Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Mida teha patuga?

Reede, 19. September 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 23:1-21

Atalja haarab kuningavõimu
1Aga seitsmendal aastal võttis Joojada julguse ja tegi lepingu sajapealikutega: Jerohami poja Asarjaga, Joohanani poja Ismaeliga, Oobedi poja Asarjaga, Adaja poja Maasejaga ja Sikri poja Elisafatiga.
2Nemad käisid Juudas ringi ja kogusid kokku kõigist Juuda linnadest leviidid ja Iisraeli perekondade peamehed; ja nad tulid Jeruusalemma.
3Ja terve kogudus tegi Jumala kojas lepingu kuninga küsimuses. Ja Joojada ütles neile: "Vaata, kuninga poeg peab saama kuningaks, nõnda nagu Issand on öelnud Taaveti poegade kohta!
4Teil tuleb teha nõnda: kolmandik teist, preestritest ja leviitidest, kes tuleb hingamispäeval, olgu värava lävehoidjaks;
5kolmandik olgu kuningakojas ja kolmandik olgu Jesoodi väravas; ja kõik muu rahvas olgu Issanda koja õuedes.
6Aga Issanda kotta ei tohi minna ükski peale preestrite ja teenistuses olevate leviitide; nemad võivad sisse minna, sest nad on pühitsetud, aga kõik muu rahvas täitku Issanda korraldust.
7Leviidid asugu ringi ümber kuninga, igaühel oma sõjariistad käes, ja kes kotta tuleb, see surmatagu! Nõnda olge kuninga juures, kui ta sisse tuleb või välja läheb!"8Ja leviidid ning kogu Juuda tegid kõik nõnda, nagu preester Joojada käskis; ja igaüks võttis oma mehed, niihästi need, kes hingamispäeval tulid, kui ka need, kes hingamispäeval pidid ära minema, sest preester Joojada ei vabastanud neid rühmi.
9Ja preester Joojada andis sajapealikuile piigid ning suured ja väikesed kilbid, mis olid kuulunud kuningas Taavetile ja mis olid Jumala kojas.
10Ja ta paigutas kogu rahva, igaühel oma viskoda käes, koja paremast tiivast koja vasaku tiivani, altari ja koja suunas ümber kuninga.
11Siis toodi kuningapoeg välja, pandi kroon pähe, anti kinnituskiri kätte ja tõsteti kuningaks, Joojada ja tema pojad võidsid teda ja hüüdsid: "Elagu kuningas!"12Kui Atalja kuulis jooksva ja kuningat ülistava rahva häält, siis tuli ta rahva juurde Issanda kotta.
13Ta vaatas, ja ennäe, kuningas seisis samba juures sissekäigu ligidal. Pealikud ja pasunapuhujad olid kuninga juures, kogu maa rahvas oli rõõmus ja puhus pasunaid, ja lauljad mänguriistadega juhatasid kiituslaulu. Siis käristas Atalja oma riided lõhki ja hüüdis: "Vandenõu! Vandenõu!"
14Aga preester Joojada saatis välja sajapealikud, sõjaväe ülemad, ja ütles neile: "Viige ta ridade vahelt välja, ja kes läheb temale järele, see surmatagu mõõgaga!" Sest preester oli öelnud: "Ärge surmake teda Issanda kojas!"
15Siis nad panid käed ta külge; ja kui Atalja oli jõudnud kuningakoja Hobuvärava sissekäiguni, siis nad surmasid ta seal.
16Ja Joojada tegi lepingu iseenese ja kogu rahva ning kuninga vahel, et nad tahavad olla Issanda rahvas.
17Siis läks kogu rahvas Baali kotta ja nad kiskusid selle maha; nad purustasid selle altarid ja kujud ning tapsid Mattani, Baali preestri, altarite ees.18Siis Joojada seadis valvurid Issanda kojale, leviitpreestrite juhatuse alla, keda Taavet Issanda kojale oli jaotanud, et ohverdataks Issandale põletusohvreid, nõnda nagu Moosese Seaduses on kirjutatud, Taaveti korralduse kohaselt rõõmu ja lauluga.
19Ja ta seadis väravahoidjad Issanda koja väravaile, et ei pääseks sisse see, kes mõnel põhjusel on roojane.
20Ja ta võttis sajapealikud, ülikud ja rahva valitsejad ja kogu maa rahva ja viis kuninga Issanda kojast alla; ja nad tulid läbi Ülavärava kuningakotta ning panid kuninga istuma kuninglikule aujärjele.

“ Sel, kes oma südames iial põlvili pole, jääb ühtviisi tundmata nii patt kui Päästja.” ( poeet George Herbert) “Issand, tahan sulle täna pakkuda põlvitavat südant!”

Piibel ei teeskle, nagu ilma Jumalata elus puuduks igasugune rõõm ja nauding, aga Piibel hoiatab, et sõnakuulmatusele järgnevad igal juhul tagajärjed. Kui Jumal meie arusaamist valgustab ning sellega ka meie sõnakuulmatuse valguse kätte toob – käitume sageli nagu autotulede vahele lõksujäänud jänes – halvatud ning totaalselt tegevusvõimetud. Aga just siis on tegutsemist kõige rohkem vaja – kui soovime, et Jumal võiks sekkuda ning meie elu viltuläinud kursi taas õigeks muuta, pannes meid keskenduma peaasjale. Meeleparandus ei ole ühekordne sündmus – vaid hoopiski jätkuv elukursi õigeks sättimine et olla sünkroonis Jumalaga.
Preester Joojada toob esile Juuda patu ning roiskumise juure – kuninganna Atalja ( vt 22:3,4) – ning otsustab tegutseda. ( mõtle hetkeks oma elu võtmeteemadele, milles peamiseks probleemide põhjustajaks on sõnakuulmatus). Tema viib rahva ka järgneva kolme teoni. Kõigepealt näeb ta vaeva, et asetada Jumal taas kesksele kohale ning selleks kasutab templit ( s 10)- Jumala ligiolu sümbolit oma rahva keskel. Joas võitakse kuningaks ning selles toimingus hoiab ta käes osakest Toorast ( s 11) – näidates sellega tugevat tahet asetada Jumal ning tema Seadus tagasi rahva isikliku ning kogukondliku elu keskmesse. Siinkohal võiks mõtiskleda - milline koht on Pühakirjal sinu koguduse elu kujundamisel ning misjonitöös. Palvetada võiks kristlike poliitikute ja ärijuhtide pärast keda tunned, et nendegi valikud võiks põhineda piibellikel printsiipidel.
Teiseks võtab Joojada ette olemasolevad struktuurid ja kombed, mis tulevikus taas võiksid Juudale komistuskiviks osutuda – Baali preestrid ning altarid. Neil tuli kaduda ( 23:17). Millised mudelid ning mustrid koos sõnakuulmatusega peaksid samamoodi kaduma isnu elust?
Viimaks Joojada taastab Taaveit poolt rajatud jumalateenistuse/ kummardamise (s 18). Ja kui me tõesti tahame elada Jumalale sõnakuulelikku elu, on meilgi vaja õigeid harjumusi igapäevases jumalakummardamises, mis aitavad meil asetada Jumala kõige olulisemale kohale päevas. Mõtiskle, millised mudelid võiksid aidata sind elada jätkuvalt sõnakuulelikuna?

Täna Jumalat nende eest oma koguduses, kes Temast juhituina tegutsevad, et hoida alal õiget jumalateenimise viisi –selle kõikides vormides. Palu et sinun koguduses oleks alati küllalt selliseid inimesi!

Selle kommentaari autor: John Stephenson