Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Elu Vaimus

Neljapäev, 19. Detsember 2013

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Gl 3: 1-22

Galaatlaste mõistmatusest
1Oh mõistmatud galaatlased, kes on teid ära sõnunud, teid, kelle silme ette Jeesus Kristus oli joonistatud ristilööduna?
2Ma tahan teie käest teada ainult seda, kas te saite Vaimu Seaduse tegude tõttu või ususõnumi kuulamise tõttu.
3Kas te olete nii mõistmatud? Te alustasite Vaimus, kas tahate nüüd lõpetada lihas?
4Kas te olete ilmaasjata nii palju kogenud? Kui see iialgi võiks olla ilmaasjata!
5See, kes nüüd annab teile Vaimu ja laseb imevägedel tegutseda teie sees, kas ta teeb seda Seaduse tegude või ususõnumi kuulamise tõttu?
Aabrahami usust ja õnnistuse tõotusest
6Nii nagu "Aabraham uskus Jumalat ja see arvestati talle õiguseks",
7nii mõistate teie, et need, kes on usust, on Aabrahami lapsed.
8Kuna aga Pühakiri nägi ette, et Jumal teeb paganad õigeks usust, siis ta kuulutas ette Aabrahamile rõõmusõnumit: "Sinus õnnistatakse kõiki paganaid."
9Nõnda siis õnnistatakse neid, kes on usust, koos uskliku Aabrahamiga.
10Kuid kõik need, kes rajavad end Seaduse tegudele, on needuse all, sest on kirjutatud: "Neetud on igaüks, kes ei püsi kõiges, mis on kirjutatud Seaduse raamatusse, et ta seda täidaks."
11Et aga Seaduse kaudu ei saa ükski õigeks Jumala ees, on ilmne, sest usust õige jääb elama.
12Aga Seadus ei ole usust, vaid "kes seda täidab, jääb elama selle kaudu".
13Ent Kristus on meid Seaduse needusest lahti ostnud, kui ta sai needuse meie eest - sest on kirjutatud: "Neetud on igaüks, kes puu küljes ripub" -,
14selleks et Aabrahami õnnistus saaks paganatele osaks Kristuses Jeesuses ja et me tõotatud Vaimu saaksime usu kaudu.
15Vennad, ma toon inimliku näite. Teatavasti ei saa inimese tehtud testamenti keegi tühistada ega sellele midagi juurde lisada.
16Aga tõotused on antud Aabrahamile ja tema soole. Ei öelda: "Ja sinu sugudele", otsekui paljude kohta, vaid nagu ühe kohta: "Ja sinu soole", kes on Kristus.
17Ma ütlen seda: Jumala poolt varem tehtud testamenti ei saa nelisada kolmkümmend aastat hiljem antud Seadus muuta kehtetuks, nii et see tühistaks tõotuse.
18Sest kui pärand tuleks Seaduse alusel, siis see ei tuleks enam tõotuse alusel; Jumal on aga Aabrahamile armu osutanud tõotusega.
Seaduse otstarve
19Milleks siis Seadus? See on üleastumiste pärast juurde lisatud, kuni tuleb sugu, kelle kohta oli antud tõotus, ja see on seatud inglite kaudu vahendaja käe läbi.
20Üksainus ei vaja vahendajat, Jumal on ju üks.

Too Jumalale oma tänu, et Jeesus kannatas ristisurma just sinu eest.

Peatükid 3 ja 4 avavad kirjas uue osa. Kuigi argumenteerimise kulgu ei ole alati lihtne jälgida, on selle peajoon umbes selline: sa ei saa alustada Vaimus ja siis jätkata käsuseaduses. Jumal tõotas Aabrahamile et kõik rahvad saavad õnnistatud  “temas”. See ol tõotus, mille Aabraham usus vastu võttis. Hiljem, andis Jumal Moosesele seaduse, väljendades kirjalikult mis on Talle meelepärane. Käsuseaduse probleem aga oli selles, et seda tuli pidada tervikuna (5Ms 27:26). Samas oli see ikkagi ajutine piirav vahend kuni  Kristuse tulekuni. Probleemid algasidki sealt, kui juudid tegid käsuseaduse lõppeesmärgiks iseeneses ning kaotasid silmist tõotuse (tõotusele ustavaiks jäid vaid vähesed, needki peamiselt prohvetite hulgas (Ha 2:4). Käsuseadust ja armu ei ole võimalik omavahel kombineerida. Sa kas toetud täiesti Kristusele - või ei toetu.

Tänase lõigu esimeses pooles esitatakse galaatia koguduse inimestele nende kogemusele toetuv väljakutse. “Tõendusmaterjal A” , on nende kogemus Pühas Vaimus. Püha Vaimu mõju ja toimimine on kristlase vaieldamatu tunnusmärk (Rm 8:9) alates sellest hetkest kui inimene paneb kogu oma usalduse Kristuse peale. Sellest alates kogeb kristlane Vaimu enese sees, Tema ligiolemist, õhutamist, juhtimist ja väestamist. Hiina evangelist, Watchman Nee kutsub Vaimu “Kohalolevaks Bossiks”, ning ütleb: “Me usume, et Jumala Vaim elab meie sees, kuid see fakt iseenesest ei muuda ega mõjuta meie käitumist. Küsimus on selles, kas isiklikult tunneme Teda kui elavat Isikut, kas tunneme ja reageerime Talle kui “Bossile”?

Teise lõigu (s 7- 22) mõistmine sõltub suurel määral hoolikast ja igakülgsest Pühakirja uurimisest viisil, mis oli juudistajatele eriti südamelähedane. Pauluse kokkuvõte on, et Pühakiri kuulutas algusest peale ette paganate usust õndsakssaamist.

Kõige olulisem tõde on aga see, et Jumal aktsepteerib igaüht, kes tuleb Tema juurde Kristuse kaudu. Ja mingeid lisatingimusi ei ole.

 
Mistahes kristlikus grupis osaleme, on meil ikka kiusatus lisada inimestele täiendavaid nõudmisi. Milliseid “lisasid” sulle meenub? Räägi neist Jumalale.

Selle kommentaari autor: Annabel Robinson