Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala poolt ehitatud tempel

Esmaspäev, 21. Oktoober 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Hs 48:1-14

Iisraeli suguharude maa piirid
1Ja need on suguharude nimed: põhjapoolsest otsast, piki Hetloni teed Hamati teelahkmeni, Haasar-Eenonini - Damaskuse maa-ala jääb põhja poole, Hamati kõrvale - Daanile üks osa; see saab temale idakaarest läände.
2Ja Daani maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole: Aaserile üks osa.
3Ja Aaseri maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole: Naftalile üks osa.
4Ja Naftali maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole: Manassele üks osa.
5Ja Manasse maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole: Efraimile üks osa.
6Ja Efraimi maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole: Ruubenile üks osa.
7Ja Ruubeni maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole: Juudale üks osa.
8Ja Juuda maa-ala kõrval, idakaare poolt läänekaare poole, olgu annetusmaa, mis te peate andma - kakskümmend viis tuhat laiuti ja nõnda pikk nagu üks osadest idakaare poolt läänekaare poole; ja pühamu olgu selle keskel!
9Annetusmaa, mille te peate andma Issandale, olgu kakskümmend viis tuhat pikuti ja kümme tuhat laiuti!
10Ja see püha annetusmaa kuulugu neile: preestritele - põhja pool kakskümmend viis tuhat, lääne pool kümme tuhat laiuti, ida pool kümme tuhat laiuti ja lõuna pool kakskümmend viis tuhat pikuti; ja Issanda pühamu olgu selle keskel!
11Preestritele, kes on pühitsetud Saadoki poegade seast, kes on toimetanud minu teenistust, kes ei ole eksinud, nagu leviidid eksisid, siis kui Iisraeli lapsed eksisid,
12neile kuulub annetusmaast eriline annetus kui kõige püham leviitide maa-ala kõrval.
13Leviidid saagu niisama suur maa-ala nagu preestrid: kakskümmend viis tuhat pikuti ja kümme tuhat laiuti; kogu pikkus olgu kakskümmend viis tuhat ja laius kümme tuhat!
14Nemad aga ei tohi sellest midagi müüa ega vahetada, et parim osa maast ei läheks võõrastesse kätesse, sest see on Issandale pühitsetud maa.

“Tema, kelles kogu hoone kokkuliidetuna kasvab pühaks templiks Issandas..” (Ef 2:21)

 

Iga Iisraeli suguharu saab ida-läänesuunalise maatüki ning templile kõige lähemale asetub Juuda sguharu. Juuda suguharu valitses lõhestunud kuningriigi lõunaosa umbers a 930. eKr. Kui Jaakob oma poegi õnnistas, sai Juuda tõotuse tulevasest Messia-kuningast: ” Ei lahku valitsuskepp Juudast ega sau tema jalgelt, kuni tuleb Juuda poeg.., ja teda võtavad rahvad kuulda.” (1Ms 49 :10) 

Jagatud maa-ala kõige põhjapoolsemasse äärde asub aga Daani suguharu. “Daanist Beersebani” on üsna tavaline väljend, mis kirjeldab kogu Iisraeli rahvast ning nende eluaset. Nii läheb Daani suguharu ajaloolisele kohale.

Juuda territooriumis eraldati koht templi jaoks - see tuleb samale kohale kui aastal 586 eKr hävitatud tempel. Sel Issandale pühitsetud alal olid ka preestrite ning leviitide eluasemed. Ja Hesekiel tuletab meelde Saadoki järglaste laitmatut teenimist Jumala ees.

Hesekieli sõnumis on antud otsekui erinevad korrused. 586.a eKr hävitatud tempel ehitati uuesti aastatel 520-515 eKr. See hävitati aastal 70 pKr. Hiljem pole seda  uuesti üles ehitatud. Ning nüüd kirjeldatud tempel ei ole enam inimeste kätetöö. Enam ei ole Jumala rahval tarvis teha ettevalmistusi  reaalse maa-ala piiride kaitsmiseks ning enam ei hävitata ka templit. Maade jaotamine ning tempel kirjeldavad nüüd päästmise tõelisust ning täielikkust. 

Vana Testamendi prohveteeringud ei ole moraliseerivad, vaid need anti kohtuotsuse saanud ning hävitusest läbi tulnud rahvale lohutuseks.

 
Kas meil on meeles osutada armu ning halastust neile lähedastele, kes on langenud? Kõige olulisem on lõppetulemus. Meile on antud võimalus kaotusest hoolimata olla Jumalaga ühenduses ja Tema ligiolus.

Selle kommentaari autor: Mauri Tervonen