Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kus asub auhiilgus?

Pühapäev, 6. November 2011

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Psalm 115

Jumalale üksi olgu au
1Mitte meile, Issand, mitte meile, vaid oma nimele anna au oma helduse pärast, oma ustavuse pärast!
2Mispärast peaksid paganad ütlema: "Kus on nüüd nende Jumal?"
3Aga meie Jumal on taevas, ta teeb kõik, mis temale meeldib.
4Nende ebajumalad on hõbe ja kuld, inimeste kätetöö.
5Suu neil on, aga nad ei räägi; silmad neil on, aga nad ei näe;
6kõrvad neil on, aga nad ei kuule; nina neil on, aga nad ei tunne lõhna;
7käed neil on, aga nad ei katsu; jalad neil on, aga nad ei kõnni; nende kurk ei kõnele.
8Nende sarnaseks saavad nende tegijad ja kõik, kes nende peale loodavad.
9Iisrael, looda Issanda peale, tema on teie abi ja teie kilp!
10Teie, Aaroni sugu, lootke Issanda peale, tema on teie abi ja teie kilp!
11Teie, kes Issandat kardate, lootke Issanda peale; tema on teie abi ja teie kilp!
12Issand mõtleb meile, tema õnnistab: ta õnnistab Iisraeli sugu, ta õnnistab Aaroni sugu,
13ta õnnistab neid, kes kardavad Issandat, nii pisikesi kui suuri.
14Issand lisagu teile veel õnnistust, teile ja teie lastele!
15Teie olete Issanda õnnistatud, selle, kes on teinud taeva ja maa!
16Taevas on Issanda taevas ja maa on ta andnud inimlastele.
17Ei surnud kiida Issandat ega need, kes lähevad alla vaikusesse.
18Aga meie, me täname Issandat nüüd ja igavesti. Halleluuja!

“Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas.” (Mt 5:16) Ülistus sulle Isa, et minu lihtsad teod võivad tuua sulle au!

On ohtlik mitte teada millega au ei tule kaasa. Ajalugu õpetab meile, et kui inimene või rahvad võtavad Jumalale kuuluva au enesele, siis kutsuvad nad kaela kirjeldamatud kannatusd enesele ja teistele. Teise Maailmasõja keskmes asus - ja kas võime seda unustada?! - ühe rassi kultus kes soovis saada kogu au. Psalmist alustab tuues esile muutumatu tõe: kogu au kuulub Jumalale ja ainult Jumalale (s 1).
Edasi aga uurib psalmist erinevaid eneseaustamise sügavikke kuhu inimesed on langenud. Kollektiivne eneseaustamine toob kaasa vastuseisu Iisraeli Jumalale. Ja sellises seisundis olevate usklike kohta on kohane ning soovitav küsida” Kus on nende Jumal?”
Jumala pisendamine või talle väljakutsete esitamine on inimliku ülbuse tipp. Laulja näitab, et taolise ülbuse taga on ebajumalateenimine (s 3 - 8). Ebajumalateenistus mistahes vormis tähendab, et inimene pöörab selja oma Loojale. Ebajumalate teenimiseks tuleb lahti ütelda tõelisest Jumalast, isegi kui selle juures ei öelda ühtegi sõna. Sellepärat ütles ka Jeesus: “Te ei saa korraga teenida Jumalat ja mammonat” (Mt 6:24). Me muutume selle sarnaseks mida teenime (s 8). Ja kui me teenime midagi millel puudub kõne- nägemis-, kuulmis- ja tunnetusvõime, siis muutume ka ise vaimselt tundetuiks. Jumala põlgamine ning hülgamine on selle loomulik tagajärg.
Ülejäänud psalm, alates 9.salmist võib aga tuua suurt lohutust neile kes elame ajal mil püha naeruvääristamine ning jumaliku põlgamine on muutunud igapäevaseks. Asjaolu et teised Jumalat pilkavad ei tohiks aga meid panna Temasse usku kaotama. Jumal on meie varjupaik ja abimees; meil ei olegi kedagi teist. Jumal ei ole meid unustanud ning ta on ja jääb innukaks meid õnnistama (12). Aga et oleksime üldse võimelised tema õnnistusi vastu võtma peab meil temaga suhe olema. Rõõm ja nauding mida kogeme Teda ülistades on märk sellest, et meil see suhe temaga on, ning see on korras. (s 18).

Hea Issand, anna mulle jõudu, kui sind naeruvääristatakse ning mind sinu tõttu; et ka mina võiksin palvetada nagu sina tegid seda ristil olles: “Isa anna neile andeks, sest nad ei tea mida nad teevad! “ (Lk 23:34)

Selle kommentaari autor: Valson Thampu