Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Liidrite omadused

Teisipäev, 28. Veebruar 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 3Ms 21,1-24

Nõuded preestrite kohta
1Ja Issand ütles Moosesele: "Räägi preestritega, Aaroni poegadega, ja ütle neile, et ükski neist ei tohi ennast roojastada surnu pärast oma rahva seas;
2üksnes sugulase pärast, kes temale on kõige lähem: oma ema ja isa, oma poja ja tütre, oma venna
3või oma neitsiliku õe pärast, kes on temaga suguluses ega ole saanud mehele, võib ta ennast roojastada;
4ta ei tohi ennast roojastada ega teotada isandana oma rahva seas!
5Nad ei tohi endil pealage paljaks ajada ega habeme äärt ära lõigata ja nad ei tohi oma ihusse lõigata mitte mingisugust märki!
6Nad peavad olema pühad oma Jumalale ja nad ei tohi teotada oma Jumala nime, sest nad ohverdavad Issanda tuleohvreid, oma Jumala leiba, ja seepärast olgu nad pühad!
7Nad ei tohi võtta hoora ega teotatud naist; nad ei tohi võtta ka mehe poolt äraaetud naist, sest preester on pühitsetud oma Jumalale!
8Sa pead teda pidama pühaks, sest ta ohverdab sinu Jumala leiba; ta olgu sulle püha, sest mina, Issand, kes teid pühitseb, olen püha!
9Kui preestri tütar ennast teotab hoorusega, siis ta teotab oma isa; ta põletatagu ära tulega!10Ülempreester oma vendade hulgas, kellele on valatud pähe võideõli ja kelle kätt on täidetud, et ta võib kanda ametiriideid, ei tohi oma juukseid lahtiseks jätta ega oma riideid lõhki käristada,
11ja ta ei tohi minna mitte ühegi surnu juurde; ka oma isa ja ema pärast ei tohi ta ennast roojastada!
12Ta ei tohi väljuda pühamust, et ta ei teotaks oma Jumala pühamut, sest tema peal on ta Jumala pühitsuse võideõli! Mina olen Issand!
13Ta võtku naine selle neitsipõlves:
14ta ei tohi võtta leske ega hüljatut ega teotatut ega hoora, vaid ta võtku naiseks üks neitsi oma rahva seast,
15et ta ei teotaks oma seemet oma rahva seas, sest mina olen Issand, kes teda on pühitsenud!"16Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
17"Räägi Aaroniga ja ütle: Ükski su järglasist nende tulevastes põlvedes, kellel on mingi viga, ei tohi tulla ohverdama oma Jumala leiba,
18sest ükski, kellel on mingi viga, ärgu astugu esile, olgu mees pime või lombak või lõhkise ninaga või mõne moonutatud liikmega,
19või keegi, kellel on murtud jalg või murtud käsi,
20või on küürakas, kuivetanud, kaega silmal, sügeliste või sammaspoolega, või on kohitsetu!
21Ükski preester Aaroni järglasist, kellel on mingi viga, ärgu tulgu ohverdama Issanda tuleohvreid: tal on viga küljes, ta ei tohi tulla ohverdama oma Jumala leiba!
22Oma Jumala leiba, kõige pühamat ja püha, ta võib küll süüa,
23ometi ta ei tohi tulla eesriide juurde ega ligineda altarile, sest ta on vigane; ta ei tohi teotada minu pühi paiku, sest mina olen Issand, kes need on pühitsenud!"
24Ja Mooses rääkis seda Aaronile ja ta poegadele ja kõigile Iisraeli lastele.
Nõuded preestrite kohta
1Ja Issand ütles Moosesele: "Räägi preestritega, Aaroni poegadega, ja ütle neile, et ükski neist ei tohi ennast roojastada surnu pärast oma rahva seas;
2üksnes sugulase pärast, kes temale on kõige lähem: oma ema ja isa, oma poja ja tütre, oma venna
3või oma neitsiliku õe pärast, kes on temaga suguluses ega ole saanud mehele, võib ta ennast roojastada;
4ta ei tohi ennast roojastada ega teotada isandana oma rahva seas!
5Nad ei tohi endil pealage paljaks ajada ega habeme äärt ära lõigata ja nad ei tohi oma ihusse lõigata mitte mingisugust märki!
6Nad peavad olema pühad oma Jumalale ja nad ei tohi teotada oma Jumala nime, sest nad ohverdavad Issanda tuleohvreid, oma Jumala leiba, ja seepärast olgu nad pühad!
7Nad ei tohi võtta hoora ega teotatud naist; nad ei tohi võtta ka mehe poolt äraaetud naist, sest preester on pühitsetud oma Jumalale!
8Sa pead teda pidama pühaks, sest ta ohverdab sinu Jumala leiba; ta olgu sulle püha, sest mina, Issand, kes teid pühitseb, olen püha!
9Kui preestri tütar ennast teotab hoorusega, siis ta teotab oma isa; ta põletatagu ära tulega!10Ülempreester oma vendade hulgas, kellele on valatud pähe võideõli ja kelle kätt on täidetud, et ta võib kanda ametiriideid, ei tohi oma juukseid lahtiseks jätta ega oma riideid lõhki käristada,
11ja ta ei tohi minna mitte ühegi surnu juurde; ka oma isa ja ema pärast ei tohi ta ennast roojastada!
12Ta ei tohi väljuda pühamust, et ta ei teotaks oma Jumala pühamut, sest tema peal on ta Jumala pühitsuse võideõli! Mina olen Issand!
13Ta võtku naine selle neitsipõlves:
14ta ei tohi võtta leske ega hüljatut ega teotatut ega hoora, vaid ta võtku naiseks üks neitsi oma rahva seast,
15et ta ei teotaks oma seemet oma rahva seas, sest mina olen Issand, kes teda on pühitsenud!"16Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
17"Räägi Aaroniga ja ütle: Ükski su järglasist nende tulevastes põlvedes, kellel on mingi viga, ei tohi tulla ohverdama oma Jumala leiba,
18sest ükski, kellel on mingi viga, ärgu astugu esile, olgu mees pime või lombak või lõhkise ninaga või mõne moonutatud liikmega,
19või keegi, kellel on murtud jalg või murtud käsi,
20või on küürakas, kuivetanud, kaega silmal, sügeliste või sammaspoolega, või on kohitsetu!

Mõtle kristlikele juhtidele, kelle elu pühadus juhib sind Jumalat ülistama. Kiida Jumalat nende eest.

Olles vaadelnud Jumala pühadust ja pühadust, mida nõuti tavalistelt inimestelt, keskendub 3. Moosese raamat nüüd Iisraeli usuelu juhtidele. Preestrite kõlblikkuse nõuded ja käitumispiirangud olid seatud peegeldama Jumala pühadust.
Peatükid 21 ja 22 jagunevad kumbki kolme ossa, mis lõppevad kokkuvõtva vormeliga: “Mina olen Issand, kes teeb sinu/tema/nemad pühaks”. Salmid 1-9 viitavad preestritele, kes pidid hoidma endid rituaalse puhtuse seisundis (välja arvatud otsesed perekondlikud kohustused surnute ees), hoiduma teatud leinariitustest ja abielluma kindlatele nõuetele vastavate naistega. Salmid 10-15 annavad spetsiaalsed normid rituaalse puhutse, leinatalituste ja abikaasa valiku osas ülempreestrile. Salmid 16-24 toovad välja veatu füüsilisuse tingimused preestrite tarvis, kes ohverdavad rahva eest. Need korraldused anti selleks, et Jumala pühadus saaks rõhutatud tema rahvale nähtaval moel kui nende pattude eest toodud ohvrid asetati Tema altarile.

Nõuded kristlikele juhtidele tänapäeval ei ole võibolla füüsiliselt nii ilmsed, kuid nende teenimistööd ei peaks diskrediteerima jumalatu või ebasobiv käitumine. Nüüd pühitseb Jumal meid Kristuse ühekordse ohvri ja Püha Vaimu läbi. Juhid peavad kindlustama, et nende elud näitavad üles kõrvalekaldumatut otsust järgida Kristust ning et nad ei põhjusta oma eeskujuga teiste komistamist. Paulus võis öelda: “Võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse!” (1. Kor. 11:1) Keegi ei suuda üles näidata täiuslikkust, kuid me saame ilmutada Kristuse valitsusele alistumise protsessi, püüdes jagu saada patust (Rm. 7:7-25) ning otsides andestust ja ennistamist eksimise korral. Samuti on oluline kristlike juhtide perekonnaelu. Pastoraalkirjad rõhutavad, et meeste ja naiste elud peavad oma perekonnas ja kogukonnas olema ilma etteheideteta, enne kui neile saab usaldada juhi rolli kirikus (1. Tim. 3:1-13; Tiituse 1:6-9). Palveta, et head juhid jääksid pühadeks (Heb. 13:18). Palveta, et noored, tulevased juhid oleksid targad nende elusuunda mõjutavate otsuste tegemisel, eriti pidades silmas valikuid, mis puudutavad vallalisust või abielupartnereid.

Kui palju näevad sinu pereliikmed, väljaspool-olijad ning ka usukaaslased sinus Jumala iseloomu? Palveta, et Püha Vaim võimaldaks Tema pühadusel sinus särada.

Selle kommentaari autor: Sylvia Collinson