Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Sõnakuulelikkus ja ebaõnnestumine

Neljapäev, 9. Oktoober 2008

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 2Aj 35

Joosija peab paasapüha
1Ja Joosija pidas Jeruusalemmas paasapüha Issanda auks; esimese kuu neljateistkümnendal päeval tapeti paasatall.
2Tema seadis preestrid nende ametisse ja kinnitas nad Issanda koja teenistusse.
3Ja ta ütles leviitidele, kes õpetasid kogu Iisraeli ja olid pühitsetud Issandale: "Pange püha laegas kotta, mille Saalomon, Taaveti poeg, Iisraeli kuningas, on ehitanud; teil pole enam vaja seda õlgadel kanda. Teenige nüüd Issandat, oma Jumalat, ja tema rahvast Iisraeli!
4Ja korraldage endid oma perekondade kaupa rühmadena Taaveti, Iisraeli kuninga eeskirja ja tema poja Saalomoni määruse järgi
5ja astuge pühamusse - leviitide perekonnarühmad olgu vastavalt teie vendade, rahva poegade perekondade jaotusele -
6ja tapke paasatall, pühitsege endid ja valmistage see oma vendadele, tehes, nagu Issand Moosese läbi on käskinud!"7Ja Joosija annetas rahva poegadele lambaid ja kitsi, lamba- ja kitsetallesid - kõik paasaohvreiks kõigile kohalviibijaile - arvult kolmkümmend tuhat, ja kolm tuhat veist; need olid kuninga omandist.
8Ka tema vürstid annetasid vabatahtlikult rahvale, preestritele ja leviitidele; Hilkija, Sakarja ja Jehiel, Jumala koja eestseisjad, andsid preestritele paasaohvreiks kaks tuhat kuussada talle ja kolmsada veist.
9Ja Konanja, ja Semaja ja Netaneel, tema vennad, ja Hasabja, Jeiel ja Joosabad, leviitide ülemad, annetasid leviitidele paasaohvreiks viis tuhat talle ja viissada veist.10Nõnda valmistuti teenistuseks. Siis asusid preestrid oma kohtadele, nõndasamuti leviidid rühmade kaupa, nagu kuningas oli käskinud,
11ja nad tapsid paasatalle; preestrid piserdasid verd nende käest ja leviidid nülgisid.
12Aga nad panid kõrvale põletusohvrid, mis nad pidid andma rahva poegade perekondadele rühmade kaupa ohverdamiseks Issandale, nõnda nagu Moosese raamatus on kirjutatud; ja nõndasamuti oli lugu veistega.
13Ja nad küpsetasid paasatalle korra kohaselt tulel, pühitsetud annid aga keetsid nad pottides, padades ja pannidel, ja viisid need rutates kõigile rahva poegadele.
14Seejärel nad valmistasid iseendile ja preestritele, sest preestrid, Aaroni pojad, olid ööni ohverdamas põletusohvreid ja rasvu; seepärast valmistasid leviidid iseendile ja preestritele, Aaroni poegadele.
15Ja lauljad, Aasafi pojad, olid oma kohal Taaveti, Aasafi, Heemani ja kuninga nägija Jedutuuni käsu kohaselt; ja väravahoidjad olid igas väravas; neil ei olnud vaja oma teenistusest lahkuda, sest nende vennad leviidid valmistasid neile. 16Nõnda korraldus kogu Issanda teenistus sel päeval - paasapüha pidamine ja põletusohvrite ohverdamine Issanda altaril - kuningas Joosija käsu kohaselt.
17Ja kohal viibivad Iisraeli lapsed pidasid seekord paasapüha ja hapnemata leibade püha seitse päeva.
18Niisugust paasapüha ei olnud Iisraelis peetud prohvet Saamueli päevist peale; sest ükski Iisraeli kuningaist ei olnud pidanud niisugust paasapüha, nagu pidasid Joosija, preestrid ja leviidid, kogu kohal viibiv Juuda ja Iisrael ja Jeruusalemma elanikud.
19Joosija kaheksateistkümnendal valitsemisaastal peeti see paasapüha.
Joosija surm
20Pärast kõike seda, kui Joosija oli koja korda seadnud, tuli Egiptuse kuningas Neko sõdima Karkemise vastu Frati jõe ääres; ja Joosija läks temale vastu.
21Aga see läkitas tema juurde saadikud ütlema: "Mis on mul sinuga tegemist, Juuda kuningas? Ei ole ma täna tulnud sinu vastu, vaid selle soo vastu, kes minuga sõdib. Jumal on mind käskinud rutata. Jäta rahule Jumal, kes on minuga, et ta sind ei hävitaks!"
22Aga Joosija ei hoidunud temast eemale, vaid muutis end tundmatuks, et temaga võidelda; ta ei kuulanud Neko sõnu, mis olid Jumala suust, vaid läks sõdima Megiddo orgu.
23Aga kütid ambusid kuningas Joosijat; ja kuningas ütles oma sulastele: "Viige mind ära, sest ma olen raskesti haavatud!"
24Siis ta sulased tõstsid ta sõjavankrist teise vankrisse, mis tal oli, ja viisid ta Jeruusalemma. Ta suri ja ta maeti oma vanemate hauda. Ja kogu Juuda ja Jeruusalemm leinasid Joosijat.
25Ja Jeremija tegi Joosija pärast nutulaulu; kõik lauljad ja lauljannad on oma nutulauludes rääkinud Joosijast kuni tänapäevani. See kujunes Iisraelis tavaks; ja vaata, need on Nutulauludes kirja pandud.26Ja muud Joosija lood ja tema vagad teod, mis vastasid Issanda Seaduse eeskirjale,
27tema varasemad ja hilisemad lood, vaata, need on kirja pandud Iisraeli ja Juuda Kuningate raamatus.

Alles nüüd saab minust tõeline jünger. Ärgu ükski nähtavatest ja nähtamatutest jõududest takistagu mind püüdlemast Jeesuse poole (Ignatius, Antiookia piiskop, märter, u 35-107).

On imelik, kuidas me oleme võimelised nii suureks sõnakuulelikkuseks Jumalale kui ka masendavaks läbikukkumiseks. Selles kirjakohas võib Joosijas näha mõlemat. Pärast kaheksatteist valitsusaastat on need paasapühad ilmselgelt tema valitsusaja kõrgpunkt. Ta käib eelnevate jumalameeste, Moosese, Saamueli, Taaveti ja Saalomoni jälgedes (s 4,6,18). Jumalale tuuakse külluslikult ande ning tänu ja ülistus täidab inimesi. Paasapühade lugu on tähendusrikas ka meie jaoks. Nagu surmaingel möödus ustest, mis olid määritud talle verega (2Ms 12:12,13), nii ka meie loodame Kristuse verele, mis päästab meid Jumala kohtust.
Selle kirjakoha teises pooles tabab Joosijat selge läbikukkumine. Egiptuse vaarao oli valmis alustama sõda. Paabeli, mitte Iisraeli vastu. Enne lahingut sirutab ta välja oliivipuu oksa (s 21). Joosija lükkab tagasi vaarao rahupakkumise ja Egiptuse kuninga poolt edastatud Jumala sõna (s 22). Maskeerituna võitleb ta nii või teisiti. Hukatuslik manööver lõpeb Joosija surmaga ja kogu Jeruusalemma leinaga tema pärast (s 24).
Jumal räägib tihti inimeste kaudu, kes ei kutsu ennast kristlasteks. Jeesusesse uskujatena peaks meil olema alandlikkus taibata, et mittekristlastel on meile palju õpetada, kui nad valmistuvad Jumala tõde kuulama ja selle järgi talitama. Mõnikord võib Jumal meile kolleegide või naabrite kaudu esitada väljakutseid või meid noomida. Ükskord tajusin, kuidas Jumal rääkis selgelt ühe tuttava teadlase mõtiskluste kaudu lahutatud perede laste vajadustest. Meie vastutus on Jumala häält kuulda ja sellele vastata, nii pühalikus ülistuses kui ka valdkondades, milles on meil endal palju ideid, mis ootavad väljakutset. Peaksime rohkem palvetama, et mõistaksime, mida Jumal meile räägib, eriti, kui ta räägib inimeste kaudu, kellest seda ei oota.

Kui tihti on Jumal kasutanud mitte-kristlasi, et sulle väljakutseid esitada mõnes sinu elu või mõtete valdkonnas? Kui vastus on “ei”, siis peaksid võib-olla hoolikamalt kuulama.

Selle kommentaari autor: Juhani Lindgren