Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kümnis ja rikkus

Neljapäev, 2. Oktoober 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 31:1-21

Paasapüha pidamist jätkatakse
1Kui see kõik oli lõpetatud, siis läks kogu kohalolev Iisrael välja Juuda linnadesse; ja nad purustasid ebaususambad, raiusid katki viljakustulbad ning kiskusid maha ohvrikünkad ja altarid kogu Juudas, Benjaminis, Efraimis ja Manasses, kuni kõik oli hävitatud. Siis läksid kõik Iisraeli lapsed tagasi, igaüks oma pärisosale, oma linnadesse.
Hiskija hoolitsus preestrite ja leviitide eest
2Ja Hiskija seadis preestrite ja leviitide rühmad rühmade viisi, igaühe vastavalt teenistusele, mis preestritele ja leviitidele oli ette nähtud, tooma põletus- ja tänuohvreid, teenima, tänama ja kiitma Issanda leeri väravais.
3Ja kuninga poolt oli toetus tema isiklikust omandist põletusohvrite tarvis: hommikusteks ja õhtusteks põletusohvriteks ja põletusohvriteks hingamispäevil, noorkuupäevil ja pühil, nõnda nagu Issanda Seaduses on kirjutatud.
4Ja ta käskis rahvast, kes elas Jeruusalemmas, anda preestritele ja leviitidele nende osa, et nad püsiksid Issanda Seaduses.
5Ja kui see käsk oli laiali läinud, siis tõid Iisraeli lapsed palju uudsesaaki viljast, veinist, õlist ja meest ning igasugu põllusaadustest; nad tõid rohkesti kümnist kõigest.
6Ja Iisraeli ja Juuda lapsed, kes elasid Juuda linnades, needki tõid kümnist veistest ning lammastest ja kitsedest, samuti kümnist pühadest andidest, mis olid pühitsetud Issandale, nende Jumalale, ja panid selle kuhjadesse.
7Nad hakkasid panema kuhjadesse kolmandas kuus ja lõpetasid seitsmendas kuus.
8Kui Hiskija ja vürstid tulid ning nägid kuhje, siis nad kiitsid Issandat ja tema rahvast Iisraeli.
9Ja kui Hiskija küsitles preestreid ja leviite nende kuhjade kohta,
10siis vastas temale ülempreester Asarja, Saadoki soost, ja ütles: "Sellest alates, kui Issanda kotta hakati tooma tõstelõivu, oleme söönud ja meie kõhud on täis, ja veelgi on palju järele jäänud; sest Issand on õnnistanud oma rahvast ja nõnda on see suur kogus üle jäänud."11Siis Hiskija käskis kambrid Issanda kojas korda seada; ja kui need olid korda seatud,
12siis viidi tõstelõiv, kümnis ja pühad annid hoolsasti sisse. Nende ülevaatajaks sai leviit Konanja; ja tema vend Simei oli teiseks.
13Ja Jehiel, Asasja, Nahat, Asael, Jerimot, Joosabad, Eliel, Jismakja, Mahet ja Benaja olid ametnikud Konanja ja tema venna Simei käe all kuningas Hiskija ja Jumala koja eestseisja Asarja määramise kohaselt.
14Ja leviit Koore, Jimna poeg, idapoolse värava hoidja, oli Jumalale toodavate vabatahtlike andide hooldaja, kes pidi jaotama Issanda tõstelõivu ja kõige pühamaid ande.
15Ja tema käe all olid Eeden, Minjamin, Jeesua, Semaja, Amarja ja Sekanja, kes pidid preestrite linnades ustavalt jaotama oma vendadele, niihästi vanemaile kui nooremaile rühmade kaupa,
16vastavalt nende suguvõsakirja kandmisele, meessoost kolmeaastased ja üle selle, kõigile, kes pidid tulema Issanda kotta igapäevast teenistuskohustust täitma oma rühmade kaupa.
17Ja preestrid kanti suguvõsakirja nende perekondade kaupa, aga leviidid, kahekümneaastased ja üle selle, vastavalt nende teenistuskohustustele rühmade kaupa.
18Nad kanti suguvõsakirja kõigi oma laste, naiste, poegade ja tütardega, terve kogudusena, sest oma ametikohustuse tõttu said nad pühitsetuiks.
19Ja Aaroni poegadel, preestritel, kes elasid oma karjamaalinnade väljadel, olid igas linnas nimeliselt määratud mehed, kes pidid osa kätte andma igale meesterahvale preestrite hulgas ja igale suguvõsakirja kantud leviidile.20Nõnda tegi Hiskija kogu Juudas; ta tegi, mis oli hea, õige ja kohus Issanda, tema Jumala ees.

Kui toon Sulle, Issand, tänu kõigi Sinu õnnistuste eest, siis anna mulle soov jagada seda teistega, mida ma olen nii teenimatult saanud… Las ma elan oma elu Sinu palge ees teistele, nii et ka nemad võiksid Su leida ja Sind tänada.(John-Charles Vockler, anglikaani piiskop, 1925– )

Kui preestrid ja leviidid pühendavad oma elu Jumala templis teenimisele, siis kust leiavad nad vahendeid elamiseks? Hiskijal on sellele vastus: ülejäänud kogukond peab neid toetama. Hiskija näitab eeskuju, tuues põletusohvrid sabatiks ja pühadeks ise, ja siis palub Iisraeli ja Juuda inimestel tuua oma panus (s 3,4). Tema üleskutsele reageeritakse tõeliselt heldelt. Neli kuud toovad inimesed oma saagist ja karjast kümnist ning ohvriannid kuhjatakse hunnikusse. Templiteenistuses olijad saavad võtta nii palju, kui neil vaja. Kõik preesterlikud perekonnad saavad elada ilma, et peaks millestki puudust tundma.
Meile öeldakse, et see on hea ja õige ja ustav Jumala ees (s 20). Hiskija sai õigesti aru, et jumalateenistus on midagi enamat kui kiitus, palve ja rituaal. See hõlmab ka hoolitsemist kõigi materiaalsete vajaduste eest (5Ms 14:28,29) (perede, tervete kogukondade) (s 18). Täna kutsume seda holistlikuks teenimiseks, kuid kuidas me seda ka ei kutsuks, on selge, et sotsiaaltöö ja vaeste eest hoolitsemine on osa evangeeliumist ja palvest.
Ma leian, et on tähelepanuväärne, et vaesemad kirikud võtavad sageli seda tõsisemalt kui jõukad. Selle kohta võib palju näiteid tuua. Sambias on kogudus, mis annetas oma katkise katuse jaoks kogutud raha leskedele ja HIV/Aids orbudele. Mexico Citys annetas üks kogudus raha selleks, et töötuid ümber õpetada. Rääkisin kunagi ühe emaga, kes võitles eluraskustega. Ta rääkis, et oli kogenud Jumala armastust tegudes palju enne, kui kuulis evangeeliumi – aga see tähendab, et kui talle räägiti Kristuse armastusest ja andestusest, tal polnud probleeme uskumisega. Hiskija visioon ja vastutus on väljakutse meile kõigile, et teenida Jumalat igal viisil, mis ta meid palub.

Mis hoiab meid tagasi jagamast rohkem nendega, kellel on puudus? Palu Jumalat näidata meile, kuidas minna edasi suuremas usus, et õnnistada rohkem inimesi.

Selle kommentaari autor: Elaine Storkey