Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jätkuv arendus

Teisipäev, 26. Juuni 2012

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 4Ms 36

Tütarde pärimisõigus ühenduses abiellumisega
1Siis astusid ette gileadlaste suguvõsa perekondade peamehed - üks Joosepi poegade suguvõsadest, sest Gilead oli Manasse poja Maakiri poeg - ja nad rääkisid Moosese ja vürstide ees, kes olid Iisraeli laste perekondade peamehed,
2ning ütlesid: "Issand on mu isandat käskinud anda maa liisu läbi Iisraeli lastele pärisosaks, ja mu isand sai Issandalt käsu anda meie venna Selofhadi pärisosa tema tütardele.
3Aga kui nad saavad naisteks Iisraeli laste teiste suguharude poegadele, siis võetakse nende pärisosa ära meie vanemate pärisosast ja see liidetakse selle suguharu pärisosaga, kuhu nad hakkavad kuuluma; aga meie pärandus-liisuosa vähendatakse.
4Isegi kui Iisraeli lastele saabub juubeliaasta, siis liidetakse nende pärisosa ometi selle suguharu pärisosaga, kuhu nad hakkavad kuuluma, ja meie vanemate suguharu pärisosast võetakse ära nende pärisosa."
5Ja Mooses andis Issanda käsul Iisraeli lastele käsu, öeldes: "Joosepi poegade suguharu räägib õigesti.
6Issand on andnud Selofhadi tütarde pärast niisuguse käsu, öeldes: Nad saagu naiseks neile, kes nende silmis head on, ainult et nad saaksid naiseks oma vanemate suguharu suguvõsasse
7ja et Iisraeli laste pärisosa ei läheks ühest suguharust teise, vaid Iisraeli lastest peab igaüks kinni hoidma oma vanemate suguharu pärisosast.
8Iga tütarlaps, kes pärib pärisosa mõnes Iisraeli laste suguharus, saagu naiseks kellelegi oma isa suguharu suguvõsadest, et Iisraeli lastest saaks igaüks pärida oma vanemate pärisosa
9ja et pärisosa ei läheks ühest suguharust teise, vaid et iga Iisraeli laste suguharu saaks kinni hoida oma pärisosast."
10Selofhadi tütred tegid nõnda, nagu Issand andis Moosesele käsu:
11Mahla, Tirsa, Hogla, Milka ja Noa, Selofhadi tütred, said naisteks oma isa vendade poegadele.
12Nad said naisteks Joosepi poja Manasse poegade suguvõsadesse ja nende pärisosa jäi nende isa suguvõsa suguharu juurde.
13Need on need käsud ja seadlused, mis Issand andis Moosese kaudu Iisraeli lastele Moabi lagendikel Jordani ääres Jeeriko kohal.

“Issand ei viivita oma tõotuste täitmisega” (2Pt 3:9) Rõõmusta sellest - ning ka Jumala kannatlikkusest meiega!

Raamatu viimane peatükk pöördub tagasi maajagamise teema juurde. Selofhadi tütred on saanud õiguse pärida oma isa maad samal alusel kui teiste perekondade pojad nii, et maa jääb suguharusse. Nüüd aga pöördutakse Moosese poole palvega säilitada maa suguvõsale ka juhul kui maa pärinud tütred peaksid abielluma. 3Moosese raamatus kirjeldatud juubeliaasta seadused kehtisid ainult selle maa kohta mis oli enesele ostetud., aga mitte selle kohta mis oli päritud; ja nii oleks abiellumisega kaotatud maa jäänud igavesti teise suguharu omandi sekka; sellega aga oleks rikutud algselt maajagamisel loodud ja Jumalast antud suguharudevahelist tasakaalu.
Mooses lisab Jumala juhatusel seadusele veel ühe klausli mis põhineb samadel alustel kui tütardele tehtud erandki. Selleks aluseks on et mitte mingi osa Iisraeli suguharude algselt saadud pärandist ei tohi minne üle kellegi teise suguharu valdusesse ( s 7). Jumalast antud algne päranditasakaal peab säilima (s 9). Nii antakse tütardele võimalus abiellumiseks vaid nende oma suguharu siseselt ning nood ka nõustuvad sellega (s 8-12).
Iisraeli keskel ei tohtinud esineda mingit üksteise survamist, või ainult tugevamate ellujäämise majanduslikke variante. Ükski suguharu ei tohtinud kasvada nii võimsaks, et see oleks saanud hakata domineerima teiste üle. Kuidas muudaks taoline põhimõte sotsiaalseid ja majanduslikke suhteid ja tänapäeva maailmas!
Need kaks Selofhadi tütardega seotud lugu moodustavad nagu raami 4Moosese raamatu viimaste osa ümber. Ning see viimane osa on seotud Iisraeli uue põlvkonnaga. Võime korduvalt näha kuidas Jumalalt antud toimimispõhimõtteid kohandatakse vastavalt uutele tingimustele. Kusagil ei ole näha aga traditsioonide põrkumist uute tingimustega, iga kord leitakse kompromiss, mille abil Jumala tõotused ja seadmised jätkuvalt jäävad kehtima.

Kui paindlik ja kohanemisvõimeline oled sina Jumala seadmiste ja tõotuste mõistmises nign tõlgendamises? Oled sa märganud nende paikapidavust- ja isegi vilja- ka põrkumistes ja komprmissides?

Selle kommentaari autor: Jo Bailey