Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Ei iial enam

Kolmapäev, 15. Jaanuar 2014

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 1Ms 8:20 - 9:17

Ja Noa ehitas Issandale altari ja võttis kõigist puhtaist loomadest ja kõigist puhtaist lindudest ning ohverdas altaril põletusohvreid. 21 Ja Issand tundis meeldivat lõhna ja Issand mõtles oma südames: „Ma ei nea enam maad inimese pärast, sest inimese südame mõtlemised on kurjad ta lapsepõlvest peale; ma ei hävita ka enam kõike, mis elab, nõnda nagu ma olen teinud. 22 Niikaua kui püsib maa, ei lõpe külv ega lõikus, külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö.” Jumala leping Noaga 1 Ja Jumal õnnistas Noad ja tema poegi ning ütles neile: „Olge viljakad, teid saagu palju ja täitke maa! 2 Teid peavad kartma ja pelgama kõik maa loomad ja kõik taeva linnud, kõik, kes maa peal liiguvad, ja kõik mere kalad; need on teie kätte antud. 3 Kõik, mis liigub ja elab, olgu teile roaks; kõik selle annan ma teile nagu halja rohugi. 4 Kummatigi ei tohi te liha süüa ta hingega, see on: ta verega! 5 Tõepoolest, teie eneste verd ma nõuan taga: ma nõuan seda kõigilt loomadelt, ja ma nõuan inimestelt vastastikku inimese hinge! 6 Kes valab inimese vere, selle vere valab inimene, sest inimene on tehtud Jumala näo järgi! 7 Ja teie olge viljakad, teid saagu palju, siginege maa peal ja paljunege seal!” 8 Ja Jumal rääkis Noa ja tema poegadega, kes ta juures olid, ning ütles: 9 „Mina, vaata, teen lepingu teiega ja teie järglastega pärast teid, 10 ja iga elava hingega, kes teie juures on: lindudega, kariloomadega ja kõigi metsloomadega, kes teie juures on, kõigiga, kes laevast välja tulid, kõigi maa loomadega. 11 Ma teen teiega lepingu, et enam ei hävitata kõike liha uputusveega ja veeuputus ei tule enam maad rikkuma.” 12 Ja Jumal ütles: „Lepingu tähis, mille ma teen enese ja teie ja iga teie juures oleva elava hinge vahel igavesteks põlvedeks, on see: 13 ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see on lepingu tähiseks minu ja maa vahel. 14 Kui ma kogun maa kohale pilvi ja pilvedes nähakse vikerkaart, 15 siis ma mõtlen oma lepingule, mis on minu ja teie ja iga elava hinge vahel kõiges lihas, ja vesi ei saa enam kõike liha hävitavaks uputuseks. 16 Kui pilvedes on vikerkaar, siis ma vaatan seda ja mõtlen igavesele lepingule Jumala ja iga elava hinge vahel maa peal olevas kõiges lihas.” 17 Ja Jumal ütles Noale: „See on selle lepingu tähis, mille ma olen teinud enese ja kõige liha vahel, mis maa peal on.”

Täna Jumalat Kristuse lepitussurma eest, “ühe, täiusliku ja piisava ohvrianni ning terve maailma pattude lunastamise eest.” (Book of Common Prayer)

Kuidas meie arvates toimib Jumal rikutud ühiskondadega? Noa on koraanis esimene, pikas prohvetite reas; kellest igaüks jutlustab oma rahva ebajumalakummardamise vastu, kogeb suurt vastuseisu ning viimaks tunnistatakse õigeks katastroofi läbi, milles ainult uskujad päästetakse. Piibli prohvetid kuulutavad samuti sageli Jumala kohtumõistmisest üle rahvaste, kuid piibli Noa on üks ja ainuke. Tänane tekst räägib meile, et sellele kohtumõistmisele on ka alternatiiv.

1Moosese 6:5-7 ja 8:21 asetavad kõrvuti Jumala südame ja inimese südame. Inimsüda jääb mõlemas kirjakohas samaks: täis kurjust. Kuid Jumalik vastus inimlikule kurjusele on täielikult vastupidine. 6. peatükis otsustab Jumal hävitada - 8.peatükis seob Ta end lepinguga mitte iial enam hävitada. Mis on muutunud? Kas see tähendab, et Jumal  ei olegi enam vihane ega täis valu? Kindlasti mitte, sest Jumala olemus ei muutu. Vastus peitub 21.salmi alguses. Ohverdamine oli see, mis tõi muutuse. Noa lugu räägib meile, et on kaks viisi, kuidas püha Jumal saab toimida inimliku kurjusega: kohtumõistmine või ohverdamine. Jumal on see, kes valitseb. Tema kasutab oma väge, et taasluua maailm,  ning näeme, et Tema valib pigem ohverdamise kui veeuputuse.

9. peatükk on tulvil selle valiku tagajärgede detaile. Esimesena tuleb taaskinnitus loodu õnnistamisest viljakuse ( 1,7) ja valitsemise läbi (s 2); kuid nüüd on siin ka muutused, milles võib ära tunda hirmu (s 2) ning verevalamise (s 4-6), mis on sisenenud maailma. 

Sellisel puhul Jumal lihtsalt kinnitab, kinnitab ja kinnitab veelkord kõike seda, mida Ta on tõotanud sõlmitud lepingu läbi. Kolm korda kinnitatakse lepingu sõlmimist, viis korda kinnitatakse, et see on tehtud iga elava olendiga, kolm korda kinnitatakse, et “mitte iialgi enam” - ja seda kõike kümne salmi jooksul. Ning siis, juhuks, kui me ikka ei peaks sellest sõnumist aru saama - antakse vikerkaare märk. Võibolla on meil seda raske uskuda, kuid Jumal on täiesti pühendunud oma loodule (Rm 8:19-22; 2Pt 3:13; Ilm 21:1-5, 22-27).

 
Millise kurjuse sooviksid siit maailmast välja pühkida? Täna Jumalat, et Ta nii kannatlikult on toiminud ja toimib inimesega!

Selle kommentaari autor: Ida Glaser