskamist; nad käivad sinu palge valguses, Issand.
17Sinu nimest rõõmutsevad nad iga päev, ja sinu õigluses nad ülendatakse.
18Sest sina oled nende tugevuse ilu, ja sinu hea meele pärast tõstetakse meie sarv kõrgele.
19Sest Issanda hoolel on meie kilp, ja Iisraeli Püha hoolel on meie kuningas.

Mõtiskle, milles viimati nägid Jumala sekkumist oma ellu. Mida see kaasa tõi? Too Jumalale selle eest tänu!

Psalm 89 jaguneb neljaks osaks: sissejuhatus (s 1-5), Jumala ülistus (s 6-19), ettekuulutus Taaveti soole (s 20-38), kuninga nutulaul (s 39-53).
Psalmi autor Eetan oli arvatavasti pärit Taaveti õukonnast leviitide seast (sinna kuulusid veel nt Aasaf, kellele omistatakse mitme psalmi autorsus ja Heeman, kes on 88. psalmi autor).
Tänane kirjakoht hõlmab Jumala ülistust. Üks parimaid viise, kuidas inimesed saavad olla kontaktis igavese ja kõikvõimsa Jumalaga, on Teda kiites, Talle tänu ja austust tuues. Jumala aulisust kirjeldatakse Tema loomingu kaudu.
Salmid 10-11: iisraellastele jaoks sümboliseeris meri midagi tundmatut ja ohtlikku. Nad ise olid maismaaelanikud ja meresõiduga ei tegelnud. Paljude arvates valitses Jumala võim üksnes maismaa piires. Siin kõneldakse Jumalast kui valitsejast mere üle, s.t Jumala mõju ei ole geograafiliselt piiratud. Ei ole midagi, mille üle Jumal ei valitseks – isegi tundmatutes ja ohtlikes olukordades võime teada – Tema valitseb!
Salmis 11 leiduv jõuline väljend võib tekitada küsimuse: kas Jumal polegi armastuse Jumal? Piiblikommentaatorite arvates on tegemist sümbolite keelega. Rahabiks kutsuti Egiptusemaad. Sõna Rahab tähendab heebrea keeles “kõrkus”, “kangekaelsus”. Juutide jaoks seostus see lõik ilmselt Egiptuse vangipõlvega. Psalmi esimese osa peamine mõte on : Jumal on see, kes vabastab ja Ta on kiitust väärt.
Kuidas veel saad sina oma eluga Jumalat ülistada?

Õnnis on rahvas, kes tunneb püha hõiskamis.

Selle kommentaari autor: APÜ