Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala üleloomulik ligiolu tules

Reede, 27. November 2009

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Tn 3:1-30

Kolm meest tulises ahjus
1Kuningas Nebukadnetsar laskis valmistada kuldkuju, mille kõrgus oli kuuskümmend küünart ja laius kuus küünart; ta laskis selle püstitada Duura orgu Paabelimaal.
2Ja kuningas Nebukadnetsar käskis kokku kutsuda asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna ametikandjad, et need tuleksid pühitsema kuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada.
3Siis kogunesid asehaldurid, ülemad ja maavalitsejad, nõunikud, varahoidjad, kohtunikud, korravalvurid ja kõik linna ametikandjad pühitsema kuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada. Nad asetusid kuju ette, mille Nebukadnetsar oli püstitanud.
4Ja hüüdja hüüdis valjusti: "Teid, rahvad, suguvõsad ja keeled, kästakse:
5niipea kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, heitke maha ja kummardage kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar on püstitanud!
6Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse otsekohe tulisesse ahju!"
7Seepärast, niipea kui kuuldi sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, heitsid kõik rahvad, suguvõsad ja keeled maha ja kummardasid kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar oli lasknud püstitada.8Seepeale astus otsekohe esile kaldea mehi ja need süüdistasid juute.
9Nad hakkasid rääkima ja ütlesid kuningas Nebukadnetsarile: "Kuningas elagu igavesti!
10Sina, kuningas, oled andnud käsu, et igaüks, kes kuuleb sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, peab heitma maha ja kummardama kuldkuju,
11aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse tulisesse ahju.
12On olemas juuda mehed, keda sa oled pannud valitsema Paabeli maakonna üle: Sadrak, Meesak ja Abednego. Need mehed ei hooli sinust, kuningas, nad ei teeni sinu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada."13Siis käskis vihane ja raevunud Nebukadnetsar tuua Sadraki, Meesaki ja Abednego; ja need mehed toodi kuninga ette.
14Nebukadnetsar hakkas rääkima ja ütles neile: "Kas see on tõsi, Sadrak, Meesak ja Abednego, et teie ei teeni mu jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille ma olen lasknud püstitada?
15Kui te nüüd otsekohe, kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja igasugu mänguriistade häält, olete valmis maha heitma ja kummardama kuju, mille ma olen lasknud valmistada, siis on see hea; aga kui te ei kummarda, siis heidetakse teid otsekohe tulisesse ahju. Ja kes oleks see jumal, kes teid päästaks minu käest?"
16Sadrak, Meesak ja Abednego kostsid ning ütlesid kuningale: "Nebukadnetsar! Selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi.
17Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa: ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas!
18Aga kui mitte, siis olgu sul teada, kuningas, et meie ei teeni su jumalaid ega kummarda kuldkuju, mille sa oled lasknud püstitada." 19Siis Nebukadnetsar vihastas ja ta näojume muutus Sadraki, Meesaki ja Abednego pärast; ta käskis ahju kütta seitse korda rohkem kui tavaliselt.
20Ja ta käskis mõningaid tugevaid mehi oma sõjaväest siduda Sadrak, Meesak ja Abednego kinni, et heita nad tulisesse ahju.

Peatu hetkeks, et kuulatada – kas on mõni valdkond minu elus, kus Jumal mind kuuletuma kutsub? Hoian ma ennast tagasi, kartes võimalikke tagajärgi?

Tundub vägagi tõenäoline, et selle massiivse kuju püstitamise ja kummardamise ajendiks oli Nebukadnetsari eesmärk luua mingitki ühtsust oma väga mitmekülgses impeeriumis. Ta polnud ei esimene ega viimane, üritamaks kasutada religiooni poliitiliste ja sotsiaalsete eesmärkide saavutamiseks.

Kolme sõbra sõnad kuningale (s 16-18) olid vägagi väljakutsuvad.
Sadrak, Meesak ja Abednego teadsid, et teenides Jumalat, on nende jaoks kellegi või millegi muu kummardamine absoluutselt välistatud. Siin ei ole juttugi sellest, et ‘noh, vahest see ükskord ainult ei loe..’. Ka ei tulenenud nende seisukoht kindlast veendumusest, et neid tulest tingimata päästetakse. Nad teadsid täie kindlusega, et Jumal on võimeline neid päästma, kuid ei teadnud kas see ka nii sünnib. Nad võtsid oma seisukoha, teades, et teevad seda võibolla oma elu hinnaga.

Nende armastus Jumala vastu ilmnes radikaalses kuulekuses.

‘Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes
armastab mind.’ (Jh 14:21)

Võibolla tunned end nagu minagi – et mu armastus Jumala vastu on nõrk ja jõuetu võrreldes armastusega, mida osutasid need mehed. Lugedes seda teksti – kas on Jumal osutamas mingitele aladele meie eludes, meie südameis, kus oleme andnud maad kompromissidele, oleme lasknud millelgi saada kõrgema koha, kui seda omab Jumal meie jaoks?

Kui kolm sõpra heideti leekidesse, ilmus nende kõrvale neljas. Vaidlus, kas tegemist oli ingli või inkarnanatsioonieelse Kristuse ilmumisega, ei oma siin tähtsust. Sadrak, Meesak ja Abednego said imestusväärset üleloomulikku abi. Sellel hetkel, kui nemad olid nõus täielikus kuulekuses välja astuma, tuli Jumal ise om väes neile vastu.

Jeesuse lubadus eelpool tsiteeritud Johannese evangeeliumi 14. peatükis jätkub: ‘Aga kes armastab mind, seda armastab mu Isa, ja mina
armastan teda ning näitan talle ennast.’

Mõtle selle üle, et Jumal on lubanud oma ligiolus olla nendega, kes osutavad oma armastust Tema vastu kompromissitu kuulekusega. Julgustagu see meid püsivale kuulekusele.

Selle kommentaari autor: Chris Doig