Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ilmutatud sõnad

Kolmapäev, 9. Mai 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 24:1-25

Bileam õnnistab Iisraeli
1Kui Bileam nägi, et Iisraeli õnnistamine oli Issanda silmis hea, siis ei läinud ta mitte nagu eelmistel kordadel otsima endemärke, vaid pööras oma näo kõrbe poole.
2Ja kui Bileam oma silmad üles tõstis, siis ta nägi Iisraeli asuvat leeris oma suguharude kaupa. Ja tema peale tuli Jumala Vaim.
3Ta hakkas rääkima ja ütles:
"Nõnda kuulutab Bileam, Beori poeg, nõnda kõneleb avatud silmaga mees,

4nõnda kuulutab Jumala kõnede kuulaja, kes näeb Kõigeväelise nägemusi, mahalangenuna avatud silmil:
5kui kaunid on su telgid, Jaakob, su eluasemed, oh Iisrael!
6Nagu laiuvad orud, nagu rohuaiad jõe kaldal, nagu Issanda istutatud aaloepuud, nagu seedripuud vete ääres.
7Vesi ta astjaist voolab üle ja ta külvil on palju vett. Tema kuningas on Agagist vägevam ja ta kuningriik ülendab ennast.
8Jumal, kes tõi tema Egiptusest, on talle otsekui sarved metshärjale. Ta neelab rahvaid, oma vaenlasi, ta murrab nende luid, oma nooltega purustab neid.
9Ta on laskunud lebama, ta lamab nagu lõvi või emalõvi, kes julgeks teda äratada? Õnnistatud olgu, kes sind õnnistavad, neetud, kes sind neavad!"
Bileami ennustus
10Siis Baalaki viha süttis põlema Bileami vastu ja ta lõi oma käed kokku. Ja Baalak ütles Bileamile: "Ma kutsusin sind needma mu vaenlasi, ja vaata, sa oled neid kolm korda õnnistanud.
11Mine nüüd, põgene koju! Ma kavatsesin sind väga austada, aga näe, Issand on keelanud sind austada!"
12Ja Bileam vastas Baalakile: "Eks ma rääkinud juba su käskjalgadele, keda sa saatsid minu juurde, öeldes:
13Isegi kui Baalak annaks oma koja täie hõbedat ja kulda, ei võiks ma üle astuda Issanda käsust, tehes head või kurja omaenese südame järgi. Mis Issand räägib, seda räägin ka mina!
14Ja nüüd, vaata, ma lähen oma rahva juurde. Tule, ma kuulutan sulle, mida see rahvas teeb sinu rahvaga tulevasil päevil!"
15Ja ta hakkas rääkima ning ütles:
"Nõnda kuulutab Bileam, Beori poeg, nõnda kõneleb avatud silmaga mees,

16nõnda kuulutab Jumala kõnede kuulaja ja Kõigekõrgema tarkuse tundja, kes näeb Kõigeväelise nägemusi, mahalangenuna avatud silmil.
17Ma näen teda, aga mitte nüüd, ma silmitsen teda, aga mitte ligidalt: Jaakobist tõuseb täht, Iisraelist kerkib valitsuskepp. See purustab Moabi oimud ja kõigi Seti poegade pealaed.
18Edom saab alistatud maaks ja Seir alluvaks oma vaenlastele, sest Iisrael teeb vägitegusid.
19Jaakobist tuleb valitseja ja ta hävitab linnast põgenenu." 20Ja kui ta nägi Amalekki, siis ta hakkas rääkima ning ütles:
"Rahvaist esimene on Amalek, aga ta lõpp on häving igavesti!"

“Olgu sulle meelepärased mu suu kõned ja mu südame mõtlemised sinu ees, Issand, mu kalju ja mu lunastaja!” (Ps 19:15)

Täna vaatame Bileami väljaütlemisi (vt ka 4Ms 23:7–10,18–24; 24:1–9,15–25)
Seitse korda avas Bileam suu, et oma sõnum välja öelda. Nende progressioon esimestest viimase kohtumõistmiseni on hämmastav. Bileam kasutab tuttavaid kujundeid Vana Testamendi poeetsiast, koos paralleelsustega, mida kohtame psalmides ning ta alustab ettevaatlikult, kõige ilmsema väljaütlemisega - ta enese saabumisega (23:7-10). Bileami segadus on tajutav peaaegu reaalselt, kui ta ikka ja jälle kordab, et ta ei saa needa Iisraeli.
Teine väljaütlemine (23:18-20) on esimesest jõulisem: see on suunatud Baalakile, kuid ikkagi saab Bileam vaid kirjeldada Iisraeli tugevust ning Jumala loomust, kes ei muutu ega muuda oma meelt ning kes on käskinud õnnistada.
Kolmandal korral, loobub Bileam igasugusest nõidusest, vaatab Iisraelile enese all, ning Vaim toob tema läbi esile meenutuse Jumala originaalsest õnnistuse tõotusest Aabrahamile (24:3-9). Selle peale reageerib Baalak vihaga, kuid Bileamile antakse ka visioon kuningriikide tulevikust ning nende nägemuste vägi haarab ta üleni enese võimusesse (24:16).
Tema sõnad kajavad hiljem paljude prohvetite sõnumites, kui ta kirjeldab Moabi, Edomi ja teiste rahvaste hävitust (24:17-24).
Väljaöeldu tulemusel kasvab Moabi hirm, kuid kasvab ka Iisraeli usaldus Jumala vastu, kes paneb ka paganad ja nõiad välja ütlema oma sõnumit. Need väljaütlemised kinnitavad Iisraeli erilist staatust Jumala plaanis, võrreldes teiste rahvastega ( 23:9); tuletavad meelde Jumala tõotust Aabrahamile ( 23:10), kinnitavad et mingisugune nõidus või needmine ei saa neid puutuda (23:23) ja tõotavad Iisraelile väljapaistvaid tulevikujuhte (24:17-19) ning ka -võite ( 24:20-24).
Bileami õnnistusesõnad kõnelevad viljakusest, üleküllusest, jõust, stabiilsusest, võidust ja ressurssidest. Aga nii nagu ka tulevikusündmused näitavad - jääb endiselt alles vajadus ja nõue Iisraelile meenutada minevikku meeleparandaduses; kinnitada oma sõnakuulelikkuse lepingut ning tähele panna Jumala hoiatusi, et nad ei langeks.

Jaakobist tõuseb valitseja, valitsuskepp Iisraelist. “Ma näen teda, aga mitte nüüd” ( 24.17) Kiida Jumalat, et “Sõna sai lihaks ja elas meie keskel.” Et oleme saanud näha Tema au - ning oma teekonna lõpus saame näha teda palgest palgesse!

Selle kommentaari autor: Margret Killingray