Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jälle uus usupuhastus!

Kolmapäev, 8. Oktoober 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 34:19-33

Seaduse raamat leitakse
19Aga kui kuningas kuulis Seaduse sõnu, siis ta käristas oma riided lõhki.
20Ja kuningas andis käsu Hilkijale ja Ahikamile, Saafani pojale, ja Abdonile, Miika pojale, ja kirjutaja Saafanile ja kuninga sulasele Asajale, öeldes:
21"Minge küsitlege Issandat minu ning Iisraelist ja Juudast ülejäänute nimel leitud raamatu sõnade pärast, sest suur on Issanda viha, mis meie peale on valatud, sellepärast et meie vanemad ei ole tähele pannud Issanda sõna ega ole teinud kõike nõnda, nagu selles raamatus on kirjutatud!"22Siis läksid Hilkija ja need, keda kuningas käskis, naisprohvet Hulda juurde, kes oli riietehoidja Sallumi, Tokhati poja, Hasra pojapoja naine ja elas Jeruusalemmas teises linnaosas, ja rääkisid temale, nagu see asi oli.
23Ja tema ütles neile: "Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Öelge sellele mehele, kes teid minu juurde läkitas:
24Nõnda ütleb Issand: Vaata, ma saadan sellele paigale ja selle elanikele õnnetuse, kõik need sajatused, mis on kirja pandud selles raamatus, mida Juuda kuningale ette loeti,
25sellepärast et nad jätsid minu maha ja suitsutasid teistele jumalatele, et mind vihastada oma igasugu kätetöödega, sellepärast valatakse ka minu tuline viha selle paiga peale ja see ei kustu mitte.
26Aga Juuda kuningale, kes teid läkitas Issandat küsitlema, öelge nõnda: Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal, sõnadest, mis sa oled kuulnud:
27Et su süda pehmenes ja sa alandasid ennast Jumala ees, kui sa kuulsid tema sõnu selle paiga ja selle elanike kohta, et sa alandasid ennast minu ees, käristasid oma riided lõhki ja nutsid minu ees, siis olen ka mina sind kuulnud, ütleb Issand.
28Vaata, ma koristan sind su vanemate juurde ja sind koristatakse rahus oma hauda ja sinu silmad ei saa näha kogu seda õnnetust, mille ma saadan sellele paigale ja selle elanikele." Ja nad tõid kuningale sõna tagasi.29Siis kuningas läkitas käsu ja kogus kokku kõik Juuda ja Jeruusalemma vanemad.
30Ja kuningas läks Issanda kotta, ka kõik Juuda mehed ja Jeruusalemma elanikud, preestrid ja leviidid ja kogu rahvas, niihästi suured kui väikesed, ja ta luges nende kuuldes Issanda kojast leitud Seaduse raamatu kõik sõnad.
31Ja kuningas astus oma kohale ja tegi Issanda ees lepingu, et nad käivad Issanda järel ja peavad tema käske, manitsusi ja määrusi kõigest südamest ja kõigest hingest, et täita selle Seaduse sõnu, mis sellesse raamatusse oli kirjutatud.
32Ja ta seadis selle lepingu alla kõik, kes leiti Jeruusalemmast ja Benjaminist. Ja Jeruusalemma elanikud täitsid Jumala, oma vanemate Jumala lepingut.
33Ja Joosija kõrvaldas kõik jäledused kõigist Iisraeli laste maakondadest ja pani kõik, kes elasid Iisraelis, teenima Issandat, nende Jumalat. Niikaua kui ta elas, ei taganenud nad Issandast, oma vanemate Jumalast.

Joosija alustas oma usupuhastusega paarikümneaastaselt ning kogu protsess sai alguse tema südametasandilt. Teod järgnesid hiljem. Ära ka sina vaata kõigepealt tegudele või nende puudumisele, vaid vaata südametasandile - kas su lootus on täiesti Jeesusel ning su kiitus tema andestusest.

Joosija ärkas Jumala tahet otsima juba nooruses. Usupuhastuse alguses hävitati ebajumalate altarid, sambad ning muud paganausu esemed Jeruusalemmast ning kogu Juudamaalt. Kogu olukord meenutas u 70 aastat varasemat Hiskija aega. Hämmastav on selle puhastuse põhjalikkus: „lõi puruks“, „väikesteks tükkideks“, „külvati haudadele“, surnud ebajumalapreestrite luud põletati nende oma altaritel“ (s 4-5). Need meetmed olid ühtaegu nii dramaatilised, otsustavad kui ka lõplikud.
Ega usuvabadus kaasaegses mõistes ei olekski tollases Iisraelis toiminud, sest rahva suhe Jehoovasse oli ainulaadne. Kõige lähedasem meie praegusele usuvabadusele oli Iisraeli määrus kohelda võõramaalast hästi – sellel alusel, et ka Iisraeli rahvas ise oli olnud võõramaalasena Egiptuses. Kui kannaksime selle üle tänapäeva, võiksime öelda, et ka meie peaksime ehk sisserändajaid kohtlema kõigiti hästi.
Keset templi puhastust kogeti korraga suurt üllatust: leiti üles kadunud Moosese seaduse raamatud (s 14,15). Kogu usupuhastuse meetmete täideviimine võttis kokku aega ligi 10 aastat (s 8). See pikk periood viitab esmalt sellele, kui raske tööga oli tegemist, teisalt aga ka sellele, kui tugev oli vastuseis usupuhastusele. Tundub et rahvas oli oma uskumistelt ikka veel lõhenenud.
Sama kehtib usuvõitlustes ka meie päevil – need on pikaaegsed ning nõuavad nii sinult kui minult kogu vastupidamist ning visadust.

Elav usk peab olema tõene, sihikindel ning siiras.

Selle kommentaari autor: Juhani Lindgren