Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Meie tulevik on Jumala käes

Kolmapäev, 28. August 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 34: 23-31

Jumal on õige karjane
23Ja ma panen neile üheainsa karjase, kes karjatab neid, oma sulase Taaveti. Tema hakkab neid karjatama ja on neile karjaseks.
24Ja mina, Issand, olen neile Jumalaks, ja mu sulane Taavet on vürst nende keskel. Mina, Issand, olen rääkinud.
25Ja ma teen nendega rahulepingu ning lõpetan maalt kurjad metsloomad, et nad võiksid kõrbes julgesti elada ja metsades magada.
26Ja ma annan neile ja sellele, mis on ümber mu künka, õnnistuse, ja ma lasen vihma sadada omal ajal: need on õnnistuse vihmad.
27Ja puu väljal kannab vilja ja maa annab saaki, ja nad võivad olla julged oma maal. Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand, kui ma murran katki nende ikkepuud ja päästan nad orjastajate käest.
28Ja nad ei ole enam paganaile saagiks ega söö neid metsloomad, vaid nad võivad elada julgesti, ilma et keegi neid peletaks.
29Ja ma lasen neile tõusta istanduse, mis saab kuulsaks, ja neid ei võta enam nälg maal ega pea nad kandma paganate teotust.
30Ja nad saavad tunda, et mina, Issand, nende Jumal, olen nendega ja et nemad, Iisraeli sugu, on mu rahvas, ütleb Issand Jumal.
31Ja teie olete mu lambad, mu karjamaa kari, teie, inimesed. Mina olen teie Jumal, ütleb Issand Jumal."

Mõnikord tundub, et meie elu ning ka tulevik on täiesti teiste inimeste meelevallas lükata ja tõugata. Nii võib paista väljastpoolt, tegelikult aga on meie elu Jumala käes, kes valitseb endiselt üle kõige siin maailmas.

 

Tolle aja Iisraelis oli paigalt nihkunud kaks asja ja selle tulemusena pidi rahvas kannatama. Esiteks kannatas rahvas oma juhtide ahnuse tõttu. Teiseks aga suunasid rahva vaimulikud juhid neid ebajumalate teenimisse. Jerusalemma templist, mis enne oli Jumalale pühitsetud, oli saanud ebajaumalteenistuse keskus. Seeõttu ei olnud ka rahvas õppinud oma kurjusest pöörduma Jumala poole.

Vaimulike juhtide ahnuse ning jumalatuse tulemusena oli Jumala õnnistus rahva pealt ära võetud. Vaesel rahval puudusid elatusvahendid, samal ajal muutusid rikkad aina jõukamaks. Ka Iisraeli vaenlased olid muutunud tugevamaks, rõhudes neid, kes olid järele jäänud ning veel jaksasid loota parematele aegadele. Aga tunneli lõpus ei paistnud valgust. 

Ja sellesse lootusetusse olukorda saatis Jumal lootuse sõnumi. Jumal ise plaanis sekkuda - kätte oli jõudnud Tema aeg. Ja kõigepealt antakse rahvale tõotus Heast Karjasest, Messiast, kes tuleb, et sõlmida uus leping oma rahvaga. Tema on see, kes juhib oma rahva viimaks ka õnnistusse, mida enne pole nähtud.

See hea karjane, Jeesus Kristus, kes päästab oma rahva patu orjamisest, tõotab neile anda elu ülirohkesti. Hesekieli läbi antud tõotus on siiani täitunud vaid osaliselt. Veel tuleb oodata, millal kõik siin asetatakse taas oma õigele kohale, aga see aeg saab olema lõppematu rahu ja heaolu aeg. Jumala rahvast ei ahistata siis enam ning Tema armastus ning hool on kogetav kõikidele.

 
Täna saame meie valida. Jumal kutsub meid sõnakuulmisele ning kaasa töötama Tema riigi edendamisel. Kutsub juba praegu maitsma ja kogema, et Tema on hea!

Selle kommentaari autor: Simo Lintinen